III Международная научно-практическая конференция "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: влияние на национальную экономику и отдельный бизнес" (7-8 октября 2010 года)

Дорош Ю.В., к.е.н. Гулько Л.Г.

Хмельницький національний університет, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОСТКРИЗОВІ ОСОБЛИВОСТІ

 

Актуальність теми. Основою розвитку ринкової економіки є активна та вільна від надмірного державного регулювання інвестиційна діяльність. Сьогодні інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану економічної кризи, здійснення структурних зрушень у народному господарстві, впровадження сучасних досягнень технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Якісний рівень і кількісне зростання інвестицій формують уявлення про проведення державою ефективної інвестиційної політики, метою якої є пошук оптимальних шляхів регулювання інвестування, стимулювання діяльності як національних, так і іноземних інвесторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження інвестиційної діяльності є предметом пильної уваги відомих вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, таких як В. І. Бірман, В. М. Гриньова, О. П. Коюда, І. О. Бланк, В. В. Ковальов, П. Т. Саблук, Дж. М. Кейнс, О. Л. Смірнов. Також суттєвий внесок у дослідження проблеми інвестування, вдосконалення методів державного регулювання інвестиційного процесу зробили А. А. Пересада, І. М. Крупка, В. Л. Осецький, С. В. Захарін, О. Є. Кузьмін, А. А Даниленко, Б. А. Карпінський, Т. О. Кізима та ін.

Метою статті є визначення останніх тенденцій розвитку інвестиційної діяльності в Україні у порівнянні з докризовим періодом, що дозволить зробити висновки стосовно зміни інвестиційного клімату в країні.

Виклад основного матеріалу. Згідно Закону України ”Про інвестиційну діяльність” під інвестиційною діяльністю розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1].

Дійсність інвестиційної діяльності, як на мікро так і на макрорівні, визначається ефективністю використання інвестиційних ресурсів. В цьому плані вирішальне значення мають результати господарської діяльності інвестиційних галузей. Їх технічний рівень, організація виробництва, здатність до засвоєння інновації здійснюють основний вплив на інвестиційний цикл, окупність і віддачу інвестиційних ресурсів.

На сьогодні економічна ситуація в Україні є вкрай нестабільною. Серед сукупності причин, що сприяли економічній кризі та стримують перехід України на траєкторію економічного зростання.

Як справедливо зазначає О. П. Коюда, в Україні багато аспектів управління інвестиціями підприємства, що становлять основний об’єкт функціональної системи управління, поки знаходяться лише в стадії становлення, зіштовхуючись з об’єктивними економічними труднощами сьогодення, недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім рівнем підготовки фахівців до роботи в складних ринкових умовах [3].

Під час економічної кризи інвестиційна діяльність в Україні значно знизилася. Попит на інвестиції падав значно швидше, ніж виробництво валового продукту. Користуючись статистичними даними, можна проаналізувати показники інвестиційної діяльності в Україні за період січень-червень 2008-2010 років (табл.1).

 

Таблиця 1. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

Вид діяльності

2008

2009

2010

Відхилення, млн. грн.

2008/2009

2009/2010

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

5109,7

3200,1

3352,7

-1909,6

+152,6

cільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

5056,7

3181,8

3302,6

-1874,9

+120,8

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

53,0

18,3

50,1

-34,7

-31,8

Рибальство, рибництво

8,2

5,9

6,6

-2,3

+0,7

Промисловість:

