III Международная научно-практическая конференция "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: влияние на национальную экономику и отдельный бизнес" (7-8 октября 2010 года)

Говорун Я.В.

Сумський державний університет , Укра їна

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ на СКЛАДОВІ інвестиційнОГО потенціалУ регіону

 

Е кономічний розвиток регіонів країни супроводжується збільшенням споживання ресурсів та зростанням забруднення навколишнього середовища. У сучасних умовах господарювання   природний капітал набуває обмежуючого характеру у зв’язку з   додатковим попитом на природні ресурси і підвищенням цін на них. О цінка рівня розвитку економічного, а також інвестиційного потенціалів, як його складової частини має відбуватися з урахуванням використання природного капіталу.

Інвестиційний потенціал регіону знаходиться під впливом різних змін у політичному, економічному, технологічному, конкурентному середовищі при залученні обмежених ресурсів. Інвестиційний потенціал регіону з точки зору раціонального природокористування розуміється як сукупність внутрішніх факторів, що визначають ефективність інвестиційної діяльності в регіоні та зовнішніх факторів, характерних для регіону, які здійснюють позитивний чи негативний вплив на інвестиційні можливості регіону.

Відтворення інвестиційного потенціалу, на нашу думку, складається з етапів формування та використання. На етапі формування інвестиційного потенціалу регіону відбувається становлення інвестиційної привабливості регіону; визначення пріоритетних сфер та об’єктів інвестування у регіоні; залучення максимальних обсягів інвестицій з усіх можливих джерел; повне використання фінансового, виробничого, трудового потенціалів; акумуляція та активізація власних інвестиційних ресурсів суб’єктів господарювання та населення у регіоні; зростання вкладень капіталу в нарощування обсягів виробництва, перерозподіл невикористаних ресурсів між різними видами діяльності. Етап використання інвестиційного потенціалу регіону передбачає забезпечення інвестиційної безпеки, направлення інвестицій у найпріоритетніші сфери розвитку, врахування соціально-екологічних інтересів населення і регіону.

Вплив екологічного фактору при формуванні та використанні інвестиційного потенціалу показано на рис. 1. Так, формування та використання інвестиційного потенціалу регіону вимагають збереження на сталому рівні якісного стану природного капіталу та асиміляційних можливостей навколишнього середовища.

Рис. 1. Напрями впливу екологічного фактору на етапах формування та використання   інвестиційного потенціалу

Дослідження ключових факторів формування інвестиційного потенціалу регіону дозволяє виділити у складі внутрішніх факторів наступні: виробничі, економічні, фінансові, природні, трудові, соціальні, інноваційні, екологічні, інфраструктурні та інституціональні.

У сучасних умовах господарювання послаблюється вплив екологічного фактору як джерела розвитку   та посилюється його роль як обмежувача. Врахування екологічного фактору наряду з традиційними факторами (ресурсно-сировинними, економічними, демографічними) дозволяє в майбутньому уникнути економічних втрат при виборі напрямків розвитку виробничої діяльності. Вплив екологічного фактору на величину кожної складової інвестиційного потенціалу регіону зображено на рис. 2.

Рис. 2. Наслідки впливу екологічного фактору на складові інвестиційного потенціалу регіону

Екологічний фактор визначає якість навколишнього середовища регіону та його безпечність для інвесторів, впливає на формування та використання інвестиційного потенціалу регіону, проявляє свою дію через забруднення навколишнього середовища у формі відходів виробництва, скидів та викидів шкідливих речовин.