IV Всеукраинская научно-практическая Интернет-конференция «Изобразительное искусство, дизайн, художественная педагогика: проблемы и их решения» Днепропетровск, Украина 5 ноября 2012 года

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ

К.пед.н . Фурсикова  Т. В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

В умовах виконання завдань «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр.» [2] система освіти має бути спрямованою на задоволення потреб суспільства у цілісних, творчо розвинених учителях, які володіють сучасними методологіями і спроможні до застосування у професійній діяльності інноваційних, в тому числі комп’ютерних технологій та завдяки цьому вдосконалювати фахову компетентність, педагогічну майстерність, культуру, духовність, соціальну й творчу активність.

Відтак, інформатизація освіти, як упорядкована сукупність взаємопов’язаних психологічних, педагогічних, навчально-методичних та організаційно-технічних процесів, може бути одним з новітніх та найефективніших способів оптимізації професійної діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у вищих педагогічних навчальних закладах. Базисною складовою інформатизації виступає комп’ютеризація навчально-виховного процесу сучасних вищих педагогічних навчальних закладів і зокрема застосування в ході фахової підготовки студентів широкого кола засобів комп’ютерної графіки, що передбачає: вивчення функцій і резервів комп’ютера, оволодіння методикою його використання, навички й уміння побудови навчальних програм та методичних розробок, а також виконання різних видів і форм образотворчої діяльності.

Аналіз сучасних досліджень (М.  Жалдак , Н. Морзе, Е.  Полат та ін.) уможливлює зробити висновок про те, що комп’ютерні технології є інструментом, який дає змогу вчителеві якісно змінити методи, а також організаційні форми своєї роботи і завдяки цьому розвивати індивідуальні здібності школярів, спонукати кожного гармонізувати властиві йому особистісні якості; концентрувати основну увагу на формуванні пізнавальних здібностей, на ефективній навчальній діяльності; підтримувати і розвивати прагнення до самовдосконалення; посилювати міждисциплінарні зв’язки в навчанні, комплексність вивчення явищ дійсності, забезпечувати нерозривні взаємозв’язки між гуманітарними науками і мистецтвом; здійснювати постійне динамічне оновлення навчального процесу, його форм і методів, забезпечувати постійну адаптацію навчальних закладів до змінних зовнішніх умов і контингенту тих, хто навчається. «При цьому, – зазначає М.  Жалдак , – в основу інформатизації навчального процесу слід покласти створення і використання в педагогічній практиці нових комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання на принципах поступового і неантагоністичного, без руйнівних перебудов і реформ, вбудовування інформаційно-комунікаційних технологій у чинні дидактичні системи, гармонійного поєднання традиційних та комп’ютерно зорієнтованих технологій навчання, не заперечування і не відкидання здобутків педагогічної науки минулого, а, навпаки, їх удосконалення і посилення, в тому числі і за рахунок досягнень у розвитку комп’ютерної техніки » (курсив наш) [1].

Підвищення якості професійної освіти та оптимізації процесу підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва з використанням комп’ютерних технологій, на наш погляд, потребує розв’язання таких завдань:

1) узгодження з викладачами дисциплін художньо-педагогічного циклу можливих тем або питань для вивчення з комп’ютерної підтримкою;

2) унесення змін до тематичного й поурочного планування;

3) вивчення інтересів студентів до предмета, підвищення їх активності в пізнавальній діяльності;

4) поповнення педагогічного досвіду різними технологіями, методиками, формами і методами організації пізнавальної діяльності на заняттях.

Важливо розуміти, що комп’ютерні технології можна використовувати на різних етапах сучасного заняття: актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, перевірки і закріплення вивченого матеріалу, домашнього завдання і навіть під час контролю знань. З огляду на це навально-методичне забезпечення викладання дисциплін художньо-педагогічного циклу доцільно доповнити матеріалами, які містять рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій.

Так, у курсі « Кольорознавство » ми конкретизували мету і завдання, зокрема їх скореговано з позицій застосування комп’ютерних технологій під час ознайомлення з цілісною системою теорії кольорознавства , у процесі формування практичних навичок роботи з фарбами, під час пошуку гармонії кольорів й розвитку почуття кольору. Зважаючи на це, було сформульовано мету цієї дисципліни, яка полягає у формуванні в студентів навичок створення гармонійної композиції та колориту картини, умілого використання кольору в образотворчій діяльності засобами комп’ютерної графіки. Вивчення курсу спрямовано на формування в студентів колористичної культури, на розвиток та збагачення творчих здібностей, виховання емоційно-естетичного ставлення до дійсності.

Під час дослідження було проведено лекцію-візуалізацію «Кольорова гармонія», суть якої полягає в перетворенні усної та письмової інформації у візуальну форму, подану засобами комп’ютерної графіки, що є професійно важливою для підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. У такому поєднанні наочність не тільки використовується для сприйняття і запам’ятовування навчального матеріалу, а й слугує засобом активізації розумової діяльності студентів, оскільки візуальне мислення має прямий зв’язок із творчими процесами прийняття рішень. На основі аналізу кольорової гармонії в образотворчому мистецтві та комп’ютерній графіці, різноманітних концепцій створення кольорових гармоній, колориметричних характеристик кольорових поєднань студенти мали змогу вивчити загальні положення методики гармонізації кольорових поєднань та класифікувати кольорові гармонії засобами комп’ютерної графіки.

