VI Международная научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (30-31 мая 2011г.)

Максимова К.В., Олійник О.І.

Харківська державна академія фізичної культури, Україна

Прийоми та методи навчання англійської мови в спортивному вузі

 

Для суттєвого підвищення ефективності занять з іноземної мови необхідно використовувати такі його форми, які забезпечують індивідуалізацію навчання, постійну активність як викладача, так і кожного студента. Зростаюча інтенсифікація навчального процесу вимагає удосконалення та застосування нових технічних засобів у навчанні іноземних мов [1].

Останнім часом все більшого значення набуває необхідність удосконалення прийомів та методів навчання, у зв'язку з наближенням Євро 2012. Звідси виникла потреба в удосконаленні процесу навчання англійській мови студентами спортивного вузу.

Запорукою успішного вивчення англійської мови є поглиблення знань з писемного мовлення, оволодіння мовленнєвими моделями і набором необхідного лексичного мінімуму, а також розвиток навичок усного спілкування в спортивній сфері.

Це передбачає ознайомлення студентів із відповідними спеціальними спортивними словниками та довідниками. Розвитку умінь працювати зі спортивним текстом сприяють вправи на переклад з англійської на українську та з української на англійську. Значна увага приділяється роботі студентів над фаховою літературою (спортивна періодика).

Однією із форм роботи з термінами є укладання рукописного англо-українського та українсько-англійського тлумачного словника термінів з певної спеціальності (футбол, волейбол, плавання, гімнастика тощо). Це передбачає не механічне переписування термінів з раніше укладених словників, а самостійна пошукова робота, яка вимагає опрацювання підручників, застосування різних видів карток , переклад, і навіть з’ясування походження слова-терміну та його тлумачення. Ця робота сприяє істотному підвищенню якості знань студентів, активізує не лише процес засвоєння усної та писемної мови, а також розумову діяльність, готуючи студентів до майбутньої праці в галузі фізичного виховання та спорту.

Застосування нових технічних засобів у навчанні іноземних мов допомагає студентам швидше подолати психологічні бар’єри, що, як правило, ускладнюють оволодіння усним мовленням, а навчитись мовленню неможливо без аудіювання [2]. Саме аудіовізуальні засоби дають можливість виробити у студентів навики сприймання на слух нових зразків на основі слухових образів.

Відеоматеріал надає можливість поєднувати зорову наочність зі звуковою опорою, що допомагає студентам зберегти мовленнєві зразки і моделі у своїй пам’яті, інтуїтивно намагається відтворити артикуляційні та інтонаційні навички. Використання аудіо – та відеокурсів надає можливість значно розширити діапазон аудіювання. Навчальні аудіо-та відео матеріали сприяють формуванню швидкої мовленнєвої реакції.

Надзвичайно позитивне значення має перебування (навіть короткострокове) в іншомовному середовищі, оскільки студенти завдяки штучно створеній віртуальній ситуації можуть самі бути співучасниками спортивних подій, які розгортаються перед ними у слуховому та зоровому варіантах. Незмінюваність відеопрограми надають можливість для багаторазового повторення і успішного моделювання фонетичних, лексичних та граматичних одиниць. Це, в свою чергу, створює сприятливі умови для формування мовленнєвих навичок і вмінь. Контроль розуміння аудіо- та відеоматеріалу здійснюється шляхом відповідей на запитання викладача, усного та письмового відтворення звукового тексту спортивного характеру, перекладу на рідну мову [3].

Для полегшення сприймання незнайомого тексту необхідне попереднє ознайомлення з новою спортивною лексикою, власними та географічними назвами.

Таким чином, пошуки оптимальних прийомів та методів навчання допомагають урізноманітнювати форми навчання, відтворювати мовні ситуації та ситуативні спортивні події, продуктивно використовувати час та знімати напругу на занятті, а також переконати студента в тому, що іноземна мова – це реальний засіб спілкування, за допомогою якого він може виразити себе як особистість у спортивному житті.

 

Список використаних джерел:

1.       Бріт Н.М. Індивідуалізація навчання іноземної мови в немовному вузі. Проблеми методичної підготовки студентів-філологів у педвузі: матеріали конференції / Н.М. Бріт, В.Л. Єлисєєва. – Ж.: Журфонд, 1996. – 95 с.

2.       Кузьмичёва Т.Н. Технические средства в обучении английскому язику / Т.Н. Кузьмичева . – Л.: Просвещение, 1979. – 135 с .

3.       Вайсбурд В.И. Обучение пониманию иностранной речи на слух / В.И. Вайсбурд . – М.: Просвещение, 1965. – 78 с .