VI Международная научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (30-31 мая 2011г.)

Минзак О.В.

Чернівецький національний університет імені Ю . Федьковича , Україна

VERSUS ЯК СИГНАЛІЗАТОР АНТОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТАХ

 

З інтенсивним розвитком науки та техніки нагальною постає необхідність дослідження засобів збереження, фіксації та передачі наукового знання – термінів. Інтенсивний ріст термінів на сучасному етапі розвитку людства потребує засобів та прийомів її впорядкування. Таким систематизатором мовного матеріалу може бути антонімія, яка відображає поняття протилежності. Актуальність даної роботи полягає в тому, що проблема термінологічної антонімії порушується в кожній праці, де пропонується системний опис певної термінології, проте список виокремлених термінів-антонімів, який наводиться в цих роботах, не завжди є повним та вичерпним. Все це пов’язано з тим, що існуючі лексикографічні, психолінгвістичні та текстові методики виокремлення антонімів використовуються не в повній мірі. Дана стаття є спробою продемонструвати доцільність використання текстової методики для виокремлення антонімів у фаховому тексті, використовуючи сучасні досягнення корпусної лінгвістики.

Сферою функціонування антонімічних утворень виступає текст, де власне й можна виділити антоніми. Для адекватної детекції слів-антонімів можуть слугувати морфологічні, лексичні та синтаксичні сигналізатори ( актуалізатори ), які вказують на наявність відношення протилежності на рівні тексту. До морфологічних сигналізаторів антонімії в англійській мові належать заперечні префікси ( un -, in -, dis -, mis -, anti -, non -, de - ), які відносно легко визначити в тексті та словнику. До характерних ознак, які допомагають виявити антоніми, можна віднести лексичні сигналізатори антонімії, які акцентують увагу на протилежності понять [1 , c . 38 – 39 ] . Найчастіше антоніми в тексті супроводжують наступні слова, чи словосполучення: versus , opposed to , contrary , distinguished ( different ) from , as distinct from , instead from . В даній роботі мова буде йти про лексичний сигналізатор versus . Розглянемо дефініцію даної одиниці : 1. against (used especially to indicate an action brought by one party against another in a court of law, or to denote competing teams or players in a sports contest; 2. as compared to or as one of two choices; in contrast with ( Random House Dictionary ). Огляд визначень в юридичних термінологічних словниках ( Merriam - Webster s Dictionary of Law , Bloomsbury Dictionary of Law , Oxford Dictionary of Law ) виявив ці ж значення. Визначення вказує нам на те, що досліджуваний сигналізатор на рівні синтаксичної конструкції повинні супроводжувати антоніми. Використовуючи корпус англійських юридичних текстів (9,5 млн. слововживань) в Сorpus of Сontemporary Аmerican E nglish [2], ми проаналізували 277 ексерпцій з versus за допомогою наявного там конкордансера ( KWIC – Key Word In Context ) – програмне забезпечення для складання списку контекстів, де аналізована одиниця представлена в її лексичному оточенні й характеризується певною сукупністю статистичних даних. Аналіз фактичного матеріалу продемонстрував, що сигналізатор versus не завжди супроводжується антонімами (40%), хоча відношення контрасту присутнє, напр.: Interestingly , for the source country , the FDI / GDP ratio is 0.47 percent versus 0.84 percent between   the   conflict   and   peace   dyads ( Journal of International Affairs , 2008), тобто актуалізатор вживається для протиставлення двох фактів, в даному випадку сумісних. В даному дослідженні ми розмежовуємо мовні антоніми ( canonical / prototype antonyms ) – семантична протилежність яких може виявлятись в ізольованому вигляді, й контекстуальні – протилежність яких реалізується лише в певному контексті, тобто такі відношення не відображені в лексикографічних джерелах. Мовні антоніми представлені як афіксальними, так й лексичними типами (60%), напр.: It proceeds from domestic to foreign policy, and the  just versus the unjust  gives way to the distinction of friend and foe ( Perspectives on Political Science , 1994 ) . In the end, it may be a distinction without a meaningful difference, making all of this wrangling   over   presence   versus   absence   much ado about nothing ( Harvard Journal of Law & Public Policy ) . Спостерігаємо й вживання versus у її юридично-термінологічному значенні, тобто для відображення протилежних сторін судового процесу, напр.: In a civil court case such as one of Smith , the plaintiff , versus Jones , the defendant , the burden is on the plaintiff to show or prove ... ( Loughlin P. Civil Procedure ). Оточення досліджуваної одиниці продемонструвало, що частотними є також випадки контекстуального протиставлення, напр.: ... thus enables analysts to move beyond the extremes of  passion versus power , and elite versus mass views of nationalism . Лексичні одиниці passion та   power не мають спільної контрарної семи, яка зумовлює відношення протилежності, але цю функцію виконує прийменник versus . Досліджуваний сигналізатор володіє такою актуалізуючою силою, що у відношення протилежності можуть вступати навіть близькі за значення слова, чи синоніми, приміром:   ... given the problems in sorting out the leaks that came from the defense attorneys versus the   prosecution   versus   the   police ( ABA Journal , 1994 ) , де versus актуалізує увагу на протиставленні як антонімів defense attorneys prosecution , так й подібних за функцією в юридичному дискурсі одиниць prosecution та police .

Лексичний сигналізатор versus , володіючи значенням, яке вказує на протилежність понять, допомагає не тільки виявити опозиції в тексті, але й може слугувати для детекції нових антонімічних утворень при лексикографічному описі певної термінології.

 

Список використаних джерел:

1.       Долгова И.А. Семантическая характеристика терминологических антонимов (на материале химической терминологии): дис . ... канд. филол . наук: спец. 10.02.01. „ Русский язык ” / И.А. Дольова. – Л., 1984 – 220 с.

2.       The Corpus of Contemporary American English [ Electronic resource ] . – Access mode : http://www.americancorpus.org/