V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (21-22 декабря 2012 г.)

Кваша О. С.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна

ПРОБЛЕМИ ПРЕМІЮВАННЯ У СИСТЕМІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ВАЖЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

В умовах подолання кризових явищ в економіці України головним завданням, що потребує негайного вирішення є розробка моделі сталого економічного розвитку країни на основі стабілізації національного виробництва та забезпечення добробуту громадян [1].

Конкурентоспроможність та фінансовий стан підприємства в розвинутій ринковій економіці залежить від ефективності праці персоналу, яка в свою чергу, визначається механізмами формування заробітної плати. Заробітна плата як основна частина доходів населення відіграє центральну роль у реалізації ринкових відносин і взагалі цього виступає найважливішим елементом відтворення суспільного продукту, одним із головних чинників ефективності економіки та її зростання. Рівень заробітної плати значною мірою визначає якість життя населення і є необхідною умовою розвитку всієї економіки.

Питання заробітної плати завжди знаходилися у центрі уваги таких українських науковців, як Д. Богиня, І. Бондар, Д. Верба, А. Колот , С. Кучма, С. Покропивний , О. Грішанова , які внесли вагомий вклад науковими теоретико-практичними розробками різнопланових аспектів оплати праці в умовах трансформаційної економіки та займалися дослідженнями проблем преміювання, як додаткового стимулювання праці в системі оплати праці.

В умовах трансформаційної економіки заробітну плату можна використовувати як один з інструментів економічного зростання, вона створює стимули для формування конкурентоспроможного національного виробництва, забезпечує підвищення продуктивності та якості праці.

Постійне підвищення мінімальної заробітної плати за останні роки наприклад, у 2000 р. вона становила 90 грн., в 2005 р. – 262 грн., в 2008 р. – 515 грн., 2010 р. – 869 грн., на початок 2011 р. становила 941 грн. А вже згідно зі ст. 13 Закону України «Про державний бюджет України на 2012 рік» мінімальна заробітна плата на 1 грудня 2012 р. становить 1134 грн. Однак по стандартах Європейської соціальної хартії мінімальна заробітна плата становить від 2 до 2,5 прожиткових мінімумів. Прожитковий мінімум в Україні на 1 грудня 2012 р. становить 1095 гривень. Таким чином, мінімальна заробітна плата в державі за європейськими стандартами повинна коливатись від 2034 до 2190 грн. Тому проблема оплати праці в нашій країні на сучасному етапі є досить актуальною.

На сьогоднішній день не втрачає свого актуального значення в системі оплати праці премія, як додатковий матеріальний стимул для працівників та загального підвищення ефективності виробництва.

Важливою складовою механізму оплати праці є форми і системи оплати праці. Питання про застосування тієї чи іншої форми і системи оплати праці завжди знаходиться в компетенції підприємства і вирішується відповідно до поставлених перед ним завдань з урахуванням технологій, організації праці і виробництва, з метою домогтися успішного вирішення двох основних завдань, а саме:

­ створити у працівників високу мотивацію в трудовій діяльності, яка забезпечить їхні високі результати праці;

­ досягти максимально точної відповідності між досягнутими результатами праці кожного робітника і розмірів належної йому заробітної плати [2].

Система преміювання – специфічний елемент організації заробітної плати, що регулюється підприємством самостійно і має суттєвий вплив на результати праці і на суму грошових доходів працівників [3].

Преміювання виконує функції забезпечення зацікавленості працівників у результатах праці. Важливими елементами організації преміювання є визначення показників, умов і розмірів преміювання, джерел виплати премій, періодичності преміювання, категорії персоналу, яким виплачують премії, порядку їх виплати. Тому система додаткового стимулювання має перспективний мотивуючий вплив на працівника. Премії, які виплачуються, входять до складу додаткової зарплати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат. За даними дослідників, ці два види заробітної плати становлять 33% від загальної суми фонду оплати праці. В умовах ринкової економіки роботодавець сам установлює систему преміювання, головною складовою якої є показники, умови та розміри преміювання. Система преміювання, яка склалася ще за умов командної, планової системи господарювання вже не виконує свого стимулюючого призначення. Унаслідок зміни умов діяльності, пріоритетів господарювання, звикання працівників до старих показників (умов) преміювання необхідно вносити корективи й у систему заохочення працівників.

Варто звернути увагу на світовий досвід стимулювання праці та преміальні моделі оплати праці, які реалізуються через різні форми залучення працівників до участі в прибутках підприємства, зокрема: через диференційовану винагороду з прибутку підприємства; виплата працівникам винагороди із суми прибутку; через одержання премії працівниками у вигляді акцій за їх номінальною ціною.

З огляду на вищевикладене, варто зазначити, що існуюча система стимулювання працівників через преміювання потребує докорінних змін. На сучасних підприємствах виникла необхідність використання нових підходів до мотивації працівників за допомогою економічних стимулів.

Отже, можна зробити висновок, що преміюванню, як основному елементу оплати праці, необхідна вагома законодавча підтримка на всіх рівнях (макроекономічному, галузевому, мікрорівні ), розробки нових програм матеріального стимулювання, запровадження світового досвіду преміювання, що призведе до досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства.

Список використаних джерел:

1. Сергієнко О. С. Заробітна плата як елемент первинних доходів: сучасний стан і тенденції формування / О. С. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 5. – С. 15.

2. Система преміювання як важливий елемент стимулювання праці персоналу підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www . gov . ua / portal / chem ._ biol / nvnltu /16_1/432/ Jaszenko _16_1. pdf /

3. Калина А. В. Економіка праці: навч . посіб . для студ . вищ . навч . закл . / А. В. Калина. – К.: МАУП , 2004. – С. 179.