VI Международная научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (30-31 мая 2011г.)

Міхєєва Ю.О.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ОДИН З ПРОДУКТИВНИХ СПОСОБІВ ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ

НІМЕЦЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

Процес проникнення у термінологічну систему німецької мови іншомовних термінів (як однослівних, так і складених, абревіатур і навіть окремих морфем) є таким, що розвивається, і на теперішній час досить інтенсивно. Можна навіть спостерігати перехід від паралельного використання німецьких та запозичених терміноутворень до повного використання термінів іншомовного походження. Це явище є цілком закономірним, тому що розширення міжнародних контактів сприяє уніфікації термінологічних систем.

У процесі розгляду словникового складу медичної термінології було виявлено, що у загальному обсягу термінів досить велику частку становлять латинські терміни. Це явище є цілком закономірним, оскільки латина була і залишається „офіційною” мовою медицини. Це можна пояснити тим, що латинська мова відігравала неабияку роль в Європі в епоху середньовіччя. Але латина була засобом мовного спілкування не для усього народу, а лише для привілейованих класів. Ось чому так мало латинських слів ми зустрічаємо серед загальновживаних слів. Латиною велися державні справи, вона була мовою освіти, церкви та була також тісно пов’язана з медициною. Поряд із латинськими виділяється група термінів грецького походження, а також запозичення з англійської, французької, італійської мов. Ми проаналізували „Німецько-російський медичний словник” (приблизно 45000 слів) до літери „ G ” включно, і за таким критерієм , як походження слова , ми можемо виділити наступні групи термінів:

  1) латинські терміни (101 термін): n Abdomen , abducend , f Acariasis ,           n Aneurysma dissecans , f Angina , ante mortem , f Ascaris , m Branchiolus terminalis , m Calcaneus , f Callositas , m Canalis , m Canzer , capax , т Сaput medusae, f Cellula , n Cerebellum , cerebralis , f Cervix , f Chamomilla , f Claustrophobia , m Clavus ,          n Clearance , f Compressio , f Debilitas , delirant , m Dens , externus , f Facies ,            f Febricula , n Fel , f Fibula , n Fluidum , f Gena , n Genu , f Glabella , f Glandula та ін. ?

  2) грецькі терміни (42 терміни): f Arachnoidea , n Centrosom , n Chalazion ,           f Cheilitis , f Chemosis , pl Choleretica , f Chorea , f Chorioidea , f Chorioideasclerose , m Chylus , m Chymus , n Clostridium , n Derma , m Diabetes , f Eurhythmie ,              f Euthanasie та ін.

Грецькі та латинські запозичення є найдавнішими запозиченнями у структурі медичної термінології (і німецької мови взагалі). Грецькі запозичення увійшли до німецької мови через латинську мову. Що стосується запозичень, які входять до сфери медицини, то, на відміну від сфери загальновживаної лексики, ці запозичення не змінюють своє первісне мовне оформлення. Підтвердження цьому – слова, що починаються на літеру „С” або мають її в своєму складі, не змінюють її на „К” після їх запозичення у німецьку мову. Запозичені слова також зберігають своє морфемне оформлення (суфікси, префікси, закінчення та ін.) та морфологічну категорію роду згідно закінчень.

3) англійські терміни (10 термінів): m animal-protein-factor, n Chickenpox , m Clownismus , m Container , n Dandyfever , f Deficiency , n Doping , m Drain             ( f Drainage ), n Dumping ( syndrome ), m extrinsic factor ;

  4) французькі терміни (13 термінів): f Attacke , m Bec - de - lievre , m Choc ,             f Couveuse , degraissieren , m doigt a ressort , f en - face - Nische , n Engouement ,            n Evidement , f Fausse - couche , f Fausse - route , n grand mal , f grossesse nevreuse ;

  5) 2 італійські терміни: m Brandtorso , crescendo .

