VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)
К.е.н . Киш Л.М. , Мороз В.В.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

БАЗА ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Інформаційна система є невід’ємною частиною будь-якої системи управління. Запровадження інформаційної системи, яка забезпечуватиме розвиток компетенцій управського персоналу з метою упроваджень управлінських інновацій, є досить актуальною проблемою сьогодення.

До питання застосування нових інформаційних систем та технологій в управлінні персоналом зверталися в свої наукових працях такі вчені як, Докучаєв О.А., Коновал В.І, Прокопишин А.М, Смашнюк І.В.

Метою статті є обґрунтування доцільності широкого впровадження інформаційних технологій в управлінні персоналом підприємства та розгляд їх бази даних

Трудові ресурси без винятку пов’язані з усіма стадіями виробництва та їх техніко-економічними показниками. Від рівня забезпеченості трудовими ресурсами залежать виконання планів випуску продукції та її якість, ритмічність роботи і показники продуктивності праці. З його підвищенням зростає технічний рівень виробництва і знижується собівартість продукції, підвищуються рентабельність і швидкість обігу оборотних коштів. Також слід зважати на те, що процес управління трудовими ресурсами характеризується великими обсягами інформації, яку належить обробити, та складними інформаційними зв’язками між рівнями та функціями управління.

В багатьох випадках при обробці даних, пов’язаних з персоналом, здебільшого автоматизуються рутинні роботи і традиційні розрахунки (наприклад, нарахування заробітної плати – 1С), із переважанням централізованого розв’язування задач (ПЗ Парус). При цьому не змінюються організаційні структури і технологія виконання функцій управління, що водночас призводить до того, що автоматизована обробка даних, здійснювана централізовано, не узгоджується з розподільною обробкою даних в службах управління трудовими ресурсами різних рівнів, що негативно впливає на якість управління. Тому нарощування можливостей автоматизованих інформаційних систем лише за рахунок застосування дедалі сучасніших моделей комп’ютерної техніки для централізованої обробки інформації вже не є ефективним [2].

Еволюцію кадрових технологій яскравіше за все відображає трансформація відділу кадрів (настільки звичного ще 5–10 років тому) в службу управління персоналом. На сьогодні кадровий облік являє собою лише одну з багатьох складових діяльності у сфері управління персоналом. На порядку денному HR-менеджера складні й багатогранні питання мотивації та планування кар'єрного зростання співробітників, формування кадрового резерву, навчання та розвитку персоналу тощо. Так би мовити, «музику замовляють» тепер управлінські, а не облікові процеси.

 

 

Рис.1. Структура бази знань визначення ціни земельних ресурсів

 

Основною частиною інформаційної системи управління персоналом, як і будь-якої іншої інформаційної системи, є база знань. Вона має наступну структуру (рис. 1).

Також необхідно визначитись з інформацією, яка буде підлягати обробці в інформаційних системах управління персоналом. Їх групують у бази даних (рис. 2).

 

 

 

Рис. 2. Структура бази даних визначення ціни земельних ресурсів

 

База даних, у свою чергу, буде складатися з декількох масивів, які можна згрупувати за цілим рядом задач.

На сучасному етапі значну увагу приділяють перш за все показникам ефективності використання кадрів.

Висновок: Основними шляхами підвищення якості інформаційного забезпечення розвитку управління персоналом є подальше поєднання кадрової та економічної інформації. Для створення відповідного інформаційного середовища створюється інформаційна система, що виконує такі завдання:

?       надання текстової чи аналітичної інформації керівництву підприємства;

?       підбір необхідної інформації для ухвалення управлінського рішення;

?       підтримка мультимедійного зв’язку між керівниками підприємства;

?       скорочення затрат часу керівників підрозділів на ведення документообігу та складання звіту.

Отже, для ефективної роботи системи управління персоналом важливо створити на підприємстві єдину систему ( ІСРУП ), яка передбачає взаємний обмін кадровою інформацією між всіма рівнями управління на базі сучасних засобів передачі даних.

 

Список використаних джерел:

1. Докучаєв О.А. Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу управлінського персоналу на підприємстві / О.А. Докучаєв // Економіка та держава. –2009. – № 2. – С. 43–45.

2. Ломачинська І.В. Використання інформаційних систем при управлінні підприємством / І.В. Ломачинська // Збірник Вінницького національного аграрного університету. – 2010. – № 9. – С. 174–176.

3. Прокопишин А.М. Інформаційна система розвитку управлінського потенціалу підприємств / А.М. Прокопишин // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 20. – С. 40–43.

4. Смашнюк І.М. Застосування інформаційних технологій в управлінні трудовими ресурсами / І.М. Смашнюк // Збірник Вінницького національного аграрного університету. – 2010. – № 9. – С. 213–215.