VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

К.е.н . Герасимчук О.Б., Гоцик І.А.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна

МОДИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ OPENTEST2 ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ПІДСУМКОВОГО ТА ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Одним з важливих факторів успішного переходу людства до інформаційного суспільства є ефективне функціонування системи освіти. «Вічною» проблемою, яка, безперечно турбує діячів освіти і яка є однією з найактуальніших сьогодні, є проблема оцінювання знань студентів. Не випадково, що саме сьогодні провідні вищі навчальні заклади України і світу починають впроваджувати нові форми та методи контролю знань студентів [1].

Останніми роками автоматизовані системи тестування відіграють все більшу роль в навчальному процесі і найважливішим критерієм якості будь-якої системи тестування виступає системність її функціонування та простота використання.

Досвід впровадження оцінювання знань студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у формі комп’ютерного тестування підтвердив той факт, що така форма контролю знань має низку переваг, а саме:

- об’єктивність оцінювання – суб’єктивний фактор практично виключено;

- ефективність масовості використання;

- зручність фіксації, збереження і представлення результатів тестування, та можливість їх автоматизованого оброблювання;

- диференційованість – тести містять завдання різного рівня складності;

- можливість самоконтролю – студент може контролювати знання без участі викладача [2; 3].

Сьогодні існує достатня кількість програмних засобів і комплексів, призначених для контролю знань. Частина з них виконана у вигляді окремих програмних продуктів (наприклад, ITEMAN, RASCAL, RSP, The Examiner testing system , C-Quest, CONTEST, ПОЛСТАР, «Контроль знань», «Екзаменатор», «Атестація», OPENTEST та інші). Відсутність стандарту або хоча б загальноприйнятих норм і правил створення таких систем призвело до того, що практично кожна з них є «річчю в собі» і використовується, за рідким виключенням, лише її власними розробниками. Переважна більшість з них не достатньо зручні у використанні, а частина – розповсюджується на комерційній основі, що не завжди прийнятно для вишу [1].

З усіх вищезазначених систем тестування система OPENTEST2 вирізняється одночасно значною кількістю переваг:

- високою строгістю та зручністю звітності процесу тестування;

- низькими вимогами до апаратного забезпечення та можливістю використання різного програмного забезпечення (операційних систем та інтернет-браузерів );

- безпекою доступу до баз даних та безпекою передачі даних у мережі;

- легкістю аутентифікації користувача та генерації тестових завдань;

- можливістю управління правами доступу до тестів;

- легкістю та повнотою управління тестуванням та користувачами;

- можливістю представлення статистичної інформації;

- оптимальним набором типів завдань та простотою імпорту бази тестових завдань;

- високою ергономічністю інтерфейсу;

- можливістю вільного використання [4].

Зважаючи на це, у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки під час підсумкового контролю знань уже упродовж трьох років використовується саме ця система тестування.

Досвід проведення підсумкового контролю знань студентів у формі комп’ютерного тестування показав, що дана система має і ряд недоліків, спроба усунення яких була здійснена шляхом модифікації основних модулів системи. Це дало змогу оптимізувати організаційні, технологічні та ергономічні аспекти проведення контролю знань студентів.

У модуль «Тестування» додано можливість ідентифікації студента, який працює на певному робочому місці, а також можливість виведення підсумкової оцінки на екран у довільній шкалі, що дозволяє використовувати систему як для підсумкового, так і для поточного контролю знань з урахуванням дискретності кінцевої загальної оцінки з дисципліни. Тобто це дозволяє виводити результати оцінювання у різних шкалах для різних груп, що тестуються одночасно.

Забезпечено можливість контролю правильності відповідей сеансу тестування студентами після завершення тестування, тобто після сеансу тестування студент має змогу переглянути лог тестування, у якому зазначаються відповіді, які він відзначив як правильні, що дозволяє, насамперед, позбутися проблеми необґрунтованих апеляцій та недоліків системи, пов’язаних із оцінюванням питань відкритого типу.

Після модифікацій у модулі «Тестування» можна відключати коригування кінцевої оцінки з урахуванням витраченого часу, кількості повернень до певного питання, зміни варіантів відповідей та іншого, з метою використання системи тестування у випадках, коли потрібно враховувати тільки складність запитань та правильність кінцевої відповіді.

У модулі «Управління тестуванням» забезпечено можливість завдання параметрів тестування по замовчуванню одним кліком – (кількість спроб, кількість запитань, час на тестування, пароль на тест та шкала оцінювання), що дозволяє спростити запуск тестів при тестуванні великої кількості груп одночасно.

Також було внесено зміни у модуль «Управління тестами», а саме: додано функцію експорту тестів єдиним списком питань з варіантами відповідей без відзначення правильних відповідей.

У модуль «Результати тестування» внесено зміни, що спрощують подальше оброблення та представлення експортованих результатів іспитів.

У систему додано модуль «Налаштування», який дозволяє налаштовувати модифіковану систему за допомогою web-інтерфейсу, що є досить зручно для користувачів, які не володіють навиками програмування.

Хоча внесені зміни в деякій мірі і суперечать загальній концепції системи OPENTEST2, однак вони спрощують її використання у навчальному процесі як під час підсумкового контролю знань, який здійснюється централізовано для великої кількості студентів (близько 3000 осіб), так і під час поточного контролю знань протягом семестру.

Список використаних джерел:

1. Калініна І.О. Мережева система тестування знань / І.О. Калініна, Д.О.Назаренко // Наукові праці. Державний гуманітарний університет ім. П. Могили. – 2011. – Т . 160. – С. 137 – 142 .

2. Герасимчук О.Б. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування / О.Б.Герасимчук, М.А. Кирилов // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Спецпроект: аналіз наукових досліджень. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2011 . – Т . 5. – С . 92 – 96 .

3. Кирилов М.А. Комп’ютерний контроль знань студентів у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи / М.А. Кирилов, О.Б. Герасимчук // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк: 2010. – Вип . № 27. – С . 128 – 133 .

4. Напрасник С.В. Компьютерная система тестирования знаний OpenTEST 2.0 / С.В.Напрасник, Е.С. Цимбалюк , А.С. Шкиль // Сборник научных трудов 10-й международной конференции УАДО Образование и виртуальность – Харьков-Ялта , 2006 . – Х .: ХНУРЭ , 2006. – С. 454–461.