VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

К. с.-г. н. Окрушко С.Є.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

ПЕСТИЦИДНЕ НАВАНТАЖЕННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Специфічне землекористування на Вінниччині, що супроводжувалось високим рівнем розораності земель, розширенням посівних площ просапних культур, впровадженням індустріальних технологій вирощування сільськогосподарських культур, викликало відчутне зменшення площ, зайнятих природними рослинними угрупованнями при одночасному збільшенні питомої ваги освоєних сільськогосподарських угідь, насамперед ріллі.

З огляду на це важливим резервом збільшення кількості і підвищення якості сільськогосподарської продукції є впровадження ефективних методів і засобів захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів. Про пріоритетність даної проблеми свідчить світова структура обсягів реалізації пестицидів: гербіциди – 46%, інсектициди – 28%, фунгіциди – 22% та інші пестициди – 4%. Кожного року на придбання гербіцидів у світі витрачається $16–17 млрд.

Широке впровадження у виробництво сучасних інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур значною мірою спричиняє зростання пестицидного навантаження на поля, веде до порушення рівноваги в агробіоценозах, до можливого підвищення резистентності шкідливих організмів, збільшення небезпеки забруднення навколишнього середовища та урожаю.

За останні роки в хімічному методі відбулися істотні зміни. Сучасні препарати є менш токсичними для людини і теплокровних тварин, а також зменшилися норми їх витрати. Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають застосування пестицидів з урахуванням економічного порогу шкодочинності ( ЕПШ ), що значно зменшує пестицидне навантаження на довкілля.

Асортимент пестицидів включає велику кількість пре паративних форм, більшість з яких належать до різних груп органі чних сполук.

Поряд з цілою низкою переваг хімічний метод має свої недоліки. Висока стійкість пестицидних речовин до впливу на них факторів природного середовища сприяє забрудненню довкілля.

На сьогоднішній день забруднення ґрунтів хімічними засобами захисту рослин має складний характер.

Важливою екологічною характеристикою пестицидів являється їх здатність мігрувати у профілі ґрунту і створювати цим небезпеку забруднення ґрунтових вод. Слід зазначити, що до 25% відсотків внесених пестицидів внаслідок змиву потрапляють у водойми і негативно впливають на функціонування водної екосистеми, та погіршення якості води.

В Україні фермери використовують 1,2 кілограма пестицидів на гектар, в той же час коли у країнах Європейського Союзу – 6–7 кілограмів, а в США – 12. Саме тому експерти стверджують, що українська сільськогосподарська продукція є вдвічі екологічно чистішою, ніж у західних передових країнах. Більше того, в Україні активно розвивається застосування біологічного методу захисту рослин. Якщо в 2000 році такі препарати застосували на площі 400-600 тисяч гектарів, то в 2011-му – вже 2,4 мільйони гектарів було оброблено біологічним методом захисту рослин.

Аналіз пестицидного навантаження ґрунту при вирощуванні зернових культур у Вінницькій області показав за роками значне збільшення внесення хімічних препаратів, особливо гербіцидів.

Таблиця 1. Застосування засобів захисту під зернові культури у 2001-2010 роках, тонн

Пестициди

2001 р.

2005 р.

2010 р.

Препарати для протруювання насіння насынняотравники

152,278

202,307

209,877

Гербіциди

151,062

431,792

1447,406

Інсектициди

30,512

101,304

177,277

Фунгіциди

93,789

352,120

519,359

Разом:

427,641

1087,523

2353,919

Пестицидне навантаження (кг/га)

0,634

1,798

3,298

На сьогодні переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, зареєстровано понад 1250 пестицидів, до яких входять фунгіциди, гербіциди, інсектициди, акарициди, родентициди та інші.

Пестицидне навантаження по Україні складає у середньому 3 кг на 1 га (найвищі показники: у Закарпатті — 8,7 кг на 1 га , в Криму — 12,7 кг на 1 га ). Площа угідь, забруднених залишками хімічних засобів захисту рослин, досягла 14 млн га.

Площі, зайняті цукровими буряками, на Вінниччині з роками зменшуються. А от пестицидне навантаження таких полів за дослідний період зросло у 5 разів.

Таблиця 2. Застосування засобів захисту під цукрові буряки у 2001-2010 роках, тонн

Пестициди

2001 р.

2005 р.

2010 р.

Гербіциди

146,899

292,337

474,573

Інсектициди

19,043

91,231

124,642

Фунгіциди

23,199

47,051

67,146

Разом:

189,141

430,619

666,361

Пестицидне навантаження (кг/га)

1,866

5,718

9,426

У загальній кількості пестицидів, що було внесено при вирощуванні цукрових буряків 71,3 % займають засоби захисту культурних рослин від бур’янів, 18,7 % – від шкідників та 10,0 % – від хвороб.

Хоча нині значення пестицидів як забруднювачів екологічної системи повністю доведено, вивченню цього питання ще не приділяється достатньої уваги. Найбільш важливими факторами, що запобігають зменшенню забруднення навколишнього середовища, є зменшення норм витрати препаратів, кратності їх застосування та інші фактори раціонального використання. При цьому обов’язковим залишається збереження високої біологічної ефективності під час їхнього застосування.

Список використаних джерел:

1. Вінниччина у цифрах. Статистичний збірник. – Вінниця, 2012. – 173 с.

2. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua

3. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua

4. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.glavcom.ua/articles/7351.html