VI Международная научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (30-31 мая 2011г.)

Фамілярська Л.Л.

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна

СУЧАСНІ КОМП ' ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА

 

Зміни в суспільному житті, соціально-економічні та інформаційно- технологічні висувають нові вимоги до підготовки сучасного вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти.

Ця проблема не залишилася осторонь сучасних наукових досліджень. Питанням формування і розвитку інформаційної культури педагога, зростаючої ролі застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та професійно-педагогічній діяльності присвячені дослідження В.Ю. Бикова, A.M.  Гуржія , М.І.  Жалдака , Н.І.  Клокар , Н.В. Морзе, О.В.  Співаковського , О.М.  Спіріна , Ю.С.  Рамського та інших науковців.

Все ж, доводиться констатувати, що питання змісту та методів підвищення професійної кваліфікації вчителів початкових класів з проблеми розвитку інформаційно-технологічної компетентності в системі післядипломної педагогічної освіти досліджені недостатньо та потребують розроблення.

Темп інформатизації освіти зумовлює необхідність володіння вчителем високим рівнем інформаційно-технологічної компетентності ( ІТ-компетентності ), що забезпечить йому можливість ефективного вирішення професійних задач в інформаційному суспільстві.

Аналіз сучасних педагогічних досліджень і практики післядипломної педагогічної освіти (ППО) засвідчує про зростаючий інтерес до проблеми розвитку ІТ-компетентності вчителя.

Найбільш актуальними завданнями післядипломної педагогічної освіти щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) , на думку В.О. Сластьоніна, Є.С.  Полат , М.Ю.  Бухаркіної та ін. є : організація, проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців освіти в області ІКТ; розвиток набутих нових компетентностей (в тому числі ІТ-компетентності ) [ 3–5 ] .

Основною проблемою, що потребує вирішення є ефективність використання педагогами комп’ютерних програмних засобів.

Тому оволодіння основними поняттями та термінами інформатики, розуміння будови і принципів роботи комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, вдосконалення навичок практичного використання програмного забезпечення є одним із критеріїв професіоналізму сучасного вчителя та визначає рівень його інформаційно-технологічної компетентності [1–2; 6].

Інформаційно-технологічна компетентність вчителя початкових класів формується та розвивається в процесі навчання, підвищення кваліфікації та самоосвіти, що проявляється у здатності виконувати педагогічну діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

З метою виявлення реальної ситуації використання комп’ютерних програмних засобів в навчально-виховному процесі початкової школи та рівня ІТ-компетентності вчителів було проведено анкетування, в якому взяли участь 238 вчителів початкових класів з міських і сільських шкіл Житомирської області.

Запитання анкети спрямовані на виявлення частоти використання педагогічних програмних засобів та організаційних форм, на виявлення рівня обізнаності можливостей використання педагогічних програмних засобів в навчальному процесі та відношення вчителів початкових класів до використання педагогічних програмних засобів в навчальному процесі .

Більшість (56%) вчителів початкових не знають про можливості використання ППЗ в навчально-виховному процесі. 18,3% дізнались про це на курсах підвищення кваліфікації, а 9,8% – під час навчання у ВНЗ. Частина педагогів (11%) вивчали питання використання комп’ютера та програмних засобів самостійно з друкованих джерел та 4,6% обрали варіант «інше».

Як видно, більшість вчителів початкової школи не готова до використання комп’ютерів в освіті внаслідок відсутності знань та вмінь у даній області. Причини вказані педагогами, що стримують використання комп’ютера та комп’ютерних технологій вказано в табл.1.

 

Таблиця 1. Причини, що стримують використання комп ютера та комп ютерних технологій

Причини

%

1.

Не доводилось навчатись роботі з комп’ютером

15

2.

Недоступність комп’ютерного класу

20

3.

Непристосованість класу до проведення занять з використанням комп’ютера

9

4.

Відсутність або недостатність посібників та методичних рекомендацій щодо використання ІКТ в навчально-виховному процесі

12

5.

Відсутність або недостатня кількість ППЗ що відповідають навчальному плану

1

6.

Відсутність особи для обслуговування комп’ютерної техніки

13

7.

Недостатньо часу для вивчення можливостей комп’ютерних технологій

20

8.

Психологічний бар’єр

6

9.

Вважаю непотрібним використання комп’ютера та ППЗ в навчально-виховному процесі

4

 

Отже, узагальнюючи матеріали анкетування вчителів початкової школи, можна стверджувати, що педагогічні програмні засоби мало використовуються в масовій практиці початкового навчання, що пов’язане не стільки з недоступністю техніки і якісних програмних продуктів, скільки, в значній мірі, з низьким рівнем інформаційно-технологічної компетентності вчителів і потребує її розвитку та вдосконалення .

На підставі даних отриманих у ході дослідження виникає необхідність внесення коректив в існуючу модель навчання вчителів. Зміст навчання педагогів має змінюватись відповідно розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційного простору системи освіти.

Висновок : Таким чином, сьогодні інформаційно-технологічна компетентність вчителя як одна із складових професійної діяльності вчителя виступає як вирішальний чинник підвищення ефективності процесу навчання в початковій школі.

Створення умов для р озвитку інформаційно-технологічної компетентності вчителя початкових класів в системі післядипломної педагогічної освіти дозволить оптимізувати педагогічну діяльність в умовах ІКТ-насиченого середовища.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці компонентних складових інформаційної компетентності вчителя початкових класів та розробці моделі розвитку ІТ компетентності.

 

Список використаних джерел:

1.               Горбунова   Л.Н. Освоение информационных и коммуникационных технологий педагогами в контексте ориентации на профессионально-личностное развитие / Л.Н.   Горбунова, A . M .   Семибратов // Информа тика и образование. – 2004. – № 7. – С. 91 – 95.

2.     Інформаційні технології в навчанні / з а ред. Морзе Н.В. – К.: Видавнича група BHV , 2004. – 240 с .

3.     Лавина Т.А. Информационно-коммуникационная подготовка в сис теме непрерывного педагогического образования / Т.А . Лавина // Педа гогическая информатика. – 2005. – № 2 – С. 41 – 49.

4.     Нов ые педагогические и информационные технологии в системе образования : у чеб . пособие для студ. пед . вузов и системы повыш . квалиф . пед . кадров / [ Е.С.  Полат , М.Ю.  Бухаркина , М.В. Моисеева, А.Е. Петров ] ; п од ред. Е.С.  Полат . – М.: Академия, 2002. – 272 с .

5.     Педагогика: учеб . п особие для студентов пед . вузов / В.А.   Сластёнин , И.Ф. Исаев, А.И.   Мищенко, Е.Н.   Шиянов . – 3-е изд. – М.: Школа-Пресс, 2000 – 512 с.

6.     Чернікова  Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога / Л.А. Чернігова // Постметодика . – 2009. – №4. – С. 46–50.