VI Международная научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (30-31 мая 2011г.)

Куцевол О.П.

Дніпродзержинський державн ий технічний університет , Україна

Особливості формування науково-технічної термінології за допомогою складних термінів

 

Актуальність теми пов'язана з розробкою методичних рекомендацій та вказівок щодо поліпшення розуміння праці перекладача, який здійснює переклад технічних термінів українською мовою або навпаки, причому текст має специфічну технічну термінологію, низку усталених слів, словосполучень, притаманних саме технічним текстам.

Переклад тексту з дотриманням стильових ознак законодавчого характеру є також однією з найважливіших проблем, що витікають у процесі перекладу тексту.

Об’єкт дослідження – науково-технічна термінологія, що використовується при складанні технічної документації.

Предмет дослідження – особливості передачі технічних термінів українською мовою.

Мета дослідження – дослідити особливості передачі технічних термінів українською мовою.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань :

·   дослідити історичні аспекти перекладознавства ;

·   розглянути особливості сучасного етапу у розвитку перекладознавства ;

·   проаналізувати технічні аспекти перекладу;

·   дослідити основні методи та прийоми перекладу технічних термінів українською мовою.

Складні терміни являють собою стале словосполучення, за яким закріплене певне термінологічне значення, наприклад: traffic control computer – комп'ютер для керування дорожнім рухом, background impurity concentration -фонова концентрація домішку, vacuum-brake cylinder – циліндр вакуумного гальма. Переважна більшість термінів становлять препозитивні атрибутивні словосполучення, тобто такі словосполучення, де є означення і означуваний компонент і означення займає в словосполученні початкову позицію.

Переклад складних термінів складається з двох основних процедур – аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його компонентів. А для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміну, оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що входять до складу складного терміну. Важливо також встановити, в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна-словосполучення. Характер цих відносин й визначає порядок та сам зміст перекладу складного терміну. Синтетичний етап перекладу передбачає вибудування компонентів в залежності від зазначених семантичних відносин і отримання остаточного варіанту перекладу складного терміну.

Різні слова по-різному виявляють сталість свого значення в тих чи тих мікроконтекстах , тобто в безпосередньому оточенні. Переклад деяких слів може майже не залежати від контексту і бути одним і тим же в різних сполученнях такого слова з іншими словами, як, наприклад, у випадку термінів: 1) scholarly literature – наукова література; scholarly manuscript – науковий рукопис; scholarly paper – наукова стаття; paper – наукова доповідь; scholarly society – наукове товариство; scholarly inquiry – наукове дослідження; scholarly exchange – науковий обмін; scholarly dispute – наукова дискусія; scholarly apparatus — науковий апарат в книзі; 2) compatible hypotheses – сумісні гіпотези; competing ( concurring ) hypotheses конкуруючі гіпотези; contradictory hypotheses – суперечливі гіпотези; dependent hypotheses – залежні гіпотези; incompatible hypotheses – незалежні гіпотези; nested hypotheses – вкладені гіпотези; related hypotheses – взаємопов'язані гіпотези.

Значно частіше, в залежності від сполучуваності, слово (термін) може мати різні значення і перекладатися по-різному. Так, звичайним перекладом терміну abnormal в науково-технічних текстах є "аномальний", однак в деяких складних термінах abnormal може перекладатися по-іншому: abnormal decay – аномальне затухання; abnormal end of task – аварійне припинення (виконання) завдання; abnormal mode – нештатний режим; abnormal operating conditions – ненормальні умови експлуатації; abnormal operation – обробка несправним інструментом, обробка (деталі) на неоптимальних режимах, abnormal operation – особливі випадки виконання польоту; abnormal steel – маловуглецева сталь, що не піддається цементації, сталь з перлитною структурою; abnormal termination – аварійне завершення; abnormal transient – нерозрахунковий перехідний режим; abnormal wood – кренева деревина, крень . Тому перекладаючи такі складні терміни, слід уточнювати його переклад в словнику (якщо він там є) або ж враховувати особливості позначеного поняття та сполучуваності слів в термінах.

При перекладі таких складних термінів слід також мати на увазі, що крім слів з кількома варіантами значення (полісемантичних слів) існують також омонімічні слова, які перекладаються зовсім по-різному: abstract analysis – абстрактний аналіз; abstract axiomatics – абстрактна аксіоматика.

