IV Международная научно-практическая конференция "Образовательный процесс: взгляд изнутри" (29-30 ноября 2010 года)

Мурасова Г . Є .

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

СПЕЦИФІКА РОБОТИ ВИКЛАДАЧА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

В системі дистанційної освіти із застосуванням Інтернет-технологій провідну роль відіграє викладач. Не дивлячись на те, що дистанційне навчання зазвичай ототожнюється з самостійною роботою студентів, викладач не тільки не втратив своїх позицій в учбовому процесі, але його педагогічні функції набули якісно нової форми та змісту.

Перш за все, слід відзначити, що викладачу доводиться працювати в освітньому середовищі, яке принципово відрізняється від того, в якому він звик перебувати. Віртуальні університети, кафедри, електронні аудиторії, електронні навчальні комплекси і в той самий час – реальні студенти, живі люди, які мають на меті здобути сучасну освіту, стати компетентним спеціалістом. В таких умовах викладач повинен здійснювати роль висококваліфікованого координатора всього навчального процесу, організатора та посередника-консультанта. Крім того, викладач не просто використовує готове інформаційно-освітнє середовище, але й сам формує його, розробляючи окремі освітні сектори та вводячи їх в єдиний освітній простір.

Звичайно ж, в умовах дистанційної освіти перелік основних вимог до викладача зберігається. Він повинен досконало знати свій предмет, а також структурні та логічні зв’язки із суміжними областями знань. Педагог повинен володіти сучасною інформацією в своїй сфері діяльності, вміти представляти знання про останні наукові дослідження у формі навчального матеріалу. Він має володіти особистими якостями, які необхідні в роботі зі студентами: бути компетентним, інтелектуальним, авторитетним, комунікабельним, справедливим, вимогливим і т.п. Але в системі дистанційного навчання від викладача також вимагається:

- мати широкий кругозір стосовно питань застосування інформаційних та комунікаційних технологій в освіті;

- володіти комп’ютерною грамотою на рівні кваліфікованого користувача;

- вміти працювати в Інтернет-мережі та корпоративній мережі Інтранет у межах доступу до своєї категорії користувача;

- мати чітке уявлення про технології, методики і форми організації дистанційного навчання;

- вміти проектувати та створювати електронні підручники;

- мати навички використання різноманітних форм інтерактивної взаємодії зі студентами;

- знати та застосовувати форми контролю знань, умінь та навичок в умовах Інтернет-освіти;

- вести електронну документацію;

- знати та враховувати в роботі педагогічні та психологічні основи дистанційного навчання [ 1] .

Ефективність дистанційного навчання залежить від якості дистанційних курсів та педагогічної майстерності тьюторів (викладачів). Суть роботи викладача-тьютора, як автора дистанційного курсу, полягає в супроводженні свого курсу та в ефективному плануванні та контролі самостійної навчальної діяльності слухачів.

Зважаючи на реалії сьогодення, варто виділити такі проблеми, як недостатня психологічна та “комп’ютерна” підготовленість тьюторів, комунікативний бар’єр. Це пов’язано з традиційною методикою навчання, яка передбачає не віртуальне, а “живе” спілкування між студентом і викладачем.

Для забезпечення якості навчального процесу науково-педагогічний персонал КНТЕУ повинен систематично підвищувати кваліфікацію з інформаційних і комунікаційних технологій, вдосконалювати методику та технології дистанційного навчання. Для викладачів університету організовано постійно діючий дистанційний курс “ДК для підготовки тьюторів”. Програма курсу включає: вивчення структури, функціональних можливостей, засобів організації навчального процесу в СДН “Прометей”; функції та процедури роботи тьютора з дистанційними курсами, групами, слухачами; організація та технологія контролю і оцінки знань слухачів; аналіз засобів спілкування у дистанційному навчанні. Основою “ДК для підготовки тьюторів” є електронний підручник “Руководство тьютора”, розроблений в лабораторії ДН. Успішно пройдені екзаменаційні тести дозволять тьюторам одержати кваліфікаційне посвідчення та можливість викладати за дистанційною формою навчання [2] .

Крім організованих курсів та навчально-методичної підтримки зі сторони навчального закладу, де працює тьютор, у викладача є можливість спілкуватись зі своїми колегами як з України, так і з інших країн, на форумах, де можна задати будь-яке питання стосовно організації дистанційного навчання та отримати пораду більш досвідченого фахівця. Серед найбільш розповсюджених рекомендацій для тьютора, який тільки починає працювати в системі дистанційної освіти, такі:

- під час проведення курсу тьютор може виступати в ролі інструктора та наставника, але під час форуму та чату він може приймати участь нарівні зі студентами. Необхідно зазначити, що тьютор повинен контролювати процес спілкування та слідкувати за дотриманням учасниками мовного етикету спілкування [4] ;

- тьютор має ставитись до студента як до особистості. Під час листування звертатися до студентів на ім’я. На початку навчання варто запропонувати студентам заповнити анкету з інформацією про себе. Необхідно заохочувати їх у своїх розповідях з власного життя або ідеями впродовж усього курсу.;

- тьютор має сприяти створенню позитивного емоційного клімату у групі під час навчання. Якомога частіше, використовувати різні засоби спілкування між учасниками, щоб заохочувати взаємодію і будувати колективну довіру. Крім того, варто використовувати гумор, тому що це — корисний інструмент для здійснення взаємодії між електронною технологією і людським чинником;

- тьютору варто бути завжди на зв’язку. Не можна зникати на тривалий час. Кожен день необхідно перевіряти участь студентів у навчанні, продивлятися електронну пошту, відповідати на отриманні листи від учасників, надавати допомогу учасникові, якщо у нього виникли проблеми у процесі навчання.;

Дотримання вищезазначених порад допоможе тьютору провести ефективний курс дистанційного навчання [3] .

Список використаних джерел:

1. Журавлева О.Б. Управление Интернет-обучением в высшей школе / О.Б. Журавлева, Б.И. Крук, Е.Г. Соломина; п од ред. Б.И. Крука. – 2-е изд. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 224 с.

2. Шклярський С.М. Впровадження дистанційного навчання в КНТЕУ. Нова роль викладача – тьютор [ Електронний ресурс ] / С.М. Шклярський, Т.Е. Стратонович. – Режим доступу: http://ldn-knteu.ucoz.ua/Documents/Publikacii/tezisi_shkljarskij-stratanovich.doc

3. Гнєдкова О.О. Особливості навчання тьютора дистанційного навчання… (на базі системи дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет») [Електронний ресурс] / О.О. Гнєдкова, А.О. Козьміна. – Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/?q=uk/node/232

4. Дерба Т.О. Інформаційні технології і засоби навчання [ Електронний ресурс ] / Т.О. Дерба. – 2010. – № 5 (1 9 ). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html