V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (21-22 декабря 2012 г.)

Гупало А. О.

Харківський національний економічний університет, Україна

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ: «ЕФЕКТ», «ЕФЕКТИВНІСТЬ» ТА «РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ»

Сучасний стан економіки України приділяє велику увагу категорії ефективності. Але сьогодні автори не дають єдиного визначення таким поняттям, як «ефект», «ефективність» та «результативність», навіть ототожнюють їх. А для успішного функціонування та досягнення поставлених цілей необхідно чітко розуміти що являють собою ці поняття та чим вони розрізняються.

Метою статті є визначення змісту понять «ефект», «ефективність» та «результативність».

Дослідженням цих питань займалися наступні вчені, а саме: Градобоев Є. В. [1], Куценко А. В. [2], Олексюк О. І. [3], Падерін І. Д. [4], Рац О. М. [5], Романюк О. П. [9], Світлична Я. В. [6], Тищенко А. Н. [7], Ячменьова В. М. [8], Ященко О. І. [9] та ін.

Розглянемо поняття «ефекту», сформульовані різними авторами, вони представлені у табл. 1.

Таблиця 1. Визначення поняття «ефект» різними авторами

Автор

Поняття

Сурмін Ю. П

Ефект – результат, наслідок яких-небудь дій [ 5 ]

Петрова І. В.

Ефект – корисний результат виражений у вартісній оцінці [ 8 ]

Сініцина Т. А.

Ефект – це результат, наслідок яких-небудь причин, дій, господарських заходів (уведення нової техніки та інвестиційних проектів, реалізація господарського рішення, здійснення природоохоронних заходів, проведення соціальних заходів) [ 1 ]

Лозовский Л. Ш.,

Ефект – результат, наслідок якої-небудь дії, який вимірюється в матеріальному, грошовому або соціальному вираженні як різниця між результатами і витратами, пов’язаними з отриманням цього результату [ 4 ]

Таким чином, виходячи з понять наданих у табл. 1, автор може трактувати ефект, як безпосередньо досягнутий або отриманий результат від здійснення певного виду діяльності, процесу, явища або будь-якої іншої взаємодії взагалі.

З категорією «ефект» дуже тісно пов’язане поняття «ефективності», але їх необхідно чітко розрізняти. Ефект – абсолютний показник результату будь-якої дії чи діяльності [ 2 ] . Він може бути як позитивним, так і негативним. Ефективність – відносний показник результативності і може бути тільки позитивною величиною [ 9 ] .

Розглянемо визначення поняття «ефективність» різними авторами, вони представлені у табл. 2.

Таблиця 2. Визначення поняття «ефективність» різними авторами

Автор

Поняття

Сурмін Ю. П.

Ефективність – показник успішності функціонування системи для досягнення встановлених цілей [ 5 ]

Орлов П. А.

Ефективність – співвідношення результату або ефекту будь-якої діяльності і витрат, пов’язаних з її виконанням. Причому це може бути як співвідношення результату і витрат, так і співвідношення і результатів діяльності [ 9 ]

Нусінов В. Я.,

Турило А. М.,

Темченко А. Г.

Ефективність є результативність, тобто результат діяльності (ефект), який одержує суспільство, підприємство або окрема людина на одиницю використаних (чи застосованих) ресурсів [ 4 ]

Лямець В. І.,

Тевяшев А. Д.

Ефективність – це не просто властивість операції (процесу функціонування системи), що відбивається в її здатності давати певний ефект, а дієвість такої здатності, тобто результативність, співвіднесена з ресурсними витратами [ 8 ]

Сініцина Т. А.

Ефективність – це співвідношення ефекту та витрат на його здійснення [ 1 ]

Устенко О. Л.

Ефективність являє собою комплексне вираження кінцевих результатів використання засобів виробництва та робочої сили за певний період часу [ 5 ]

Шеремет А. Д.

Сайфулін Р. С.

Ефективність – це складна категорія, що характеризується результативністю роботи підприємства та рентабельністю його капіталу, ресурсів або продукції [ 2 ]

Друкер П. Ф.

Ефективність – це наслідок того, що «правильно створюються потрібні речі» [9]

Вищенаведені результати дослідження свідчать про наявність дискусійних питань щодо визначення сутності категорії «ефективності» . Такі автори, як Орлов П. А. та Сініцина Т. А. розуміють цю категорію як відношення ефекту (результату) до витрат або ресурсів, що були витрачені на його отримання. Коли Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С., Устенко О. Л., Лямець В. І., Тевяшев А. Д., Нусінов В. Я., Турило А. М., Темченко А. Г. трактують це поняття як досягнення певних результатів. З вищенаведених визначень автор робить висновки, що ефективність – це показник співвідношення ефекту та витрат на його виконання, що показує певний результат діяльності підприємства.