З позицій нашої уваги практичні заняття за темами «Змішування основних кольорів. Спектральне коло» і «Фактурні властивості кольорів. Імітація матеріалів» є особливо важливими, оскільки студенти вивчають і практично засвоюють основні закономірності гармонії кольору та побудови кольорових композицій з використанням комп’ютерних технологій. Так, майбутні вчителі, користуючись трьома основними кольорами і змішуючи їх у певному порядку, засобами комп’ютерних технологій створили спектральне коло, об’єднавши кольори у відповідні групи (контрастні, нюансні , основні, похідні, додаткові, тепло-холодні). У процесі вивчення фактурних властивостей кольорів та імітації матеріалів студенти отримали завдання створити за допомогою засобів комп’ютерних технологій фактури різних матеріалів: деревини, скла, мармуру, шкіри, тканини.

Зміни у змісті, формах і методах навчання курсу « Кольорознавство », зорієнтовані на використання комп’ютерних технологій , засвідчили якість та ефективність навчання майбутніх фахівців.

У процесі навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва ми також проаналізували програми дисциплін художньо-педагогічного циклу, зокрема: «Живопис», «Теоретичні основи композиції», «Методика викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва», у процесі вивчення яких студенти отримують базову теоретичну і практичну, художньо спрямовану підготовку. Це дало змогу виокремити основні підходи до реалізації міжпредметних зв’язків та з’ясувати можливості застосування комп’ютерних технологій у процесі вивчення цих предметів.

«Живопис» є однією з фундаментальних дисциплін у професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва, тому мета курсу полягала в комп’ютерній підтримці формування кольорової структури, організації кольорових мас на площині, поглибленні теоретичних знань кольорової гармонії, вихованні розвиненого професійного кольорового мислення, взаємодії кольорових об’ємів у просторі та вмінні окреслити простір на образотворчій площині.

Зокрема, лекційне заняття за темою «Історія розвитку живопису» було проведене з використанням презентаційної комп’ютерної графіки для візуального супроводу живописних робіт відомих художників. У процесі вивчення теми «Нескладний натюрморт» ми розробили й використали на практичних заняттях технологічну карту «Композиційні прийоми і схеми побудови натюрморту», комплекс тренувальних вправ для аналізу композиції натюрморту: композиційне розміщення зображення (заповнення формату); композиційний центр у картинній площині (збігається чи не збігається із зоровим центром); зміст постановки (сюжет); передача простору, віддаленості предметів; освітлення; передача характеру форми предметів, їхніх пропорцій, розміщення в просторі; виявлення конструктивної основи форми предметів; виявлення об’єму предметів (перспектива і створення форми засобами світлотіні, тону); колірне вирішення.

У процесі вивчення курсу «Теоретичні основи композиції» використано комп’ютерну підтримку основних композиційних законів. Композиція художніх робіт створюється такими образотворчими засобами, як малюнок, світлотінь, колір, лінійна та повітряна перспектива, тому комп’ютерні технології сприяли засвоєнню знань і вмінь з композиції, формуванню вмінь швидко та якісно вести спрямований пошук композиційних рішень, збагаченню практичного й теоретичного досвіду з питань композиційного вирішення, оволодінню різними техніками і прийомами роботи.

До робочої програми курсу «Методика викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва» додатково введено лекцію та практичне заняття за темою: «Комп’ютерні технології як дидактичний та художній засіб на уроках образотворчого мистецтва». Під час проведення лекції значний акцент зроблено на особливостях використання комп’ютерних технологій в образотворчій діяльності школярів. На практичному занятті студенти мали змогу розглянути й обговорити власні методичні розробки уроків із застосуванням комп’ютерних технологій, з’ясувати місце та доцільність їхнього використання в структурі шкільного уроку образотворчого мистецтва.

Складником професійної підготовки студентів є виконання і захист курсових та кваліфікаційних робіт . Разом з викладачами кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ми розробили тематику цих робіт, спрямованих на формування системи знань і вмінь застосування комп’ютерних технологій в образотворчій діяльності, формування готовності до розв’язання завдань професійної діяльності майбутніх учителів. Це сприяло не тільки формуванню системи професійних умінь, а й удосконаленню цілісної сукупності якостей особистості майбутнього фахівця.

Зокрема, під час проведення дослідження студенти успішно захистили кваліфікаційні роботи з теорії та методики образотворчого мистецтва. Цікавими для випускників видалися теми: «Формування інформаційної компетентності учнів засобами комп’ютерної графіки», «Використання інструментальних засобів комп’ютерної графіки в образотворчій діяльності школярів», «Методичні особливості застосування засобів Adobe   Photoshop на прикладі гуртка « Вітражне мистецтво в загальноосвітній школі», «Взаємодія традиційних і комп’ютерних технологій у процесі навчання образотворчого мистецтва», «Мультимедійний лекційний комплекс як інформаційна підтримка процесу вивчення декоративно-прикладного мистецтва», «Застосування інструментальних засобів Corel   Draw на заняттях образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі» та ін.

Викладене вище дає підстави стверджувати, що використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення дисциплін художньо-педагогічного циклу є перспективним, оскільки вони можуть використовуватись як дидактичний та образотворчий засіб, зорієнтований на новітні форми навчання у поєднані з традиційними навчальними досягненнями.

 

Список використаних джерел:

1. Жалдак  М. І. Професійна діяльність вчителя та інформаційні технології / М. І.  Жалдак // Освіта. – 2004. – 3–10 берез . – С. 5.

2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf