V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (21-22 декабря 2012 г.)

Білова О. С., Білова І. С.

Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в бюджетній сфері є важливим елементом інфраструктури ринкової економіки, оскільки вона представляє інформацію, необхідну для прийняття господарських рішень.

Політика держави реалізується в напрямку інтеграції України в світове співтовариство, щодо адаптації економічної інформації до міжнародних вимог і стандартів. Насамперед це стосується облікової інформації.

Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності в бюджетній сфері необхідний для забезпечення прозорості державних і місцевих фінансів, якості, достовірності бюджетного обліку, забезпечення максимально повного відображення неохоплених на сьогодні фінансових операцій та динаміки бюджетної заборгованості, оцінки ефективності послуг, що надаються.

Суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі є Мінфін, який забезпечує проведення державної політики у сфері бухгалтерського обліку, розпорядники бюджетних коштів, Державне казначейство та державні цільові фонди, які забезпечують ведення бухгалтерського обліку.

На даний час бухгалтерський облік у бюджетній сфері складається з бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів та бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведеться за касовим методом із застосуванням методу нарахування за окремими операціями (облік державного боргу, зобов’язань розпорядників бюджетних коштів). Операції за доходами та видатками відображаються в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, а операції з фінансування бюджету - в момент зарахування коштів з одночасним відображенням боргу.

В бюджетних установах і державних цільових фондах бухгалтерський облік ведеться за методом нарахування, за яким операції та події визнаються в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів (або їх еквівалентів). Крім того кожен Фонд має окремий закон, що не дозволяє сьогодні навести порядок в організації бухгалтерського обліку й звітності.

Відсутність єдиного методу у відображенні в бухгалтерському обліку операцій, які здійснюються в секторі державного управління є однією із проблем, що стали передумовою модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі.

Важливим кроком на шляху реформування системи бухгалтерського обліку для всієї бюджетної сфери стало затвердження Кабінетом Міністрів України Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки.

Метою цієї Стратегії є удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

Завданнями Стратегії є:

­ удосконалення методології та перехід на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності;

­ створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку.

Ключовими моментами реалізації стратегії є:

1. Перехід на метод нарахувань та перегляд об’єктів обліку. Фінансові звіти, підготовлені за методом нарахування, охоплюють активи, зобов’язання, доходи та витрати (в тому числі амортизацію). Тільки метод нарахувань дає повну і достовірну інформацію про активи і зобов’язання, дозволяє скласти повний майновий баланс, перейти на багаторічне планування і прогнозування бюджетних програм, полегшує порівняння результатів діяльності різних установ.

2. Створення єдиного Плану рахунків бухгалтерського обліку в бюджетній сфері. Це зумовлено тим, що сьогодні в державному секторі України застосовуються три плани рахунків бухгалтерського обліку. Так, для ведення бюджетного обліку Держказначейством використовується План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Розпорядники бюджетних коштів ведуть майновий облік за Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання кошторисів. Державні цільові фонди поряд з Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання кошторисів використовують План рахунків підприємств приватного сектору.

3. Реформування організаційної системи обліку в бюджетній сфері. Необхідно створити інститут бухгалтерів, що дозволить посилити контроль з боку держави за використанням бюджетних коштів, а також чітко розподілити повноваження та відповідальність між учасниками бюджетного процесу.

4. Формування системи звітності в бюджетній сфері. Чинна система звітності є об’ємною за структурою і складною для розуміння користувачами, не відповідає міжнародним стандартам. Фінансові звіти, підготовлені на основі касового методу, охоплюють надходження та виплати коштів, а також їх залишки на початок і кінець звітного періоду.

Зростаючі вимоги користувачів звітної інформації призводять до необхідності постійного удосконалення існуючих процедур складання і консолідації звітності, що є причиною постійного удосконалення програмного забезпечення для обробки облікової інформації. Все це послужило передумовою реформування системи звітності в бюджетній сфері. В результаті реформування держава отримає нові уніфіковані форми звітності, що відповідають міжнародним стандартам.

5. Розробка національних стандартів обліку та звітності в бюджетній сфері.

Втілення в життя Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі сприятиме удосконаленню управління державними фінансами, поглибленню системи стратегічного бюджетного планування та системи контролю за процесом виконання бюджету та дасть змогу забезпечити створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.