VII Научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (14-15 июня 2012г.)

Карабін О.Й.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Удосконалення і модернізація сучасної системи освіти привертає посилену увагу науковців до проблеми інтеграції інформаційних технологій до змісту і організації навчального матеріалу, педагогічної діяльності викладача і навчальної роботи майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін в інформаційному середовищі. Ефективне використання інформаційних технологій сприяє підвищенню якості освітнього процесу, посиленню національної освіти й науки у відкритому освітньому просторі та дозволяє вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію якісно нового рівня. Інформаційні технології   не лише впливають на характер трансформації освітньої сфери, а й викликають масову потребу в самостійному навчанні, великій самовіддачі і постійному підвищенні кваліфікації. На відміну від професійних фахівців в галузі знань системні науки та кібернетика, майбутній вчитель гуманітарних дисциплін повинен добре орієнтуватися у сфері інформаційних технологій, вміти доцільно їх обирати, працювати та використовувати у своїй професійній діяльності.

Системна інтеграція інформаційних технологій в освіті визначає рівень можливостей людини на конкретному етапі науково-технічного прогресу. Винахід та впровадження кожного новітнього інформаційного інструменту в освітній процес вносив свої корективи, масштаб яких залежав від значимості його інформаційного потенціалу. Тому підвищення ефективності традиційної системи освіти приводили до створення і впровадження нових педагогічних інновацій. Прикладом може слугувати створення інтерактивних методик, комп’ютерної дидактики, групи нових методів навчання, які пов’язані з мультимедійними й анімаційними технологіями, дистанційна освіта, як результат Internet технологій.

Простежуючи значущі прогресуючі тенденції використання інформаційних технологій у своїй професійній діяльності, що є доповняльними і рушійними до підвищення майстерності та професійності майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін, слід зауважити, що і використання їх також є великою глибою наполегливої, об’ємної, інформаційно-технічно-насиченої роботи пов’язаної з динамічним розвитком апаратного забезпечення, системного та прикладного програмного забезпечення, технологій мультимедіа, мережевих технології та технології Web 2.0, що орієнтовані на різні рівні, аспекти та напрями підготовки і використання у своїй діяльності та з необхідним і супутнім володінням термінологічного апарату.

Майбутній вчитель гуманітарних дисциплін використовуючи інформаційній технологій формує у собі: цілісне інформаційно-інтелектуальне уявлення про інформацію, сучасні технічні і програмні засоби її одержання, збереження, обробки та передачі; вміння і навички орієнтуватися у інформаційних потоках по спеціальності з розв’язком прикладних завдань за допомогою комп’ютерних систем та технологій; творче, науково-пізнавальне ставлення до майбутньої професії із зростанням рівня знань і формування навичок інформаційної діяльності та інтеграцією їх у свою навчально-пізнавальну й науково-дослідницьку діяльність із галузі гуманітарних знань.

Впровадження інформаційних технологій у процес інформаційної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін, використання засобів опрацювання інформації у всіх сферах навчального процесу досягається за допомогою: забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу; запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд із традиційними засобами; розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб; випуску електронних підручників; створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню.

При оволодінні конкретними складовими інформаційних технологій майбутніми вчителями гуманітарних дисциплін ключовими питаннями є: вивчення методів активізації пізнавальної діяльності студентів і єдність методичного підходу до них, взаємодія та інтеграція технічних, апаратних і програмно-методичних засобів інформаційного впливу. Вони дозволять формувати наукові основи, цілісне світорозуміння й інформаційний світогляд які будуть необхідні у інформаційному середовищі.

Таким чином, інформаційні технології стають невід’ємною складовою процесу підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у системі професійної педагогічної освіти.

 

Список використаних джерел:

1. Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навч. п осіб. / Р.С. Гуревич , М.Ю. Академія. К . , 2005.  365 с.

2. Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутнього вчителя інформатики в педагогічних університетах: д ис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.02 / Н. В. Морзе ; НПУ ім. М. П. Драгоманова.  К., 2003.  452 с.

3. Прісняков В.Ф. Інформаційні технології та інструменти і проблеми гуманізації вищої гуманітарної освіти / В.Ф. Прісняков, В.В. Підгаєцький // Проблеми освіти. Серія «Нові технології навчання»: наук. - метод. зб.  К., 1996.  Вип. 18.  С. 3 17.

4. Роберт И.В. Распределенное изучение информационных и коммуникационных технологий в общеобразовательных предметах / И.В.   Роберт // Информатика и образование.  2001.  № 5.  С. 12 16.