VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

Помазун О.М.

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана", Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УПРАВЛІННЯ

БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Будь-яка бізнес-операція має інформаційні компоненти, тому в управлінні бізнес-процесами особлива роль виділяється інформації та інформаційним ресурсам підприємства.

За визначенням, інформаційний ресурс – це особливий вид ресурсу, оснований на ідеях і знаннях, нагромаджений у результаті науково-технічної діяльності людей і поданий у формі, придатній для накопичення, реалізації та відтворення [1].

В більшості випадків інформаційний ресурс розглядають як сукупність документів у інформаційних системах [2; 3]. Годин В.В., Корнєєв И.К. [3] дають тлумачення інформаційного ресурсу як "весь обсяг інформації в інформаційній системі, весь обсяг знань, відчужених від їх творців, зафіксований на матеріальних носіях і призначений для спільного використання".

В той же час, в сучасних умовах термін "інформаційний ресурс" неможливо розглядати без усіх атрибутів, що охоплюють сферу інформаційної діяльності та здійснюють оброблення інформації. Поняття інформаційного ресурсу набуває значно ширше значення, ніж інформація щодо об’єкту, явища чи процесу. Основний акцент зміщується від задач керування даними до безпосередньо процесору перетворення вхідної інформації у вихідну. Тому задачі організації та управління інформаційними ресурсами підприємства стають більш актуальними.

До складу узагальнених інформаційних ресурсів підприємства відносять: комп’ютерні апаратні засоби, комп’ютерне програмне забезпечення, інформаційних фахівців (аналітиків, системних програмістів, адміністраторів баз даних, фахівців зі створення комп’ютерних мереж), засоби підтримки, бази даних та інформацію [1]. Цей список пропонується продовжити такими елементами, як засоби комунікації, засоби підтримки мереж, засоби та моделі підтримки прийняття рішень.

Отже, при використання інформації щодо управління бізнес-процесами потрібно розглядати кожний із цих елементів як інформаційні ресурси, що виробляють інформацію та керують нею.

На рис. 3.1. Показана схема взаємозв’язку елементів інформаційних ресурсів управління бізнес-процесами підприємства.

 

Рис. 3.1. Схема взаємозв’язку елементів інформаційних ресурсів управління бізнес-процесами підприємства.

 

На схемі зображено, що основними джерелами для інформаційних ресурсів є інформація з інформаційних систем (блок "Програмне забезпечення"), знання спеціалістів (блок "Працівники підприємства") та безпосередньо інформація з різних джерел, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Обов’язковим елементом інформаційних ресурсів є засоби, що підтримують процеси збору, оброблення та отримання інформації (блок "Підтримуючі засоби").

До елементів підтримуючих засобів можна віднести:

?    комп’ютерні апаратні засоби, які взаємодіють з програмним забезпеченням;

?    засоби підтримки комунікацій і мереж, які забезпечують підтримку електронних комунікацій і групової роботи, таким чином, вони взаємопов’язані з програмним забезпеченням і працівниками підприємства;

?    засоби підтримки прийняття рішень, які підтримують процес прийняття рішень на всіх його етапах, в тому числі для підтримки прийняття рішень за допомогою СППР.

Інформація, що потребує обробки, вводиться в базу чи сховище даних, якими керують СКБД. Для подальшого оброблення дані з бази чи сховища даних можуть бути завантажені в інформаційні системи чи СППР.

Підтримку прийняття рішень в СППР забезпечують бази моделей і правил. Якщо є необхідність зберігати прийняті рішення та процес їх прийняття, їх можна зберігати в спеціальних архівах.

Працівники підприємства як взаємодіють між собою, так є джерелами і користувачами інформації щодо управління бізнес-процесами. Так, усі працівники користуються програмним забезпеченням і іншою зовнішньою інформацією. Інформаційні фахівці слідкують за роботою підтримуючих засобів (комп’ютерних апаратних засобів та засобів підтримки комунікацій і мереж) та функціонуванням інформаційних систем. Виконавці бізнес-процесів та ОПР працюють з інформаційними фахівцями, визначають основні потреби роботи з інформаційними системами. ОПР також працюють з виконавцями бізнес-процесів, доводячи до їх відома прийняті рішення.

Оскільки в сучасних умовах кількість інформації постійно збільшується, завдання організації та управління інформаційними ресурсами ускладнюються. Тому відповідальність за керування цими ресурсами розподіляється не лише на працівників спеціальних інформаційних відділів, а і на всіх менеджерів і виконавців підприємства. В той же час для ефективного управління інформаційними ресурсами доцільно визначити основні задачі і функції кожного елементу та розробити інструкції для кожного користувача інформаційних ресурсів управління бізнес-процесами.

 

Список використаних джерел:

1. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: навч . посіб / В.Ф. Ситник. – К.: КНЕУ, 2004. – 614 с.

2. Закон України "Про національну програму інформатизації" N 74/98-ВР від 04.02.98 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

3. Годин В.В. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров " Управление развитием организации ". Модуль 17 / В.В. Годин, И.К. Корнеев . – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с.