III Международная научно-практическая конференция "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: влияние на национальную экономику и отдельный бизнес" (7-8 октября 2010 года)

К.е.н. Литовченко І.Л.

Одеський державний економічний університет, Україна  

ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

 

Україна знаходиться на винятково важливому етапі свого розвитку. Країна переживає швидке поширення Інтернету,як центрального елементу інфраструктури інформаційного суспільства та інших цифрових технологій, вплив яких на функціонування різних сфер життєдіяльності, включаючи процеси світовий інтеграції, з часом буде тільки посилюватися. Більше того, її успішність не в останню чергу буде залежати від успішності та ефективності впровадження новітніх інформаційних технологій повсякденну практику державного управління на всіх рівнях.

  Доступність і ефективність електронного урядування є надзвичайно важливим питанням в плані поліпшення публічного адміністрування та надання якісних публічних послуг, а також для підвищення ступеня демократичності самого суспільства та конкурентоспроможності її економіки.

  Декларація, прийнята одноголосно міністрами Євросоюзу 18 листопада 2009 на своїй 5-ої зустрічі з електронного управління в Мальмі, Швеція[1] представляє для України особливий інтерес з точки зору розуміння Європейських стандартів та подальшого наближення до них. Декларація показує, що політика електронного урядування "переросла" свої національні кордони і стала, по суті, міжнародним явищем.

На сучасному етапі під електронним урядом розуміють безперервну оптимізацію процесу постачання адміністративно-соціальних послуг, політичної участі громадян в державному розвитку шляхом зміни внутрішніх і зовнішніх стосунків за допомогою технічних засобів, Інтернету і сучасних засобів масової інформації.

Передбачається, що у моделі електронного уряду виділяють чотири сфери взаємин:

1) між органами державного управління і громадянами (G2C – government-to-citizen)

2) між органами державного управління і підприємствами (G2B – government-to-business)

3) між органами державного управління і їх співробітниками (G2E – government-to-employee)

4) між органами державного управління і різними державними органами (G2G – government-to-government).

Для маркетингової діяльності на підприємствах   особливе значення має сфера такої   взаємодії в Інтернет-середовище та її вдосконалення завдяки електронному урядуванню.

Електронний уряд в Україні має на меті:

• оптимізацію надання державних послуг громадянам і п ідприємствам (установам, організаціям);

• підвищення міри участі всіх виборців в процесах управління державою;

• п ідтримка і розширення можливостей самообслуговування громадян;

• зростання обізнаності громадян у сфері інформаційних технологій;

• зниження д ії географічного чинника.

• підвищення ефективності управління і міжвідомчої взаємодії;

• максимізація інформаційної відвертості;

• оптимізація надання послуг громадянам і юридичним особам завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій і наближення до орієнтованої на клієнта держави;

• зниження адміністративних витрат

В Україні сьогодні прийняті закони "Про національну програму інформатизації" "Про основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 ". Крім того Кабінет Міністрів України указом № 360-р від 1 березня 2010 р. доручив Державному комітету інформатизації приступити до реалізації концепції електронного уряду [2].

Особливе значення для України можуть мати такі положення визначені в якості головних пріоритетів політики електронного управління до 2015 року:

- уряди повинні прагнути використовувати інструменти і механізми електронного урядування з метою більшої відкритості, гнучкості та націленості на співпрацю державних органів у плані їх взаємодії з громадянами та підприємцями;

- нові форми управління повинні використовуватися максимально гнучко з метою обліку всієї різноманітності потреб з їх сторони з тим, щоб підвищити їх персональну адресність і тим самим суспільну цінність публічних електронних послуг.

- при розробці та впровадженні послуг електронного уряду держава повинна враховувати, в першу чергу, потреби кінцевих користувачів і бути максимально відкритою до співпраці з іншими партнерами та недержавними органами;

- електронні послуги повинні бути багатоканальними і доступними для всіх, а оцінка їх успішності та ефективності ґрунтуватися на тому, якою мірою кінцеві користувачі приймають і користуються такими послугами;

- повинен помітно поліпшитися процес створення та ведення бізнесу незалежно від країни через систему транскордонних електронних послуг для зростання конкурентоспроможності європейського підприємництва;

- електронні послуги повинні бути націлені на розширення можливостей територіальної та професійно-соціальної мобільності громадян різного віку через покращення їх навчання та перепідготовки незалежно від країни проживання, навчання і роботи.

Відповідний пілотний проект електронного уряду   має бути запущений вже в 2010 р. Проект повинен забезпечити функціонування електронного документообігу і захисту інформації; розробку формату типових документів органів державної влади і протоколів цифрового підпису; створення національного реєстру інформаційних ресурсів.

Формування   електронного уряду в Україні має створити умови в віртуальному середовище для поліпшення діяльності вітчизняних підприємств та інших суб'єктів ринку, змогу швидше та якісніше функціонувати в період переходу до інформаційної економіки.

 

Список використаних джерел:

1. Матеріали 5-ої зустрічі з електронного управління в Мальмі, Швеція 18 листопада 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// ec . europa . eu / information society/activities/egovernment/index en.htm

2. Оф і ц і йний сайт Головного управління державної служби України [ Електронний ресурс] . – Режим доступу: http :// www . guds . gov . ua / control / uk / index