Поняття «ефективність» іноді інтерпретується як «результативність». Це пояснюється насамперед тим, що буквально «ефективність» (від латин. efectus ) означає результативність, дієвість, продуктивність тощо. Але це різні поняття, бо «результативність» – це складне, багатоелементне, багатокритеріальне явище, яке характеризується низкою показників міри досягнення встановлених цілей суб'єкта господарювання та є «зовнішнім проявом» (негативним або позитивним) його діяльності [3]. Натомість як, «ефективність» є «внутрішнім проявом» діяльності підприємства, що спрямована на підвищення внутрішньої економічності його роботи, досягнення встановлених результатів завдяки економії виділених на їх отримання ресурсів тощо [1].

Поняття «результативність», визначені різними авторами, представлені у табл. 3.

Таблиця 3. Визначення поняття «результативність» різними авторами

Автор

Поняття

Друкер П.

Ступінь досягнення стратегічних цілей і завдань [ 9 ]

Тищенко О. М.,

Кизим М. О.,

Догадайло Я. В.,

Під результативністю розуміють загальне якісне явище, яке характеризує підсумок за всіма показниками функціонування підприємства і визначає потенціал подальшого розвитку [7].

Куценко А. В.,

Результативність відображає досягнення результату [2]

Олексюк О. І.

Результативність є прикладним виразом досягнень розвитку теорії економічної ефективності і наступним етапом її розвитку [3]

Стандарт

ISO 9001:2001

Результативність означає ступінь досягнення запланованого результату [10]

Дослідження та аналіз наведених визначень «результативності» дозволяють зробити висновок, що вони трактуються неоднозначно. Згодний з визначенням Стандарту ISO 9001:2001 Куценко А. В. в тому, що результативність відображає досягнення результату. Друкер П., Тищенко О. М та Олексюк О. І. пов’язують це поняття з різними категоріями, такими як стратегічні цілі, потенціал розвитку та економічна ефективність відповідно.

Автор бачить поняття «результативність», як дієвість, плідність виконання робіт при чітко визначених цілях та планах.

Таким чином була структурована наявна різноманітність термінів «ефекту», «ефективності» та «результативності» і визначені особливості кожного поняття та відмінності між ними.

Напрямками подальшого дослідження є визначення змісту та взаємозв’язку таких понять, як «економічна ефективність» та «ефективність функціонування підприємства».

Список використаних джерел:

1. Градобоев Е. В. Особенности оценки эффективности деятельности промышленных предприятий: автореф . дис . на соиск . учен. степени канд. экон . н аук / Е. В. Градобоев . – Иркутск, 2009. – 24 с.

2. Куценко А. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства споживчої кооперації України: монографія / А. В. Куценко. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 205 с.

3. Олексюк О. І. Технологія оцінки результативності діяльності підприємства / О. І. Олексюк // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія : Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип . 22. – Т. 2. – С. 169–173.

4. Падерин И. Д. Научные и практические аспекты повышения экономической эффективности современного предприятия / И. Д. Падерин // Вісник Академії економічних наук України . – 2003. – № 1. – С. 89–95.

5. Рац О. М. Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства» / О. М. Рац // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 15. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 275–285.

6. Світлична Я. В. Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньобудівельних підприємств: автореф. дис. на соиск . учен . степени канд. экон . наук / Я. В. Світлична . – Х., 2002. – 16 с.

7. Тищенко А. Н. Экономическая результативность деятельности предприятия: монография / А. Н. Тищенко, Н. А. Кизим , Я. В. Догайдайло . – Х.: ИНЖЭК, 2005. – 144 с.

8. Ячменьова В. М. Ефективність управління діяльністю промислового підприємства та діагностика загроз: монографія / В. М. Ячменьова , М. В. Височина, О. Й. Сулима. – Сімферополь: ВД АРІАЛ, 2010. – 472 с.

9. Ященко О. І. Економічні та соціальні аспекти оцінки ефективності / О. І. Ященко , О. П. Романюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.6 – С. 237–238.

10. Державний стандарт України . Системи управління якістю . Вимоги . ДСТУ ISO 9001-2001. – К.: Держстандарт України , 2001. – 24 с.