30367,6

22681,3

22208,7

-7686,3

-472,6

- добувна промисловість

7011,8

5938,5

6006,9

-1073,3

+68,4

- переробна промисловість

20646,8

13841,9

13533,3

-6804,9

-308,6

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2709,0

2900,9

2668,5

+191,9

-238,4

Будівництво

3383,4

1674,2

1836,1

-1709,2

+161,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

7291,3

5215,3

3627,9

-2076

-1587,4

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

1105,6

676,1

483,9

-429,5

-192,8

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

3272,9

1696,0

1363,2

-1576,9

-332,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

2912,8

2843,2

1780,8

-69,6

-1062,4

Діяльність готелів та ресторанів

932,5

626,8

637

-305,7

10,2

Діяльність транспорту та зв’язку

11914,0

8986,6

8081,4

-2928

-905,2

діяльність наземного транспорту

4925,4

2094,8

2395,3

-2830,6

+300,5

діяльність водного транспорту

10,9

11,3

37,8

0,4

+26,5

діяльність авіаційного транспорту

69,5

59,6

36,0

-9,9

-23,6

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

2871,1

2628,2

2949,9

-242,9

+312,7

діяльність пошти та   зв’язку

4037,1

4192,7

2662,4

+155,6

-1530,3


діяльність зв’язку

4010,6

4160,3

2643,1

+149,7

-1517,2

Фінансова діяльність

1833,7

938,4

816,6

-895,3

-121,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

17683,6

8530,2

12943,2

-9153,4

+3813,0

оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

438,2

177,0

218,4

-261,2

+41,4

дослідження і розробки

560,6

179,0

183,0

381,6

+4,0

діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

402,5

268,2

272,6

-134,3

+4,4

Державне управління

357,1

242,2

187,2

-114,9

-55,0

Освіта

478,1

282,3

294,7

-195,8

-12,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

849,9

528,6

433,7

-321,3

-94,9

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1352,3

1169,8

1216,0

-182,5

-46,2

санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів

311,3

141,9

169,1

-169,4

-27,2

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

866,6

909,6

779,1

+43

-130,5

Всього

81561,3

54081,7

55642,2

-27479,6

+1560,5

 

Аналізуючи дані випливає висновок, про те що кризова ситуація яка склалась в Україні призвела до великих втрат всіх галузей економіки, зокрема тих видів діяльності які вказані у таблиці. Адже не можна вважати, що суми інвестицій у межах 81561,3 – 54081,7млн. грн. протягом січня-червня 2008-2009 рр. не були істотними. Провідними галузями, показники інвестування яких значно зменшились є : сільське господарство, мисливство та лісове господарство (-1909,6) млн. грн., добувна промисловість (-1073,3) млн. грн., операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (-9153,4)млн. грн., переробна промисловість зменшення інвестицій на 6804,9 млн. грн., ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (-2076) млн. грн., діяльність транспорту та зв’язку (-2928) млн. грн., фінансова діяльність (-895,3) млн. грн., надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту (-182,5)млн. грн., санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів (-169,4) млн.грн. Певні позитивні зрушення в інвестиційному середовищі відбулися лише в 2010 році, в загальному підсумку усіх видів діяльності спостерігається ріст, а саме 1560,5 млн.грн, це є гарним показником, так як в порівняні з 2008 роком у 2009 році відбувся спад майже втричі.

На даний час в Україні існує значний розрив між потенціалом виробництва і можливостями його фінансування, що є свідченням недосконалого інвестиційного середовища в країні. Йдеться про певні умови стимулювання або стримування процесу інвестування в цілому в окремих регіонах, галузях тощо [2].

Основними чинниками, які негативно впливають на інвестиційний клімат і зумовлюють високий ризик інвестування підприємств в Україні, є надто затяжний і непослідовний характер ринкового реформування економіки, правова, економічна й політична нестабільність, недосконала фінансово-кредитна і податкова система, низький рівень розвитку ринкової інфраструктури, відсутність ринку землі.

Висновки. Інвестиційна діяльність – це складова економічного управління діяльності підприємств, що потребує визначення організаційно-економічних методів і форм управління всіма стадіями інвестиційних процесів на рівні підприємства – регіону – галузі – національного господарства в цілому.

Непослідовна і суперечлива   економічна політика уряду в умовах світової фінансової кризи створила несприятливий інвестиційний клімат, що стало найважливішим чинником різкого зниження інвестиційної активності та затяжного і глибокого спаду обсягу національного виробництва.

Сучасний стан інвестиційної забезпеченості відтворення основного капіталу в Україні характеризується зменшенням ролі держави як інвестора і розвитком приватних інвестицій, формування інвестиційної інфраструктури. Ці процеси модифікують структуру інвестиційного капіталу за формами власності й джерелами фінансування. Насамперед йдеться про механізм мобілізації інвестиційних ресурсів та їх ефективного розміщення відповідно до ринкової економіки.

Просування країни шляхом ринкових реформ та подолання кризових економічних тенденцій дасть змогу повною мірою застосувати теоретичні результати, накопичений закордонний і вітчизняний досвід управління інвестиціями на всіх рівнях.

 

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №47. – С. 2.

2. Барановський І.О. Інвестиційна безпека / І.О. Барановський // Фінанси України. – 1998. – №9. – С. 66-68.

3. Інвестування: [ підручник ] / [ Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. ]. – К.: Знання, 2008. – С. 29.

4. Електронний ресурс. – Режим доступу: http ://www.ukrstat.gov.ua