VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

К.е.н . Волохова І.С.

Одеський національний економічний університет , Україна

ФУНКЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

 

В Україні залишаються невирішеними проблеми побудови економіки ринкового типу. Світовою спільнотою доведена економічна ефективність виробництва під дією ринкових механізмів. Суспільні блага, як блага неринкового характеру, також доцільно виробляти в умовах конкурентного середовища. Основний показник ефективності надання суспільних благ – відсоток задоволених потреб населення. Цей відсоток може бути максимальним, коли при виробництві суспільних благ враховується принцип субсидіарності , тобто виробники суспільних благ знаходяться найближче до споживачів. Це є основною економічною передумовою існування територіального самоврядування та територіальних фінансів, а також, відповідно, процесів децентралізації. Проте в Україні вони досі функціонують на фундаменті адміністративно-командної системи.

Серед науковців та практиків дискутуються питання щодо розподілу повноважень між рівнями влади, дохідних джерел та міжбюджетних трансфертів. Залишаються поза увагою дослідження функцій територіальних фінансів. Саме вони є роллю, яку виконують територіальні фінанси відносно фінансової системи держави та суспільства.

Так, Кравченко В.І. серед функцій місцевих фінансів виділяє: функцію соціально-економічного регулювання (об’єднує функцію забезпечення громадських послуг та функцію забезпечення економічного зростання), фіскальну функцію та агентську функцію [1, с. 54–56]. Щодо агентської функції, то ми вважаємо її не функцією місцевих фінансів, а функцією органів місцевого самоврядування.

Сунцова О.О. визначає, як функції місцевих фінансів, функції, які передано місцевим органам влади в межах місцевих інтересів і функції, доручені місцевим органам влади центральною владою, функції соціально-економічного регулювання і функції нормативного регулювання [2, с. 45–46]. На нашу думку, Сунцова О.О. в якості функцій місцевих фінансів визначила функції органів місцевого самоврядування.

Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. пропонують наступні функції місцевих фінансів: регулювання економічного та соціального розвитку держави шляхом розподілу та перерозподілу ВВП; мобілізація та забезпечення фінансовими ресурсами місцевих органів влади для виконання покладених на них державною завдань; забезпечення надання громадських послуг [3, с. 14]. На наш погляд, науковці запропонованими функціям значно звузили сутність місцевих фінансів та звели її лише до формування фінансових ресурсів.

Мисляєва І.М. та Алехин Е.В. вважають, що державні і муніципальні фінанси виконують декілька функцій: перерозподілу, регулювання, контролю [4, с. 26–27; 5, с. 29–31]. Тобто науковці вважають, що за допомогою державних та муніципальних фінансів лише фінансові ресурси перерозподіляються, та не охоплюють первинний розподіл фінансових ресурсів.

Ковтун О.І. до основних функцій місцевих фінансів відносить: формування фондів грошових ресурсів для забезпечення діяльності місцевих органів влади; розподіл та використання коштів за напрямками і в інтересах комплексного розвитку відповідних територій та адміністративно-територіальних утворень та одиниць; контроль за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих регіональним органам та органам місцевого самоврядування підприємств, організацій і установ [6, с. 321]. Саме ці функції розглядають Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. та інші в якості функцій місцевих бюджетів [7, с. 252]. Ми згодні розглядати ці функції як функції лише місцевих бюджетів. Вони не відображають діяльність інших ланок місцевих фінансів, а тому не можуть виступати як функції місцевих фінансів.

Бабич А.М. та Павлова Л.Н. під час дослідження функцій державних та муніципальних фінансів приходять до висновків, що для фінансової системи в цілому вирішальне значення мають наступні функції: планування, організація, стимулювання, контроль. Функції фінансів, пов'язані з регулюванням реального грошового обігу: розподільна і контрольна [8].

Лондар С.Л. та Тимошенко О.В. вважають, що місцеві фінанси виконують наступні функції: розподіл і перерозподіл ВВП, формування фіскальної політики на місцевому рівні, фінансування громадських послуг, забезпечення економічного зростання територій [9]. На нашу думку, функція розподілу та перерозподілу ВВП включає в себе інші, запропоновані авторами, функції. Крім того, науковцями не виділяється функція контролю, яка на нашу думку має місце.

Значне місце дослідженням функцій місцевих фінансів (які одночасно розглядає і як функції (цілі) державної діяльності) приділив Х. Циммерманн [10, с. 35–52]. Науковець пропонує виділяти алокаційну (розподілу державних ресурсів), дистрибутивну (перерозподілу або соціальної справедливості) та стабілізаційну функції. Він підкреслює, що при обґрунтуванні існування субнаціонального рівня державної влади особливе значення приділяється реалізації алокаційної функції державної діяльності. Децентралізований державний устрій сприяє економічному зростанню, яке також є важливою ціллю державної політики. Конфлікт виникає лише при здійсненні дистрибутивної та стабілізаційної функцій державної діяльності [10, с. 51].

Х. Циммерманн не виділяє контрольної функції місцевих фінансів, хоча він присутній як внаслідок виконання власних функцій органами місцевого самоврядування, так і делегованих.

Ми вважаємо, що територіальні фінанси, та їхні складові: місцеві та регіональні фінанси як економічна категорія проявляються в функціях, що виконують:

?     розподілу та перерозподілу. За допомогою територіальних фінансів здійснюється як первинний, так і вторинний розподіл частки створеного ВВП між територіями, населенням, галузями виробництва тощо, шляхом обслуговування і матеріального виробництва, і обміну, і споживання. І саме внаслідок появи територіальних союзів з’являється потреба його здійснювати;

?     контрольна. За допомогою контрольної функції територіальних, регіональних та місцевих фінансів контролюється повнота та своєчасність формування централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів місцевого та регіонального самоврядування, цільове та ефективне їх використання з метою надання суспільних благ населенню.

Інші функції, що визначаються науковцями, ми не заперечуємо, проте вважаємо, що функції контролю, розподілу та перерозподілу їх включають.

 

Список використаних джерел:

1.             Кравченко В.І. Місцеві фінанси України / В.І. Кравченко. – К.: Знання; КОО , 1999. – 487 с.

2.             Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч . посіб / О.О. Сунцова . – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

3.             Сазонець І.Л. Управління місцевими фінансами: навч . посіб . / І.Л. Сазонець , Т.В. Гринько, Г.Ю. Придатко . – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

4.             Мысляева И.М. Государственные и муниципальные финансы : ученик / И.М. Мысляева . – 2-е изд ., перераб . и доп . – М . : ИНФРА-М, 2007. – 360 с.

5.             Алехин Э.В. Государственные и муниципальные финансы : учебник для вузов . / Э.В. Алехин . – Пензенский государственный университет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com

6.             Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч . посібн . / О.І. Ковтун. – Львів: Новий Світ – 200 0 , 2010. – 429 с.

7.             Державне регулювання економіки: навч . посібник / С.М. Чистов , А.Є. Никифоров , Т.Ф. Куценко та ін. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с.

8.             Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник для вузов [Електронний ресурс] / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 687 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com

9.             Лондар  С.Л. Фінанси: навчальний посібник для студ . вищих навч . закладів [Електронний ресурс] / С.Л. Лондар , О.В. Тимошенко. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 384 с. – Режим доступу: http:// www. pidruchniki.com.ua/10561127/finansi/funktsiyi_finansiv

10.         Циммерманн Х. Муниципальные финансы : учебник / Хорст Циммерманн ; пер. с нем . – М.: Дело и Сервис . – 2003. – 352 с.