Англійські запозичення у медичній термінології позначають передусім предмети ти явища, яких не існувало, чи не було відкрито раніше. Тобто визначення було перейняте разом із означуваним предметом чи явищем. Запозичення з інших мов можуть мати еквіваленти в німецькій мові, наприклад, m Bec - de - lievre f Stomatoschisis , n Chickenpox pl Pocken .

На підставі представленої вище підбірки слів ми можемо виділити такі способи, за якими було здійснено запозичення:

1) повне включення слова у систему німецької мови: m animal - protein - factor ,        f Couveuse , n Doping , n Dumping ( syndrome ), f Deficiency , n Engouement , n Evidement?

2) „ часткове” запозичення (коли запозичується лише частина слова, друга частина є німецькою – так звані гібрідні утворення): f en - face - Nische ;

3) запозичення з наступним калькуванням: m doigt a ressort schnappender Finger , f Fausse - couche f Fehlgeburt .

Для входження іншомовного терміну в систему німецької мови він повинен „виконати” певні вимоги: запозичені терміни оформлюються згідно фонетичних та орфографічних правил даної мови; вони також оформлюються граматично, тобто входять у певну лексико-граматичну групу (частина мови та характерні для неї граматичні категорії та форми; можливість подальшої участі в словотворенні); значення запозиченого терміну закріплюється у семантичній системі мови.

Однією з характерних морфологічних категорій, які отримують запозичення (що є іменниками), є категорія роду. Перед нами постало питання, чи зберігають запозичення своє родове оформлення у медичній термінології німецької мови? Запозичення з латинської, грецької мов зберігають морфологічну категорію роду, оскільки вони зберегли своє морфологічне оформлення: найчастіше суфікс - us був маркером чоловічого роду, суфікс   - um – середнього, а суфікс - a , - is та -io – жіночого. Наведемо приклади:

1) чоловічий рід: m Branchiolus terminalis , m Calcaneus , m Clavus , m Clivus ,        m Dekubitus , m Funiculus ;

2) середній рід: n Caesum , n Cerebrum , n Contagium , n Duodenum , n Filum ,        n Fluidum ;

3) жіночій рід: f Abrasio , f Acariasis , f Angina , f Causa , f Cardiomegalia , f Cellula ,                f Dextropositio , f Deplacusis , f Febricula , f Glossa .

Збереження морфологічної категорії роду відбувається взагалі на підставі формально-граматичних та лексико-семантичних ознак: подібності певних суфіксів, які є єдиними для багатьох індоєвропейських мов; включення запозичень у лексичні групи, які оформлені спільним граматичним родом.

В групі запозичень важливе місце посідають англійські та французькі запозичення. Вони підпорядковуються граматичним законам німецької мови, отримують всі субстантивні, дієслівні та ін. категорії. Оскільки в англійській мові не існує категорії роду, то частіше за все запозичені іменники отримують граматичний рід залежно від їх зовнішнього оформлення, тому що певна частина англійських та німецьких суфіксів має, як правило, спільне германське походження: суфікс -е є маркером жіночого роду, суфікси -еr і - or – чоловічого, а суфікс - ing – c ереднього: англ. drain f Dr ? nag e , фр. f attaque – f Attack e ,         n Dop ing , n Dump ing ( syndrome ), m Contain er , m animal-protein-fact or , m extrinsic fact or .

Іменники, які позначають неістот, як правило, отримують середній рід:        n Dandyfever , n Engouement , n Evidement , n grand mal .

Але у деяких випадках запозичення зберігають той рід, який вони мали у тій мові, з якої були запозичені (це стосується у першу чергу запозичень з романських мов): m Bec - de - lievre – від фр. m lievre , m doigt a ressort – від фр. m doigt , m Choc – від фр. m choc , f Couveuse – від фр. f couveuse , f Fausse - couche – від фр. f ( fausse ) couche , f Fausse - route – від фр. f ( fausse ) route , m (Brand)torso – від іт. m torso .

Запозичення проходять також орфографічну асиміляцію – вони (у більшості випадків) пишуться з великої літери, як того вимагають правила німецької мови. Нова система орфографії сприяє варіативності у написанні запозичень.