V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (21-22 декабря 2012 г.)

ЛатишеваО. В.

Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДОНБАСУ

Збереження в найбільш розвинутих промислових районах України на протязі тривалого часу переважно ресурсно-сировинної спеціалізації виробництва, значна зношеність основних фондів та складний фінансовий стан на більшості промислових підприємств, незначна увага екологічному аспекту при бу дівництві і експлуатації промислових об'єктів зумовлює дуже складну екологічну ситуацію.

В наслідок зростання техногенного навантаження спостерігається зростання екологічно зумовлених захворювань, збільшення рівня смертності та захворюваності населення (збільшення екологічно шкідливих викидів на 1 тис. т. зумовлює розвиток злоякісних новоутворень у 209 осіб) [1].

Фактори, що формують здоров’я сучасної людини (поле здоров’я), розподіляються так: спосіб життя – 53%, екологія – 21%, біологія (спадковість) – 16%, система охорони здоров’я – 10%. В Україні несприятливий екологічний стан навколишнього середовища зумовлює зростання екологічної складової здоров’я до 60 – 70% [2].

За статистичними даними [2] на промислово розвинуті регіони України припадає найбільша захворюваність та смертність населення. В свою чергу, захворювання впливають й на демографічний стан даної території.

В Донецькому регіоні демографічна ситуація (рис. 1) характеризується найвищим в країні рівнем смертності (у 2010 р. – 73,9 тис. осіб; для порівняння з областями з також високою щільністю населення: Дніпропетровська область – 54,5 тис. осіб, Луганська – 38,9 тис. осіб, Харківська – 38,9 тис. осіб).

Представлені дані (рис. 1) свідчать про те, що в Донбаському регіоні реєструється значний рівень смертності та захворюваності населення, при цьому відстежується певний зв'язок з рівнем забруднювання регіону.

Демографічний стан, рівень первинної захворюваності та забруднення атмосфери у Донецької області

Рис. 1. Демографічний стан, рівень первинної захворюваності та забруднення атмосфери у Донецької області

В області спостерігається: тривале природне скорочення населення (2010 р. – на 32,7 тис. осіб; для порівняння: в Україні – на 4,4 тис. осіб, Дніпропетровська область – на 18,9 тис. осіб, Луганська – на 17,9 тис. осіб, Харківська – на 15,8 тис. осіб), високий рівень первинної захворюваності серед всього населення (2010 р. – 2798,6 тис. осіб; для порівняння: в Україні – 17,5 млн. випадків хвороб, виявлених вперше ; Дніпропетровська область – 2888,3 тис. осіб, Луганська – 1331,5 тис. осіб, Харківська – 2153,7 тис. осіб), суттєвий рівень екологічно зумовлених хвороб [1].

Не в останню чергу значний рівень первинної захворюваності та смертності у Донбасі визначається високим ступенем негативного впливу на природне середовище в зв’язку з надмірним зосередженням промисловості – п ’ятої частини промислового потенціалу держави ( більше 1100 промислових підприємств гірничодобувної, металургійної і хімічної промисловості, енергетики і важкого машинобудування забезпечують 20% валового внутрішнього продукту Україні ).

Необхідність зниження ризиків для здоров’я населення, що пов’язані з забрудненням та шкідливим впливом довкілля, обумовлюють необхідність розробки системи управління в сфері охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування на підприємствах Донецькій області, прийняття та впровадження дійових екологічних програм.

Список використаних джерел:

1. Статистичний збірник « Регіони України », 2011 р. [Електронний ресурс] / з а ред. Осауленка О. Г. – К.: Державний комітет статистики України. – 2011 . – Ч . I. – 358 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Дробноход М. Стійкий екологічно безпечний розвиток: український контекст [Електронний ресурс] / М. Дробноход // Дзеркало тижня. – 2001. – № 21. – 02 черв. – Режим доступу: http:// www. dt.ua/articles/24668?articleslug=stiykiy_ekologichno_bezpechniy_rozvitok_ukrayinskiy_kontekst&rubric=40