VI Международная научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (30-31 мая 2011г.)

Косенко А.В.

Чернівецький національний університет імені Ю. Фе д ьковича , Україна

АДВЕРБІАЛЬНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ BEAUTY

 

Адвербіальні номінації описують непроцесуальні ознаки. Крім того, вони не можуть будувати предикат, одночасно вказуючи на наявність зв’язку між предметами та називаючи й конкретизуючи цей зв'язок [ 1 , с. 195]. З іншого боку, адвербіальні номінації описують ознаки непредметних сутностей.

Адвербіальні засоби вербалізації концепту   beauty   представлені синонімічним рядом лексеми beautifully , який нараховує 25 одиниць, а саме excellently , superbly , wonderfully , divinely , handsomely , celestially , entrancingly , bewitchingly , sublimely , tastefully , ideally , magnificently , splendidly , gorgeously , elegantly , alluringly , seductively , appealingly , delightfully , prettily , attractively , charmingly , exquisitely , gracefully . Загальна частота вживання лексеми beautifully та її синонімів в проаналізованому матеріалі становить 472 одиниці. Наведемо кількісні показники вживання адвербіальних засобів вербалізації концепту   beauty:  

 

Таблиця 1. Частотні характеристики адвербіальних засобів вербалізації концепту beauty  

Частотний параметр

0-15

16-35

35-75

Лексичні одиниці

excellently

elegantly

beautifully

superbly

delightfully

wonderfully

divinely

prettily

handsomely

celestially

charmingly

gracefully

entrancingly

exquisitely

 

bewitchingly

 

 

sublimely

 

 

tastefully

 

 

ideally

 

 

magnificently

 

 

splendidly

 

 

gorgeously

 

 

alluringly

 

 

seductively

 

 

appealingly

 

 

attractively

 

 

 

     Бачимо, що ядерними компонентами в системі адвербіальних засобів вербалізації концепту beauty є лексеми, які характеризуються частотним параметром 35-75, а саме beautifully (71 одиниця), wonderfully (69 одиниць), handsomely (59) та   gracefully (47 одиниць). Сюди входить лексема-домінант синонімічного ряду та компоненти, що найтісніше корелюють з нею.

Ближня периферія представлена лексемами, які мають частотний параметр 16-35 та передають найвищий ступінь естетичної оцінки, а саме elegantly (22 одиниці), delightfully (31 одиниця), prettily (33 одиниці), charmingly (29 одиниць) та exquisitely (23 одиниці).

Дальня периферія конституюється лексемами, частотний параметр яких становить 0–15. Їхнє значення яких лише віддалено корелють зі стрижневим значенням лексеми beautifully ( in a beautiful way ), а певним чином експлікують її друге, похідне значення ( very well ; in a pleasing way ). Сюди належать компоненти   excellently (13 одиниць), superbly (13 одиниць), divinely (6 одиниць), celestially (1 одиниця), bewitchingly (1 одиниця), sublimely (4 одиниці), tastefully (6 одиниць), ideally (1 одиниця), magnificently (10 одиниць), splendidly (11 одиниць), gorgeously (2 одиниці), alluringly (1 одиниця), seductively (1 одиниця), appealingly (12 одиниць) та attractively (6 одиниць).

Загалом структура адвербіальних засобів вербалізації концепту beauty може бути представлена наступним чином:

 

 

Рис. 1. Адвербіальні засоби вербалізації концепту beauty

  В проаналізованому матеріалі не зустрілась лексема entrancingly . Розширивши її пошук за межі досліджуваного матеріалу, бачимо, що вона може як сама виступати вербалізатором концепту beauty: He saw a way to win . The Full Web remained a possibility . His , now . It all depended . Another twist . Yes ; he would win .   Almost certainly . But that was no longer enough . The Full Web beckoned , tantalisingly , seductively , entrancingly ( Iain Banks ) [ 2 ] , так і виступати в ролі інтенсифікатора для інших засобів вербалізації, зокрема ад’єктивних The next morning Felix went out to his work ; and , after the usual occupations of Agatha were finished , the Arabian sat at the feet of the old man , and , taking his guitar , played some airs so entrancingly beautiful , that they at once drew tears of sorrow and delight from my eyes ( Marry Shelley ) [ 3 ].

Отже, адвербіальні номінації займають важливе місце у структурі засобів вербалізації концепту beauty .

 

Список використаних джерел:

1.      Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения / Е.С. Кубрякова . – М.: РАН, Институт языкознания, 1997. – 327 с .

2.      Banks Iain . Novels [ Electronic resource ]: Digital Library , Vol. 59. Berlin : Directmedia , 2002. –   1 електрон.   опт .   диск ( CD - ROM ): кольор .; 12 см . – Систем. вимоги: IBM PC 486 і вище; 16 Mb RAM ; SVGA CD - ROM , Windows 95/98/ ME /2000/ NT / XP . – English and American Literature from Shakespeare to Mark Twain .

3.      Shelley Marry . Novels [ Electronic resource]: Master Media, 2005. – 1 електрон .   опт .   диск (CD-ROM): кольор .; 12 см . – Систем . вимоги : IBM PC 486 і вище; 16 Mb RAM; SVGA CD-ROM, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP. – New English Literature.