V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (21-22 декабря 2012 г.)

Кобилецька О. Ф.

Одеський національний економічний університет, Україна

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ (на прикладі зведеного бюджету Одеської області)

За часи здобуття Україною незалежності процес відродження місцевих фінансів досі супроводжується цілим комплексом теоретичних та практичних проблем у напрямах розмежування функцій та завдань між центром та місцевими рівнями влади, хронічної нестачі грошей на виконання цих завдань, неефективний перерозподіл коштів між територіями, централізація фінансових ресурсів, незацікавленість суб’єктів системи місцевих фінансів у нарощуванні фінансових ресурсів. Тобто ключовим питанням є недостатність фінансових ресурсів, які уособлюють економічну самостійність місцевих органів влади, сприяють розвитку інфраструктури, активізують господарську діяльність. У зв’язку з цим особливого значення набувають проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів.

Тенденції формування доходів місцевих бюджетів України доводять, що стан справ з наявними фінансовими ресурсами не дозволяє органам місцевого самоврядування самостійно (без державної підтримки) утримувати комунальні бюджетні установи, житлово-комунальне господарство, здійснювати витрати на місцеві соціальні програми та надавати громадські послуги. За цих умов постає необхідність у проведенні в державі широкомасштабних реформ, направлених на надання місцевим органам влади фінансової автономії у межах законодавства, створення надійної, раціональної системи фінансових відносин між різними рівнями держави та становлення інституту самостійних місцевих бюджетів.

На прикладі зведеного бюджету Одеської області спробуємо оцінити фактори, що впливають на доходну частину місцевого бюджету та у якій мірі.

Досліджуємо залежність доходів зведеного бюджету Одеської області в залежності від ВРП , інвестицій в основний капітал за рахунок коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, економічно активного населення та безробітних працездатного віку (табл. 1).

Таблиця 1. Фактори, що впливають на доходи зведеного бюджету Одеської області.

Роки

Всього доходів зведеного бюджету Одеської області

ВРП , всього у фактичних цінах, млн. грн.

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування

Економічно активне населення працездатного віку, тис. осіб

Безробітні, працездатного віку, тис. осіб

коштів державного бюджету

коштів місцевих бюджетів

2 00 7

2218365,8

24898

441

116

1006,9

56

2 00 8

2 976 201,00

33116

599

208

1015,4

48,5

2 00 9

3 390 567,60

46994

497

277

1020,2

50,2

2 0 10

3 257 383,40

48647

258

116

1026,1

75,3

2 01 1

3 812 036,00

49373

249

308

1030,5

68

Можна побудувати модель множинної лінійної регресії по даним таблиці за допомогою методу найменших квадратів. Скориставшись даним методом, отримаємо лінійну залежність:

Y =57856 , 54* X 1+1451 , 58* X 2+5131 , 71* X 3+3360 , 7* X 4+21 , 45* X 5-5094721 , 03 ,

де Х1 – кількість безробітних, Х2 – економічно активне населення, Х3 – інвестиції в основний капітал за рахунок коштів місцевих бюджетів, Х4 – інвестиції в основний капітал за рахунок коштів державного бюджету, Х5 – ВРП . Вирахувавши коефіцієнт детермінації (R-квадрат), маємо R 2 =1.

Коефіцієнт детермінації (R-квадрат) дорівнює 1 та показує долю дисперсії, що пояснюється даною моделлю в загальній дисперсії. Таким чином, отримана модель на 100% пояснює зміну доходів зведеного бюджету Одеської області від зміни незалежних показників. Тобто за допомогою даної моделі можна прогнозувати в залежності від зміни незалежних змінних Х1,...,Х5 величину доходів зведеного бюджету Одеської області.

В результаті можна проаналізувати залежність зведеного бюджету Одеської області від кожної незалежної змінної окремо, порахувавши коефіцієнт кореляції: для ВРП він становить 0,92, що показує майже 100% залежність бюджету від Валового Регіонального продукту; для інвестицій за рахунок коштів із державного бюджету він становить 0,45 та є свідченням, що цей показник майже не впливає на доходи зведеного бюджету Одеської області; за рахунок коштів із місцевих бюджетів на інвестиції в основний капітал маємо 0,75 – величина цього показнику вказує на велику залежність доходів бюджету Одеської області; щодо працездатного населення, то отримаємо – 0,94, що свідчить про майже 100% залежність бюджету від цього фактору; для безробітних – 0,37, тобто ця категорія майже не вливає на доходну частину бюджету.

В результаті проведеного аналізу констатуємо, що на доходи зведеного бюджету Одеської області впливає: Валовий регіональний продукт, кошти, що були витрачені на інвестиції із місцевого бюджету, а також кількість економічно активного населення працездатного віку.

Тобто за рахунок капіталовкладень із місцевого бюджету ефективніше створюється прибуток, який у подальшому буде ресурсом бюджетних доходів або ж буде досягатись соціальний ефект, що в свою чергу відобразиться на величині валового регіонального продукту.

Економічно активне населення працездатного віку, а відповідно податок з їх доходів є головним джерелом формування фінансових ресурсів на місцевому рівні. Однак, як зазначають пред­ставники Регіональної місії USAID в Україні: зазна­чені темпи приросту надходжень податку з доходів фізичних осіб забезпечуються за рахунок підвищення урядом рівня мінімальної заробітної плати.

Варто додати, що в регіонах, де останніми роками практично немає інвестиційних вкладень, приріст доходів повністю залежить від працівників бюджет­ної сфери. Продовження існуючих тенденцій при­зведе до повного занепаду не лише економічного, але й соціального розвитку в переважній більшості таких адміністративно-територіальних одиниць.