VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

Добуляк Л.П., д.ф.-м.н. Цегелик Г.Г.

Львівський національний університет імені І . Франка , Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕР ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

 

Мале підприємництво відіграє значну роль у процесі формування ринкових відносин, сприяє соціально-політичній стабілізації суспільства, дає змогу вільно вибирати напрями та методи роботи для забезпечення добробуту громадян. Тому важливим є формування механізмів розвитку малого бізнесу на основі економіко-математичних моделей (дослідження тенденцій змін їх кількості на найближчі роки, вивчення факторів, що впливають на функціонування суб’єктів господарської діяльності).

Використовуючи однофакторний регресійний аналіз, нами було проведено дослідження розвитку малого підприємництва в Україні протягом останніх років, його особливості, тенденції та рівень впливу різних факторів на цей процес.

Спираючись на положення економічної теорії, було вибрано такі чинники (сфери), які, на нашу думку, здійснюють найбільший вплив на розвиток малого підприємництва України: 1) загальний стан економіки України; 2) податкова система; 3) доступ до банківських кредитів; 4) Купівельна спроможність населення; 5) наявність і розміри інвестицій; 6) стан сфери зайнятості населення.

Аналіз цих сфер впливу зумовив вибір таких конкретних факторів для побудови регресійних моделей (по два фактори на кожну сферу): валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млн. грн. – ( ) ; індекс споживчих цін,% – ( ); сума сплаченого податку на прибуток підприємств, млн. грн. – ( ); ставка податку на прибуток підприємств,% – ( ); обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарської діяльності, млрд. грн. – ( ); облікова ставка Національного банку України,% – ( ); середньомісячна заробітна плата, грн. – ( ); обсяг грошових доходів населення, млн. грн. – ( ); загальна кількість валових інвестицій в основний капітал малих підприємств, млн. грн. – ( ); обсяг прямих закордонних інвестицій, млн. дол. США – ( ); кількість населення працездатного віку, тис. осіб – ( ); рівень зареєстрованого безробіття,% – ( ). Залежною змінною ( ) вибрано обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами України, млн. грн.

Дані Державного комітету статистики України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва були занесені в табл. 1 , на основі якої будувал и ся модел і .

 

Таблиця 1. Статистичні дані за 2000–2010 роки

Роки

2000

18236,4

170070

125,8

7841,1

31,3

38,9

27,0

2001

40653,3

204190

106,1

8765,4

25,6

46,8

12,5

2002

49394,2

225810

99,4

9398,3

25,9

51,9

7,0

2003

65202,1

267344

108,2

13237,2

28,8

54,2

7,0

2004

74363,5

345113

112,3

16161,7

21,9

61,3

9,0

2005

82936,7

441452

110,3

23464,0

26,3

72,0

9,5

2006

90309

544152

111,6

26172,0

23,7

100,0

8,5

2007

436247,8

712945

116,6

34407,2

18,8

167,6

8,0

2008

492378,7

948056

122,3

47856,8

25,1

118,5

12,0

2009

456667,8

913345

112,3

33048,0

22,3

124,3

10,3

2010

478256,7

1094607

109,1

40359,1

23

160,1

7,8

 

Роки

2000

230

128736

2051,0

3281,8

28713,1

4,1

2001

311

157996

3084,7

3875,0

28789,7

3,6

2002

376

185073

4069,3

4555,3

28809,7

3,7

2003

462

215672

6501,0

5471,8

28880,9

3,5

2004

590

274241

8933,8

6794,4

28947,9

3,5

2005

806

381404

12153,2

9047,0

28892,0

3,1

2006

1041

472061

18930,7

16890,0

28863,9

2,7

2007

1351

614984

27641,4

21607,3

28751,0

2,3

2008

1806

845641

53217,3

29542,7

28585,2

3,0

2009

1906

894286

34051,5

35616,4

28373,3

1,9

2010

2239

1101015

26831,3

40026,8

28098,7

2,0

 

Нами розглянута залежність досліджуваного показника від кожного фактора окремо. Запишемо отримані однофакторні регресійні моделі ( , ).

;            ;

;                    ;

;             ;

;     ;

;                    ;

;          .

Теоретичні значення досліджуваного показника   , отримані на основі побудованих однофакторних лінійних моделей, значення коефіцієнта кореляції та коефіцієнта детермінації ( ) занесено в табл. 2.

