VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

Кирилов М.А., к.е.н. Герасимчук О.Б.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, Україна

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ МУЛЬТИМЕДІА НА КОГНІТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Ефективне функціонування сучасної системи освіти неможливе без якісного інформаційного супроводу, зміст і характер якого визначається метою освітнього процесу, спрямуванням майбутньої професійної діяльності студентів, предметом, засобами і результатами навчання. Одним з можливих шляхів підвищення ефективності процесу навчання є уніфікація і об’єднання засобів та технологій, в єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу.

Сьогодні спостерігається значне посилення уваги до оцінювання впливу новітніх інформаційних технологій в освіті на процес засвоєння знань, а також до можливості використовувати нові засоби і джерела для навчання, які сприяють когнітивній діяльності.

Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню діяльність разом із новими можливостями, висувають нові вимоги і до викладачів, зокрема їм доводиться відшукувати нові підходи та методики викладання, постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації, оскільки ІКТ змінили уявлення про вік, у якому людина набуває певного рівня кваліфікації. Досить часто сьогоднішні студенти у більшій мірі, ніж їх наставники, здатні адаптуватись до середовища, у якому функціонує ІКТ.

Варто також врахувати зміни, які сталися в останні десятиліття, у школярів і студентів щодо психології сприйняття інформації. Закладена з раннього дитинства звичка до комп’ютерних ігор, мигтіння анімаційних картинок, мінімуму і убогості текстової інформації і, навпаки, великої кількості колірних і звукових ефектів породили феномен домінування в їх сприйнятті інформації характеру відеокліпа. Там, де людина середнього покоління хотіла б відкрити книгу, зосередитися на прочитаному, замислитися і осмислити його у формі словесних понять, сучасна молода людина жадає побачити відеоряд з мінімальною кількістю слів. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що у сучасної молоді переважає, так зване, “рамкове” сприйняття інформації.

Сьогодні ми маємо покоління студентів, для навчання яких вимагаються відмінні від традиційних форми організації навчального процесу та новітні методи отримання знань. У багатьох престижних зарубіжних і вітчизняних вишах цю особливість психіки нинішніх студентів усвідомили уже давно і, як наслідок, для подання навчального матеріалу стали практикувати викладення лекційного матеріалу у вигляді презентацій на серверах університетів та використовувати засоби візуалізації навчального матеріалу під час проведення навчальних занять.

Відомо, що при усному викладі матеріалу за хвилину слухач сприймає і здатний обробити до однієї тисячі умовних одиниць інформації, а при “підключенні” органів зору до 100 тисяч таких одиниць. Тому абсолютно очевидною є висока ефективність сприйняття навчального матеріалу у виді мультимедіа-ресурсів.

Серед переваг, які надає використання мультимедіа-ресурсів для реалізації процесу навчання можна відзначити такі:

? одночасне використання декількох каналів сприйняття студента в процесі навчання, за рахунок чого досягається інтеграція інформації, що доставляється різними органами чуттів;

? можливість симулювати складні реальні експерименти;

? візуалізацію абстрактної інформації за рахунок динамічного представлення процесів.

На нашу думку є два напрями застосування мультимедіа-ресурсів у навчальному процесі. Перший пов’язаний з тим, що такі ресурси включаються в процес навчання як додаткові засоби до традиційних методів. В цьому випадку мультимедіа-ресурси виступають як засіб інтенсифікації, індивідуалізації навчання і часткової автоматизації роботи викладачів.

У межах другого напряму – повсюдного використання мультимедіа-ресурсів для формування змістового наповнення окремих навчальних дисциплін, – таке застосування призведе до повної зміни змісту освіти, перегляду методів і форм організації навчального процесу загалом.

Використання мультимедійних технологій буде виправданим і приведе до підвищення ефективності навчання у тому випадку, якщо воно відповідатиме конкретним потребам освітнього процесу або якщо навчання в повному об’ємі без використання таких технологій неможливе.

Поряд із позитивними аспектами впливу ІКТ на процес пізнання, наприклад вдосконалення методів і технологій формування навчального матеріалу; зміною змісту і характеру діяльності студента і викладача, варто враховувати і негативні аспекти такого впливу. А саме:

? зменшення соціальних контактів і спілкування;

? складність переходу від знакової форми представлення знань до системи практичних дій.

Слід пам’ятати, що якщо людині одночасно демонструють інформацію різних типів, вона відволікається від одних типів інформації, щоб устежити за іншими, пропускаючи важливу інформацію. Тобто, глобальне використання лише мультимедіа-технологій зведе нанівець будь-який позитивний ефект від них.

Але більшість науковців відзначають, що сучасні інформаційні технології, у тому числі і мультимедіа, відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання із застосуванням засобів концептуального і математичного моделювання явищ і процесів, які дозволяють підвищити ефективність навчання.

Таким чином, слід активно досліджувати різноманітні аспекти використання мультимедійних технологій в освіті, виділяючи при цьому їхні технічні та психолого-педагогічні особливості, а також цілеспрямоване та ефективне застосування їх у навчальному процесі.