III Международная научно-практическая конференция "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: влияние на национальную экономику и отдельный бизнес" (7-8 октября 2010 года)

Трухина О.А.

Донецький державний університет управління, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВИРОБНИЧУ СФЕРУ РЕГІОНУ

 

Постановка проблеми. Реалізація проектів залучення інвестицій відбувається найбільше ефективно за умови активізації чинника державного регулювання даного процесу.

Актуальність. О рганізаційно-економічний механізм планування залучення інвестицій містить етап планування заходів щодо розробки і впровадження методів державного регулювання, що містить у собі розробку стратегії програм і планів, норм і нормативів, квот, митних і інших тарифів, субсидій і пільг, стандартів і сертифікатів, податків і кредитів, цін і гарантій, а так само розробку інституціональних і організаційних структур і законодавчих актів по цінних паперах.

Організаційно-економічний механізм планування залучення інвестицій (рис.1) являє собою систему заходів, поетапне виконання яких на практику забезпечує його успішну реалізацію з урахуванням відповідно ряду умов і чинників.

Даний механізм містить у собі: визначення цілей, оцінку інвестиційного потенціалу, розробку моделей розвитку інвестиційної діяльності і планування заходів щодо залучення інвестицій, визначення задач інвестиційної діяльності, а так само планування заходів щодо розробки і впровадження методів державного регулювання залучення інвестицій.

Оцінка інвестиційного потенціалу здійснюється на підставі даних, отриманих при вивченні науково-технологічних і інноваційних, кадрового і підприємницького, а також природно-ресурсного і фінансово-кредитного потенціалів. Оцінка інвестиційного потенціалу містить у собі також вивчення й аналіз інвестиційних потенціалів регіонів, областей і сфер, і економіки в цілому.


 

 

 

 

 Етап розробки моделей розвитку інвестиційної діяльності і планування заходів щодо залучення інвестицій необхідний для детального прогнозування варіантів і їхніх альтернатив можливого розвитку подій і здійснюється з використанням ряду економічних показників, таких як, інвестиції в основний капітал, прямі іноземні інвестиції, оборотні кошти по областях економіки і т.д.

При визначенні задач інвестиційної діяльності обертається увага на такі складові як забезпечення високих темпів економічного розвитку компанії (фірми), підприємства, забезпечення максимізації прибутку (прибутку) від інвестиційної діяльності, забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків, забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності компанії (фірми), підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності, а також на визначення шляхів прискорення реалізації інвестиційних проектів і програм.

 

Список використаних джерел:

1.          Писаренко С.М. Регіональні пр іоритети іноземного інвестування / С.М. Писаренко. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : с б. науч. трудов. – Донецк: Донеччина, 2000. – С. 26-28.

2.          Омельянчук А.И. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины: региональный аспект / А.И.   Омельянчук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : с б. науч. трудов. – Донецк: Донеччина, 200 3 . – С . 48-49.