IV Международная научно-практическая конференция "Образовательный процесс: взгляд изнутри" (29-30 ноября 2010 года)

Каліцева О.В.

Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛАТИНСЬКА МОВА» В ЮРИДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Актуальність. В навчальних планах підготовки юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «бакалавр» латинська мова є обов’язковою професійно-орієнтованою дисципліною. Реформування вищої освіти та введення нових державних стандартів вимагає пошуку нових та переосмислення традиційних методів навчання.

Постановка проблеми: виділити особливості викладання латинської мови в юридичних вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації та визначити перспективні напрямки активізації навчального процесу.

Не зважаючи на те, що питання методики викладання різноманітних дисциплін залишаються актуальними й на сьогоднішній день, тим більше в умовах інформатизації освіти, огляд досліджень дає лише загальні орієнтири для формування методики викладання латинської мови [1 – 4].

Курс «Л атинська мова» – є невід’ємною складовою системи підготовки юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Навчальна п рограма дисципліни передбачає вивчення елементарного курсу граматики, найуживанішої в юридичних текстах латинської лексики, як невід’ємної частини інтернаціонального словникового фонду. Крім того все більш актуальним є володіння навиками перекладу з латинської мови для фахівців у сфері міжнародного права. Латинська юридична термінологія, що застосовується сьогодні в міжнародному приватному праві завдяки своїй універсальності стає ланкою, що єднає прогалини зумовлені правовими відмінностями систем. Латинська правнича термінологія, не зважаючи на свій уніфікований характер, є доволі гнучкою та використовується як універсальний лінгвістичний інструмент в спірних моментах.

Враховуючи специфіку вивчення латинської мови як, в першу чергу, писемної мови джерел римського цивільного права за навчальними планами для вивчення цієї дисципліни в юридичних вищих навчальних закладах як основний вид аудиторних занять пропонуються лише практичні, в світлі чого заслуговує на увагу методика їх проведення. Крім того, вивчення курсу рекомендується в 1 чи 2 семестрі, що зобов’язує сформувати особливий психолого-педагогічний і методичний підхід, що матиме на меті полегшення адаптації студентів до середовища професійної підготовки.

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих завдань [5]. Основна дидактична мета такого заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу. Особливість курсу «Латинська мова» полягає в тому, що її вивчення носить більш практичний ніж теоретичний характер, це зумовлює відсутність лекційних занять. Проте, як свідчить досвід викладання, фактор зміни освітнього середовища ускладнює процес набуття практичних навичок студентами самостійно, тому, з метою вирішення зазначеної проблеми, доцільно виділити частину практичного заняття для лекційного викладу найскладнішого матеріалу.

Крім того, для посилення мотивації студентів слід звертати особливу увагу на міжпредметні зв’язки курсу «Латинська мова» (див. рис. 1).

Міжпредметні зв’язки навчальної дисципліни

Рис. 1. Міжпредметні зв’язки навчальної дисципліни

Для курсу «Латинська мова» також характерна насиченість навчального матеріалу складним змістом, що потребує врахування фізіологічних властивостей, тому доцільно наповнювати матеріал цікавими даними наприклад історії культури та права Давнього Риму, як це пропонує автор підручника «Латинська мова» Хоміцька З.М. [6].

Список використаних джерел:

1.Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: [ метод. посіб. для студ. магістр. ] / С.С. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

2.Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: [ навч . посіб.] / В.М. Нагаєв . – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 232 с.

3.Освітні технології: [ навч.-метод . посіб. ] / [ за ред. О.М. Пєхоти ] . – К.: А.С.К., 2004. – 256 с.

4.Педагогика и психология высшей школы : [у чеб . пос . ]. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 544 с.

5.Наказ Міністерства освіти України Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах від 2 червня 1993 року № 161 [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/

6.Хоміцька З.М. Латинська мова / З.М. Хоміцька. – Х.: Право, 2004. – 256 с.