VII Научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (14-15 июня 2012г.)

К . м . н. Бігуняк Т.В., д.м.н. Федонюк Л.Я., Муц Л.Б., Тусик О.Т., Ярема О.М.

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Україна

МЕТОДИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ

 

У сучасних умовах високого розвитку інформаційних комп’ютерних технологій студенти мають можливість отримувати грунтовні знання з медичних дисциплін. Зміст і структура сучасної медичної освіти в Україні передбачають поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання, зокрема, дистанційного. Дистанційне навчання – це використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій , що дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особистого контакту між викладачем і студентом.

З 2008 року згідно з отриманою ліцензією Міністерства освіти і науки України у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського впроваджено дистанційну форму навчання зі спеціальності 6.120101 "Сестринська справа" українською, російською та англійською мовами, що передбачає застосування двох форм дистанційного навчання: синхронної та асинхронної.

Синхронна форма навчання передбачає одночасну участь викладача та студента у навчальному процесі, тобто вони розділені лише територіально. Зв’язок здійснюється за допомогою Інтернету – через Skype. При даній формі практично імітується звичайний навчальний процес, оскільки передається як аудіо-супровід, так і відео зображення від викладача до студента та від студента до викладача та здійснюється спілкування у режимі реального часу.

Асинхронне навчання має місце, коли викладач і студент працюють у різний час, наприклад, при перебуванні їх у різних часових поясах. При цьому, для зв’язку студента з викладачем і передачі інформації використовують e - mail , відеозаписи, безпосередній контакт викладача та студента о n - line є непостійним через різницю у часі.

У даний час на дистанційній формі у ТДМУ навчається 250 осіб, з них 231 – за підготовкою медсестри-бакалавра (з них 43 – вітчизняних), 19 – магістра (з них 15 – вітчизняних). Отже, д ана методика навчання орієнтована, перш за все, на іноземних студентів. Оскільки більшість студентів дистанційної форми проживають та працюють у США, ми робимо акцент на асинхронній формі дистанційного навчання. Завданням викладача при даній формі є забезпечення матеріалами для підготовки студента у зручний для нього час і завантаження їх на online -ресурс. Студент навчається у зручний для нього час протягом певного встановленого викладачем терміну згідно розкладу занять.

Загалом забезпечення навчання за дистанційною формою складається із реалізації трьох ключових компонентів:

1)     лекції – презентації та відеозаписи ;

2)     практичні заняття – тестування у системі Moodle та відеозаписи практичних навичок ;

3)     спілкування викладача зі студентом – у режимі реального часу через Skype і за допомогою електронної пошти.

Перед початком навчання викладачі розміщують на веб-сайті університету робочу програму з дисципліни, оновлений розклад, календарний план, методичні вказівки та відповідні матеріали для підготовки до практичних занять, презентації та відеозаписи лекцій, тестові запитання в системі “ Moodle ”, база якої включає по 250 завдань до кожного заняття, з них 60% тестів, 24% ситуаційних задач, 16% запитань до малюнків.

Лекційний день складається із трьох лекцій, кожна тривалістю по 2 академічні години (1,5 астрономічних години). У час лекції входить власне лекція (60 хв.) та час для відповіді на запитання студентів. У день проведення лекції викладач надсилає студенту повідомлення з вказівкою тем лекцій та того, які саме додаткові матеріали (презентації, аудіо-записи) і де саме може знайти їх студент. Викладач читає лекцію online , використовуючи програму Skype, студентам, які попередньо повідомили про можливість своєї присутності на лекції у вказаний викладачем час. Оскільки в даному випадку зв’язок є двостороннім, студент може після лекції з’ясувати усі незрозумілі питання. Якщо студент не має можливості бути присутнім на лекції внаслідок часової різниці або зайнятості на роботі, він може опрацювати лекцію самостійно без участі викладача, потім зв’язатися із викладачем через електронну пошту та отримати відповідь на запитання, що виникли наступного дня. Після лекції студент повинен дати відповідь на запитання викладача з матеріалу лекції, за чим визначається його присутність на ній.

Під час проведення практичних занять використовуються електронні фотографії про- та еукаріотичних клітин, ідіограми хромосом у нормі та при геномних і хромосомних мутаціях, фотографії хворих із спадковими вадами та захворюваннями, схеми життєвих циклів паразитів та мікрофотографії найпростіших, гельмінтів, членистоногих на всіх стадіях розвитку. У день практичного заняття викладач надсилає студенту e - mail із зазначенням теми заняття та теоретичними запитаннями і ситуаційними задачами, на які студент повинен відповісти до встановленого терміну (рекомендовано до 2-3 днів, термін відповіді вказується у листі) шляхом відсилання зворотної електронної відповіді (тобто студент або вирішує тести в системі Moodle , або дає відповідь на 2 теоретичні та 1 практичне запитання).

Якщо студент не виходить на зв’язок із викладачем протягом часу викладання дисципліни, викладач повинен написати повідомлення студенту на альтернативний e - mail ( yahoo , gmail тощо) та сповістити оператора/програміста Центру дистанційної освіти про відсутність зворотніх повідомлень від студента щоб вжити відповідні заходи. Викладач веде журнал встановленого зразка, де записуються теми лекцій та практичних занять, відмічається присутність і оцінки студентів.

З предмету «Медична біологія, паразитологія та генетика» передбачений підсумковий контроль у вигляді диференційованого заліку, що включає середнє арифметичне усіх оцінок за практичні заняття. Отже, дистанційна освіта забезпечує інтерактивну взаємодію студентів та викладачів у процесі навчання, надає студентам можливості освоїти навчальний матеріал, перебуваючи на відстані від навчального закладу .