VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

Хаванова М.С.

Київський національний економічний університет, Україна

ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 

Сутність фінансової стратегії реалізується у її функціях. Стосовно стратегії підприємства розглядають дві групи функцій: організаційні та економічні. Перша група, як правило, застосовується до стратегічного управління містом або регіоном держави, проте її можна застосовувати і для конкретного підприємства, оскільки без правильної організації роботи, спрямованої на реалізацію фінансової стратегії, віддача від зазначених дій не буде ефективною.

Група економічних функцій є більш широкою. Рунов А.Б. виділяє наступні елементи:

•    координація обміну ресурсами та готовими продуктами;

•    зняття невизначеності сумісної діяльності;

•    перерозподіл потоку доходів від інвестицій між учасниками інвестиційної діяльності та акціонерами;

•    стимулювання та мотивація учасників виконання стратегії та регулятора до відповідного виконання раніше взятих обов’язків;

•    кооперація з метою досягнення оптимального розподілу ресурсів та зниження видатків.

До цієї групи долучають і антикризову функцію, а також функцію прогнозування. При цьому функція прогнозування поділяється на прогнозування вірогідності виникнення банкрутства та прогнозування негативного впливу несприятливих факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та коливання ринкової кон’юнктури.

При формуванні системи функцій фінансової стратегії варто враховувати функції, що виконують фінанси підприємств та функції стратегічного управління підприємством.

Серед функцій стратегічного управління підприємством виділяють організаційну, контрольну, маркетингову, функції планування, прогнозування та інші.

В якості функцій фінансової стратегії слід виділити наступні:

1. Інформаційна функція полягає у централізації, систематизації та обробці інформації, що надходить та формуванні на її основі рекомендацій з організації фінансової, виробничої та розподільчої діяльності підприємства, а також виробленні пропозицій по напрямках стратегічної діяльності. Ця функція може вирішувати завдання по вивченню як макроекономічних аспектів, так і більш вузьких питань (вивчення діяльності конкурентів, партнерів та інше).

2. Організаційна функція полягає у забезпечення процесу розробки та реалізації фінансової стратегії необхідними трудовими, інтелектуальними ресурсами, засобами праці, проведенні координації дій зацікавлених підрозділів та осіб, мотивації, заохоченні та санкцій щодо персоналу, контролю над його діяльністю.

3. Ресурсозабезпечуюча функція полягає у своєчасному забезпеченні підприємству необхідними для здійснення діяльності фінансовими ресурсами, прогнозуванні та плануванні їх надходжень, пошуку оптимального поєднання джерел їх залучення.

4. Розподільча функція полягає у прогнозуванні та плануванні строків та обсягів інвестицій, інших видатків, пошуку об’єктів капіталовкладень. За рахунок цієї функції досягається забезпечення ефективного вкладання фінансових ресурсів, що вивільнюються, а також тимчасово вільних коштів.

5. Функція оптимізації полягає у забезпеченні ефективних вкладень та залучень фінансових ресурсів, досягнення синергетичного ефекту та інше.

6. Антикризова функція полягає у своєчасному виявленні, прогнозуванні та попередженні різних небезпек зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, максимально ефективному виведенні організації з фінансових криз. За допомогою цієї функції здійснюється контроль над усіма сферами фінансової діяльності підприємства, в тому числі за формуванням та використанням фінансових ресурсів, за допомогою яких попереджається дефіцит грошових коштів, забезпечується достатня ліквідність активів підприємства, регламентуються суми та створюються фінансові резерви, забезпечується контроль на об’єктами капіталовкладень. Крім того, в межах даної функції вирішуються наступні завдання:

•    розробка умов підготовки можливих варіантів формування фінансових ресурсів ті дій фінансового керівництва за умов нестійкого або кризового фінансового стану;

•    розробка способів підготовки виходу з кризової ситуації, методів управління фінансами, виробництвом, збутом в умовах нестійкого або кризового фінансового стану, а також координація зусиль всього колективу на його подолання.

7. Адаптивна функція полягає у безперервному пристосуванні системи фінансової стратегії до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища з метою використання нових можливостей та захисту підприємства від ново виявлених загроз.

8. Контрольна функція полягає у вивченні тенденцій розробки та реалізації фінансової стратегії, виявленні зовнішніх та внутрішніх факторів, які негативно впливають на процес стратегічного управління та створенні пропозицій по їх нівелюванню. Крім цього, вона полягає у контролі над ефективністю стратегічних рішень та дій у галузі залучення та використання фінансових ресурсів, забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Таким чином фінансова стратегія являє собою систему формування та втілення пріоритетних фінансових цілей підприємства шляхом ефективного залучення та використання фінансових ресурсів, координації їх потоків, забезпечення необхідного рівня фінансової безпеки на основі постійного обліку змін факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ.