III Международная научно-практическая конференция "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: влияние на национальную экономику и отдельный бизнес" (7-8 октября 2010 года)

Босак В.І.

Національний університет “Львівська політехніка”, Україна

C УЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

 

Інвестиційна інфраструктура України досить розгалужена: фондові, товарні та універсальні біржі, депозитарії, інститути спільного інвестування, інформаційно-консультаційні центри, банки, інноваційні та інвестиційні фонди, агентства розвитку бізнесу, технопарки, науково-консультаційні центри інвестицій i міжнародного бізнесу, фінансово-кредитні та небанківські установи, інвестиційні фонди і компанії з управління активами, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії тощо. Проте вона у повному обсязі не задовольняє потреби інвестиційного ринку нашої держави та істотно поступається інвестиційним інфраструктурам розвинених економік [4].

За підсумками трьох кварталів 2009 року біржова діяльність в Україні здійснювалась 515 біржами, серед яких товарні й товарно-сировинні (328), універсальні (103), агропромислові (26), фондові біржі та їх філії (20) та інші (38).

За перше півріччя 2009 року біржами було укладено угод на загальну суму 25375,4 млн.грн., що на 8,77% більше у порівнянні із першим півріччям 2008 року. У структурі укладених угод за видами товарів (послуг) провідне місце займає продукція рослинництва – 69,14% (порівняно із 56,7% у 2008 році), 11,2% (20,7% у 2008 році) припадає на паливо, 5,06% – на цінні папери [6, 7].

У першому півріччі 2009 року обсяг угод на ринку цінних паперів зменшився на 40% по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Проте завдяки позитивним тенденціям на світових фінансових ринках та внутрішнім факторам індекс ПФТС виріс на 80,87 %, випередивши біржі Казахстану (KASE 56,48 %) та Індії (BSE 30 49,29 %). До основних позитивних чинників розвитку ринку цінних паперів у поточному році слід віднести підвищення міжнародним рейтинговим агентством Standard&Poor’s (31 липня) прогнозу довгострокового рейтингу України з “негативного” на “позитивний”, зниження НБУ (з 12 серпня) облікової ставки з 11% до 10,25%, вчасне погашення єврооблігацій у серпні тощо, до негативних – повідомлення про можливість призупинення співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною через невиконання умов програми Stand-by, скорочення капітальних інвестицій, знецінення гривні та посилення девальваційних очікувань, політичні ризики тощо. В подальшому можна очікувати зростання обсягів операцій на ринку цінних паперів через активізацію процесів злиття та поглинання, притаманних кризовому періоду [7].

Депозитарна система України представлена трьома депозитаріями верхнього рівня: ВАТ “Національний депозитарій України”, НБУ (як депозитарій для державних цінних паперів) та ВАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (2008 року заснування), з яким злився ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”.

Як свідчить світовий досвід, депозитарна система із функціонуванням кількох депозитаріїв є значно дорожчою, дані ж витрати перекладаються на учасників ринку, емітентів та інвесторів, а крім цього, не виключені додаткові ризики [1].

Станом на перше півріччя 2009 року в Україні зареєстровано близько 1100 інвестиційних фондів, 76% з яких – венчурні фонди (їх активи сягають 50 млрд. грн.). Українські венчурні фонди, н а відміну від зарубіжних (що спрямовують інвестиції у високоризиковану інноваційну сферу), інвестують компанії з нерухомості та будівництва (понад 50%), фінансів, харчової та хімічної промисловості через надвисокий рівень доходності даних галузей традиційної економіки за умов низького рівня ризику та короткий термін інвестування.

Протягом 2008 року у 12 областях України функціонували інститути спільного інвестування , найбільша кількість яких була зосереджена у м. Київ – 138. Активи даних елементів інвестиційної інфраструктури (без врахування венчурних фондів) сягнули 4,46 млрд. грн. (збільшившись з попереднього періоду на 493,03 млн.грн.), з яких 83,3% – активи закритих недиверсифікованих фондів. В подальшому очікується скорочення кількості ІСІ.

Недержавні пенсійні фонди , яких понад 100, зосереджені в основному у столиці, східних і центральних регіонах . Порівняно із 2006 роком майже удвічі зросла сумарна вартість активів НПФ до 552,1 млн. грн. у 2008 році, оскільки НПФ набувають щораз більшої прихильності серед населення за сучасних умов недосконалості державної пенсійної системи. Активи НПФ спрямовуються на банківські депозити та державні цінні папери, що мінімізує вплив на дані ресурси кризових явищ [5, 7].

На початку 2009 року в Україні налічувалось 184 банківські установи. У стані ліквідації знаходиться 13 банків. На банки як на активного інвестора економіки за сучасних умов сподіватись не варто [2, 3].

Станом на перше півріччя 2009 року в Україні зареєстровано 477 страхових компаній . Стан цього сектору економіки кращий, ніж банківського, а обсяги падіння ринку менші, ніж економіки в цілому (лише на 16% скоротились надходження валових премій порівняно із першим півріччям 2008 року). Проте за прогнозами експертів до кінця 2010 року залишиться лише 30% існуючих страхових компаній [5, 6].

Українська економіка потребує підвищення конкурентоспроможності власних ринків капіталу шляхом проведення їхнього правового, інституційного та технологічного реформування, в тому числі шляхом розширення та зміцнення інвестиційної інфраструктури. Це дасть змогу забезпечити сприятливі умови для створення нових підприємств, активізувати залучення інвестицій, створювати нові робочі місця, збільшувати бюджетні надходження, ефективно використовувати інноваційний потенціал підприємств, підвищити конкурентоспроможність окремих виробників, зокрема, та української економіки загалом (за індексом конкурентоспроможності Світового економічного форуму Україна серед 133 країн посіла 82 місце, опустившись на 10 позицій через різке падіння попиту на експортну продукцію, девальвацію національної валюти та руйнування фінансової системи).

 

Список використаних джерел:

1.      Алексєєв А. Консолідація депозитаріїв – шлях до розвитку / А. Алексєєв // Дзеркало тижня. – № 40 (768). – 17-23 жовтня 2009 р.

2.    Бюлетень Національного банку України від 2.10.2009 р. [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http ://www.bank.gov.ua

3.    Катцу Шигео Долаючи кризу / Шигео Катцу // Дзеркало тижня. № 45 (724). – 29 листопада-5 грудня 2008 р.

4.    Офіційний веб-сайт Державного агенства України з інвестицій та інновацій [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://www.in.gov.ua

5.    Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http :// ukrstat . gov . ua

6.    Офіційний веб-сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www.dfp.gov.ua

7.    Офіційний веб-сайт За інформацією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua