III Международная научно-практическая конференция "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: влияние на национальную экономику и отдельный бизнес" (7-8 октября 2010 года)

Возіанов К.С.

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Україна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ У КРАЇНАХ ЦСЄ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Ринки похідних фінансових інструментів стали важливою частиною світового фінансового ринку в цілому і міжнародних валютно-фінансових відносин зокрема. За участі строкового ринку, процес управління ризиками став більш досконалим, що дозволило вивести світові валютно-фінансові відносини на якісно вищий рівень розвитку. Світова торгівля похідними фінансовими інструментами виконує функції інтеграції регіональних ринків капіталу і, відтак, допомагає учасникам світової економіки зменшувати існуючі ризики та зосереджуватися на подальшому розвитку міжнародних торговельних та валютно-фінансових відносин. Це зменшує ступінь ризику і збалансовує міжнародний рух капіталу.

Глобалізаційні процеси, які не тільки кількісно, а і якісно змінюють систему міжнародних економічних відносин, помітно впливають на структуру європейського фондового ринку та його окремих сегментів. Враховуючи інтеграційні та інвестиційні пріоритети розвитку економіки України, дослідження сучасних тенденцій розвитку ринку деривативів країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) стають дедалі більш актуальними, оскільки строкові контракти посідають перше місце серед різних інструментів управління ризиками на фінансових ринках.

Регіон ЦСЄ небезпідставно вважається одним з тих, що розвивається досить швидко. Ринок деривативів у цих країнах почав жваво розвиватися завдяки декільком факторам, що в рівній мірі сприяли його популяризації у зовсім недалекому минулому. Серед цих факторів варто виділити: концентрацію уваги на ризик-менеджменті; зростання серед кола дрібних та інституційних інвесторів ступеня інформованості про похідні цінні папери та всі можливі переваги, пов’язані з їх використанням; ґрунтовну та ефективну законодавчу базу [1].

За десятиріччя свого функціонування центральноєвропейський біржовий ринок деривативів набув чітких обрисів. Визначилась група бірж, що займається організацією торгів похідними цінними паперами і здатна забезпечити прийнятну надійність і ліквідність. Стабільно зростає кількість учасників ринку та обсяги торгів.

У країнах Центральної та Східної Європи популярною є біржова торгівля деривативами. Біржовий ринок, на відміну від позабіржового, забезпечує більшу стандартизованість торгівлі, більш високу злагодженість розрахункових механізмів, що знижують ступінь фінансових ризиків, та розвинену міжбіржову систему електронного зв'язку.

Разом із розвиненими ринками світу, у регіоні спостерігається тенденція до переходу бірж на використання сучасних телекомунікаційних технологій. Потроху ринок відмовляється від старої технології ведення торгів у біржовій ямі, здійснюючи перехід на електронні торги. Даний підхід дає можливість інвесторам продавати та купувати цінні папери напряму, не користуючись послугами брокерів, та мати доступ до торгів із будь якої точки світу.

Ще один тренд, який охопив регіон на початку ХХІ сторіччя, – це хвиля злиттів та поглинань на фондових біржах країн ЦСЄ, зростання зацікавленості регіоном з боку західноєвропейських бірж, належність контрольного пакету акцій декількох бірж регіону одній холдинговій компанії. Так, Віденська біржа розпочала експансію на ринок ЦСЄ ще 2004 році. Разом з австрійським банківським консорціумом було придбано акції Будапештської фондової біржі, а відтак, була закладена основа співтовариства CEE Stock Exchange. У червні 2008 року Wiener B?rse AG (компанія, що володіє Віденською фондовою біржею) придбала акції Ljubljana Stock Exchange, а вже у листопаді відбулась купівля акцій Prague Stock Exchange.

Таким чином, у 2008 році було остаточно сформовано існуючий на сьогоднішній день міцний альянс фондових бірж Центрально-Східної Європи, до якого входять: Віденська (100% акцій), Будапештська (50,45% акцій), Люблянська (81,01% акцій) та Празька (92,74% акцій) фондові біржі. З вересня 2009 року розпочалось офіційне життя бренду «CEE Stock Exchange Group» ( CEESEG ). Така політика посилює позиції усіх чотирьох бірж, виводить їх на інший рівень розвитку, а в майбутньому допоможе зайняти прийнятну міжнародну нішу [2].

Ринки країн Центральної та Східної Європи функціонують на основі консолідованої системи біржової торгівлі. В регіоні функціонує централізована депозитарна система із центральним депозитарно-кліринговим центром. Організації ринків країн ЦСЄ притаманні:

висока концентрація обсягів торгівлі;

активна участь держави (як учасника ринку, так і регулятора), спрямована на підвищення ліквідності ринку;

свідома підтримка попиту на ресурси фондового ринку через врегулювання діяльності інституційних інвесторів і створення умов для участі домогосподарств на ринку;

забезпечення відповідної законодавчої бази функціонування ринку, що гарантує захист прав учасників.

 

Список використаних джерел:

1.           International Finance Market Data: Assessments and Expectations, ZEW Economic Sentiment Indicator for Central and Eastern Europe . – Vol . 4 . – April 2010 . – P. 1.

2.           CEE Stock Exchange Group, офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www.ceeseg.com