 

Таблиця 2. Теоретичні значення, розраховані на основі побудованих

однофакторних регресійних моделей

1

18236,4

-4965,14

312483,9

-8983,31

-23539,8481

2

40653,3

14967,77

152133,7

3643,549

178952,236

3

49394,2

27598,17

97598,35

12289,6

168294,758

4

65202,1

51862,33

169226,9

64732,81

65272,4694

5

74363,5

97294,98

202599,3

104684,4

310394,466

6

82936,7

153576,2

186320

204441,1

154084,787

7

90309

213573,6

196901,5

241435,1

246449,597

8

436247,8

312182,4

237599,6

353936,2

420521,739

9

492378,7

449534,3

283995,3

537671,2

196714,699

10

456667,8

429256,1

202599,3

335368,1

296184,495

11

478256,7

535149,4

176552,5

435245,1

271317,046

0,94707

0,291329

0,917236

- 0,59098142

0,896942

0,084873

0,841321

0,34925904

1

18236,4

-584,445

68465,43

-4480,67

8230,548

2

40653,3

31297,7

192944,9

17531,89

24850,23

3

49394,2

51879,84

240161,2

35196,29

40229,96

4

65202,1

61161,98

240161,2

58567,65

57610,2

5

74363,5

89815,55

222991,6

93352,93

90877,39

6

82936,7

132997,7

218699,3

152053,1

151746

7

90309

245997,7

227284

215916,7

203239,1

8

436247,8

518811,9

231576,4

300162,3

284419,4

9

492378,7

320658,4

197237,3

423813,1

415432,6

10

456667,8

344065,5

212260,7

450989,1

443062,9

11

478256,7

488544,1

233722,6

541485,2

560485

0,905432

- 0,238807

0,939974

0,934061

0,819807

0,057029

0,883552

0,872471

 

1

18236,4

24686,54

27365,6286

200056

-38846,8

2

40653,3

36584,43

35733,901

153567,5

77048,99

3

49394,2

47917,17

45330,8931

141429,5

53869,84

4

65202,1

75906,04

58259,9586

98218,18

100228,1

5

74363,5

103907,6

76917,8768

57555,88

100228,1

6

82936,7

140962,9

108695,305

91481,59

192944,7

7

90309

218971,9

219336,506

108535,5

285661,4

8

436247,8

319232

285883,457

177054,5

378378

9

492378,7

613610,7

397828,145

277678,5

216123,9

10

456667,8

393012,3

483509,831

406280,6

471094,6

11

478256,7

309907,8

545727,344

572935,4

447915,4

0,898627

0,93388022

- 0,757797

- 0,822282

0,807531

0,87213227

0,574256

0,676148

 

Лише три з побудованих моделей (для ,   та ) є неадекватними, оскільки для них коефіцієнти детермінації наближаються до нуля ( , , ). Також низький цей показник для   ( ). Це свідчить про відсутність зв’язку між обсягом реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами ( ) та індексом споживчих цін ( ), ставкою податку на прибуток ( ), обліковою ставкою Національного банку України ( ), а також кількістю працездатного населення ( ). Всі інші моделі є адекватними (їхні коефіцієнти детермінації близькі до одиниці), це підтверджує правильність вибору факторів, що впливають на розвиток малого бізнесу в Україні та діяльність підприємств, пов’язану з виробництвом і реалізацією. Особливо високий коефіцієнт детермінації ( ) спостерігається для моделей   ( ) – сфера, що описує загальний стан економіки,   ( ) – сфера купівельної спроможності населення, ( ) – сфера інвестування в капітал малих підприємств, ( ) – сфера податкової системи. Отже, кожна з виділених сфер економіки чинить вплив на обсяг продукції (робіт, послуг), що реалізовується дрібними бізнесовими структурами.

Виберемо із кожної сфери одну модель із вищим коефіцієнтом детермінації і ці вибрані шість рівнянь використаємо для розрахунку прогнозованого обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами на наступні три роки (2011–2013 рр.).

Розраховані прогнозні значення занесемо в наступну таблицю (табл. 3).

 

Таблиця 3. Прогнозні значення обсягу реалізованої малими підприємствами продукції (робіт, послуг) на 2011–2013 роки

Роки

2011

548754,7

526188,1

249331,3

547794,9

537039,2

493430,8

2012

605667,9

579273,1

256257,7

604479,1

591930,7

541053,5

2013

662581,1

632358

263184,1

661163,3

646822,2

588676,1

 

Таким чином, використовуючи однофакторний регресійний аналіз, можна проводити дослідження багатьох економічних процесів, вимірюючи вплив факторів, що спричинюють явище, та будуючи прогнози, за допомогою яких можна впливати на стан процесу у майбутньому.