VII Научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (14-15 июня 2012г.)

Скасків Г.М.

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка, Україна

Використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні інформатики у середній школі

 

Складовою частиною інформатизації освіти є комп’ютеризація як організаційний процес, спрямований на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Уміння орієнтуватися у інформаційному просторі залежить від особистісних якостей індивіда, тому необхідно звертати увагу на особистісну складову комп’ютеризації процесу навчання.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі навчання призводить до все більшого усклад нення змісту і прийомів навчальної діяльності школяра. Ця діяльність характеризується рисами пошуку, вона вимагає від учня певних технологічних знань, оперативності при прийняті рішень, вміння користуватися сучасними засобами управління інформаційними пото ками. Особливого значення набувають інтелектуальні задачі та їх розв’язання з використанням інформаційних технологій.

Одним із напрямків вдосконалення шкільного курсу «Інформатика», розширення і поглиблення його теоретичних основ і підвищення п рактичної значущості результатів навчання є збільшення у шкільних п рограмах з інформатики компонента творчо-дослідницької діяльності учня.

Особливо широкі перспективи тут відкриваються з впровадженням ігрових проектів у навчальний процес. Цей творчо- дослідницький компонент має формуватися, у першу чергу, з дослід ницьких задач, підібраних так, щоб їх розв’язок був якомога наочні шим при використанні комп’ютерних програмних засобів.

Специфічні інструментальні можливості проектних методик, спеціальні педа гогічні програмні засоби є важливою складовою сучасної мето дичної системи навчання інформатики у 5–9 класах і визначають ефективність використання комп’ютерів у навчальному процесі. Зміни у змісті, методах та орга нізаційних формах інформатичної освіти мають базуватися на інструментальному використанні комп’ютерних проектів на уроках з інформатики та організації на цій основі нових видів навчальної діяльності, зокрема дослідницького спрямування.

При цьому особливо актуальним стає прищеплення учням навичок дослідницького підходу до вивчення оточуючого світу з активним використанням засобів нових інформаційних технологій, створення на цій основі власних навчальних проектів.

У формуванні інформаційно-комунікаційних технологій навчання можна виділити цілий ряд етапів їх розвитку. Якщо перші спроби залучити ресурси комп’ютерних технологій для цілей навчання можна пов’язати з часами створення самих комп’ютерів, тому у міру удосконалення апаратно-програмного забезпечення з’явилися нові ідеї його педагогічного використання. Загалом, з появою кожного наступного покоління комп’ютерної техніки відбувався новий сплеск педагогічних досліджень.

У цьому контексті можна визначити декілька важливих тенденцій, що визначатимуть головні риси розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання у найближчі десятиріччя.

-     Зростання ролі інтеграції при використанні ІКТ.

-     Використання удосконалених моделей учня.

-     Удосконалення моделей вчителя.

-     Поява потужних банків та бібліотек експертних знань.

-     Розвиток методів навчальних проектів.

Поширення ігрових проектів навчального призначення, що досі стримувалося через проблему їх вузької спеціалізації, можливо буде вирішене завдяки виникненню нових методів подання знань.

Як вступний курс, школярі вивчають основи алгоритмізації та програмування, комп’ютерне моделювання, графіку і т.д. Завдяки бурхливому розвитку навчальних продуктів і їх конкуренції між собою на світ з’явилася анімаційне середовище програмування Скретч, яка поєднує в собі і програмування, і графіку та моделювання. Особливістю цього середовища є те, що в ній можна створювати мультфільми, анімації і навіть найпростіші ігри. Відмінністю від інших засобів розробки є її простота й зручний інтерфейс.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення інформатики у 5–9 класах буде ефективним, якщо:

- створити комп’ютерні навчальні програми з урахуванням загальнодидактичних принципів навчання, психологічних принципів сприйняття інформації, які б забезпечували зворотній інтерактивний зв’язок учня з комп’ютерним середовищем;

- у процесі розробки методики використання ІКТ враховувати основні положення про співпрацю та співтворчість суб’єктів навчального процесу і на їх основі розробити педагогічну модель використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання інформатики;

- впровадження у навчально-виховний процес комп’ютерних навчальних програм забезпечити рекомендаціями для учнів та вчителів основ інформатики по роботі з ними.

Формування творчих здібностей школярів можливе за умови раціональної організації навчального процесу, основу якого становлять методи навчання. Вони історично змінюються разом зі зміною цілей і змісту освіти. Питання активізації методів навчання дедалі частіше постає у зв’язку з перебудовою системи освіти, удосконаленням навчально-виховного процесу в цілому. Це значно посилює інтерес педагогів до нових або модернізованих методів.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу все більше застосовуються активні методи навчання. Головною ознакою активності методу є висока розумова діяльність учнів, яка визначається: швидкістю і логікою мислення; тривалою продуктивною роботою в заданому режимі; самостійним прийняттям рішення; взаємодією учнів і вчителя за допомогою прямих і зворотних зв’язків.

Використання ІКТ і методу ігрових навчальних скретч-проектів як їх складової має певні особливості, що відрізняють їх від традиційних:

- наявність комп’ютерних моделей об’єкта, процесу або діяльності;

- активізація мислення й поведінки школяра;

- високий ступінь задіяності у навчальному процесі;

- обов’язковість взаємодії учнів між собою та вчителем або програмованим матеріалом;

- посилення емоційності і творчий характер заняття;

- самостійність у прийнятті рішення;

- бажання набути уміння і навички проектування за відносно короткий термін.

Методи ІКТ та ігрових технологій, зокрема і скретч-проектів, багатопланові і кожен з них в той чи інший спосіб сприяє виробленню певної навички, а тому виникає необхідність систематизувати їх для більш диференційованого використання у навчальному процесі.

Таким чином, можна зробити висновок, що при вивченні інформаційно-комунікаційних технологій на уроках інформатики учні почерпнуть для себе наступне:

-     Побачать практичне призначення алгоритмів і програм.

-     Навчаться самостійно приймати рішення.

-     Навчаться самостійно складати алгоритми.

-     Сформують базу для програмування у старших класах.

-     Вивчать функціональність ІКТ.