V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (21-22 декабря 2012 г.)

Римар І. А.

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Відповідно до визначенням зеленої книги ЄС соціальна відповідальність підприємства – це інтеграція соціальних та екологічних аспектів у щоденну комерційну діяльність підприємств та в їхню взаємодію з зацікавленими сторонами на добровільній основі.

Значна кількість науковців притримуються думки, що дотримання принципів соціальної відповідальності у щоденній діловій практиці торговельного підприємства забезпечує його рядом конкурентних переваг, основними з яких є збереження ключових співробітників підприємства, підвищення лояльності покупця, налагодження стосунків із постачальниками та ін. (рис. 1).

Конкурентні переваги торговельного підприємства від впровадження соціальної відповідальності

Рис. 1. Конкурентні переваги торговельного підприємства від впровадження соціальної відповідальності

У наукових джерелах відсутня чітка класифікація переваг від впровадження соціальної відповідальності торговельного підприємства. У зв’язку з цим дисертантом запропоновано класифікацію конкурентних переваг від впровадження соціальної відповідальності на підприємстві торгівлі за наступними ознаками: за джерелом виникнення; за ймовірністю успіху; за тривалістю дії; за джерелом забезпечення переваг (рис. 2).

Класифікація конкурентних переваг від впровадження соціальної відповідальності на підприємствах торгівлі [авторська розробка ]

Рис. 2. Класифікація конкурентних переваг від впровадження соціальної відповідальності на підприємствах торгівлі [авторська розробка ]

За джерелом виникнення дисертант пропонує класифікувати конкурентні переваги на внутрішні та зовнішні. Зовнішні конкурентні переваги від впровадження соціальної відповідальності на торговельному підприємстві – це переваги, засновані на спроможності надавати послуги, що задовольняють потреби та бажання покупців краще конкурентів. Внутрішні конкурентні переваги – це спроможність досягнення й підтримки певного набору послуг з більш низькими витратами, ніж у конкурентів.

За ймовірністю успіху конкуренті переваги пропонується розподіляти на ймовірні та очевидні: Ймовірні конкурентні переваги – це конкурентні переваги, які торговельне підприємство з 50% вірогідністю може отримати від впровадження соціальної відповідальності. Очевидні конкурентні переваги ­– це конкурентні переваги, які торговельне підприємство з високою вірогідністю може отримати від впровадження соціальної відповідальності.

За тривалістю дії запропоновано класифікувати конкурентні переваги на тривалі та тимчасові. Тривалі конкурентні переваги від впровадження соціальної відповідальності – це конкурентні переваги, що були здобуті підприємством внаслідок впровадження соціальної відповідальності, та допомагали підприємству у конкурентній боротьбі протягом тривалого часу (від 1 року). Тимчасові конкурентні переваги від впровадження соціальної відповідальності – це конкурентні переваги, що були здобуті торговельним підприємством внаслідок впровадження соціальної відповідальності, та допомогли підприємству у конкурентній боротьбі протягом нетривалого часу (до 1 року).

За джерелом забезпечення переваг дисертантом пропонується класифікувати конкурентні переваги на переваги від лояльності постачальників, переваги від лояльності покупців та переваги від лояльності працівників. Конкурентні переваги від лояльності постачальників – це ті переваги, які торговельне підприємство отримало внаслідок лояльного ставлення до нього постачальників. Конкурентні переваги від лояльності покупців – це ті переваги, які торговельне підприємство отримало внаслідок лояльного ставлення до нього покупців. Конкурентні переваги від лояльності працівників – це ті переваги, які торговельне підприємство отримало внаслідок лояльного ставлення до них працівників.