Терміни моделі N1+N2

Складні терміни, побудовані за моделлю N1+N2 (сполучення іменника з іменником), перекладаються переважно наступними способами:

1) складним терміном, де український відповідник N2 виступає у формі родового відмінку постпозитивним означенням до відповідника N1: accuracy analysis – аналіз точності, saddle bearing – опора балансиру, package body – тіло пакету, cabin heating – обігрівання кабіни;

2) складним терміном, де відповідником N1 виступає прикметник: band separator – стрічковий сепаратор, cable duct – кабельний канал, damper tube – демпферна лампа, fabric industry – текстильна промисловість;

3) складним терміном, де український відповідник іменника N1, є прикладкою: hammer car – вагон-прес;

4) складним терміном, де український відповідник іменника N1 трансформується в прийменниково-іменникове словосполучення: labor cost -витрати на робочу силу, achievement motivation – зацікавленість в досягненні (мети), object coding – програмування в машинних кодах, table concentration – збагачення на концентраційному столі, article patent – патент на виріб, failure access – звертання внаслідок збою;

5) складним терміном, де N1 трансформується в підрядне означувальне речення: machine conditions – умови, в яких працює верстат; safety standard – стандарт, який встановлює правила техніки безпеки; fan draft -потік , що створюється вентилятором;

6) складним терміном, де N1 трансформується в словосполучення, що містить безпосередній відповідник іменника N2: table control – управління рухом столу (верстата), application period – термін подання заяви (до вищого навчального закладу), acceleration jet – жиклер насосу-прискорювача, application study – дослідження галузі застосування.

Слід мати на увазі, що N1, буває, як правило, у формі однини, але не обов'язково перекладається відповідною формою в українській мові – відповідник цього іменника може бути у формі множини: rack system – система стелажів, decision pattern – модель прийняття рішень.

Складні терміни з фінальним термінокомпонентом – looking

Фінальна основа looking , поєднуючись із прикметниками, утворює складні слова, в тому числі і терміни, що мають значення "такий, що має вигляд, на який вказує прикметник": harmless-looking object – безпечний на вигляд об'єкт, strangest-looking word – найдивніше на вигляд слово, forward-looking corporate plan – перспективний план підприємства, forward-looking educators освітяни, що дивляться у майбутнє, fiery- looking – страшний на вигляд.

Такі складні терміни з основою=looking перекладаються переважно наступними способами:

1) сполученням українського прикметника (як відповідника англійського прикметника) яз словосполученням "на вигляд": modern-looking – сучасний на вигляд, odd- looking – дивний на вигляд;

2) складним словом, де відповідником компонента looking виступає підрядне означувальне речення (нерідко із присудками "виглядати", "мати вигляд" "дивитися" тощо): primitive-looking – що виглядає примітивно, backward-looking – що дивиться назад;

3) універбом-прикметником : forward-looking – прогресивний, передовий;

4) іноді описово: side- looking sonar – сонар з боковим локатором,

Терміни моделі ( N+Part . I)+ N

Другий компонент цих складних термінів (N – іменник) перекладається українським іменником, а перший компонент ( N+Part . I) перекладається переважно наступними способами:

1) підрядним означувальним реченням, де дієприкметник 1 трансформовано в присудок, а іменник – в додаток: air- retaining – такий, що утримує повітря; efficiency-decreasing – такий, що зменшує ефективність;

2) простим прикметником, основою якого є відповідник англійського іменника або дієприкметника 1: aroma- producing – ароматичний, plane- boarding – посадковий;

3) складним прикметником: aluminium-smelting – алюмінієплавильний , armour-piercing – бронебійний.

Висновки: Мова науково-технічної літератури має свої особливості: граматичні, лексичні, фразеологічні, скорочення. Багато термінів утворюється за допомогою суфіксів та префіксів. Найбільш продуктивними в галузі науково-технічної термінології являються:

а) суфікси: -ium, -osis, -ite, -іzе , -ee, -ism, -еr , -аnt , -іng

б ) префікси : r е -, о v е r-, de-, е n-, і nter -, under-

Компоненти термінів-словосполучень знаходяться в атрибутивному зв'язку. Основний компонент, як правило, стоїть завжди в кінці. Означальний компонент, який може включати термін або терміни, виражають поняття, які характеризують основний компонент. Атрибутивний зв'язок може здійснюватись: за допомогою прийменникових сполучень; за допомогою конструкції типу "іменник + іменник"; за допомогою конструкції типу "прикметник + іменник", які найбільш поширені в науково-технічній літературі; за допомогою конструкції типу "дієприкметник І + іменник"; за допомогою конструкції типу "дієприкметник II + іменник".

Найбільш складними для перекладу є терміни, окремі компоненти яких не мають нічого спільного з їх дійсним значенням, а часто навіть суперечать цьому значенню. Часто зустрічаються багатозначні терміни, які мають різні значення не тільки у різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній галузі.

 

Список використаних джерел:

1.       Акуленко В.В. О выражении количественности в семантике языка / В.В. Авраменко// Категория количества в современных европейских языках . – К.: Наукова думка, 1990.

2.       Барцель А. Значение технологической культуры и технологической культуры и техноэтики / А. Барцель // Вестник высшей школы. – 1991 . – 58с.

3.       Карабан В.I. Переклад англiйськоi науковоi технiчноi лiтератури / В.I. Карабан . – Винниця: Нова книга, 2006. – 256с.

4.       Огієнко І. Наука про рідномовні обов'язки / І. Огієнко. – Жовква : Друкарня О.О. Василіян , 2001.