I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Диалог культур – диалог о мире и во имя мира» (24-25 октября 2012 г.)

К.філол.н . Терехова Д.І.

Київський національний лінгвістичний університет, Україна

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНИХ ПОЛІВ СТИМУЛУ КУЛЬТУРА ТА ЙОГО КОРЕЛЯТІВ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

Відповідно до філософських джерел термін «культура» походить від латинського слова cultura , що означає «обробка, виховання, освіта». Не зважаючи на те, що в науковій літературі існує більше ста визначень цього терміна, у загальному значенні під цим словом розуміють усе те, що створено людиною, а в широкому розумінні – сукупність результатів людської діяльності.

У літературі культуру визначають як сукупність матеріальних і духовних цінностей, вироблених людством; специфічний спосіб розвитку   людської життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної і духовної праці; спосіб життєдіяльності людини з освоєння світу; міру ставлення людини до себе, суспільства і природи; сферу становлення, розвитку соціологізації людини в природному і соціальному оточенні [1, с. 515]. Традиційно розрізняють матеріальну і духовну культуру. До матеріальної культури відносять сферу матеріальної діяльності людей, до духовної   –   досвід суспільного життя народу та його цінності. Цінності поєднують у собі загальнолюдське та національне. Увагу сучасних учених багатьох галузей науки зосереджено на з’ясуванні національно-специфічного забарвлення духовної культури певного етносу.

Актуальність роботи пояснюється активною розробкою лінгвістами та психолінгвістами проблем етнокультурної специфіки мовної свідомості представників різних народів, їх ціннісних орієнтацій, пріоритетів у духовній сфері.

Знання про мову і про світ вичерпують зміст свідомості людини, цей зміст формується у процесі привласнення культури і є її ментальною формою поруч з її предметною та діяльнісною формами   [2, с. 36].

Завданням роботи є аналіз асоціативних полів стимулу КУЛЬТУРА та його корелятів в російській та білоруській мовах, одержаних унаслідок проведення вільного асоціативного експерименту серед представників трьох східнослов’янських народів, з метою виявлення загальних та ідіоетнічних рис їхніх образів мовної свідомості.

Наукові результати полягають у застосуванні   методики зіставного дослідження мовної свідомості представників близькоспоріднених мов та виявленні національно-культурної специфіки образів мовної свідомості українців, росіян і білорусів, їхніх ціннісних орієнтацій, що криються за стимулами КУЛЬТУРА / КУЛЬТУРА / КУЛЬТУРА у трьох мовах.

Матеріал дослідження одержано внаслідок проведення вільного асоціативного експерименту в Україні, Росії та   Білорусі на початку ХХІ століття серед студентів гуманітарних і технічних вищих навчальних закладів (по сто представників від кожного народу).  

Асоціативне поле стимулу КУЛЬТУРА   в українській мові складають 100 асоціацій українських респондентів, у тому числі 73 асоціати , 56 асоціацій мають одиничну частотність. Асоціативні поля відповідних слів-стимулів також містять по 100 реакцій, у тому числі   67 асоціатів , 47 одиничних реакцій входить до асоціативного поля російської мови,    56 асоціатів і 38 одиничних реакцій – до поля білоруської мови. Асоціативні поля стимулів-корелятів є вербальною репрезентацією їх мовної свідомості, «фрагментами» загальних образів світу цих народів.

Найчастотніші асоціації становлять ядра асоціативних полів, які представлено   в табл. 1.  

Таблиця 1. Ядра асоціативних полів стимулів

КУЛЬТУРА / КУЛЬТУРА / КУЛЬТУРА

№ п/п

Українська мова

Російська мова

Білоруська мова

1.

мистецтво (9)

исскуство (5)

мастацтва (10)

2.

вихованість (4)

музей (3)

асвета (5)

3.

виховання (3)

речи (3)

народ (5)

4.

духовність (3)

речь (3)

нацыя (5)

5.

цінність (3)

театр (3)

тэатр (5)

6.

 

телеканал (3)

цывілізацыя (4)

7.

 

цивилизация (3)

 

8.

 

человек (3)

 

Аналіз асоціативних полів слів розпочато з ядер, що містять найчастотніші реакції, у яких виявлено   перші спільні та відмінні риси.    Найчастотнішою реакцією в трьох асоціативних полях є асоціації мистецтво (9) / исскуство (5) / мастацтва (10) , які вказують на тісний зв’язок цих двох явищ. При подальшому розгляді стають більш помітними відмінності: так респонденти-українці пов?язують поняття “ культура” насамперед з вихованням, духовністю, цінностями; для російських респондентів культура пов’язується з духовними надбаннями людей, зокрема театрами, музеями, а також вживається в контексті “культура мовлення” . Респонденти–білоруси також, як і росіяни, пов’язують поняття культури з культурним осередком – театром, вважають її невід’ємним від поняття “ освіта” та важливою складовою у житті народу, нації, їх формуванні.

Аналіз асоціативних полів у цілому здійснено за методикою «асоціативного гештальту ». Результати подано в табл. 2.

Таблиця 2. Зони гештальтів асоціативних полів

стимулів КУЛЬТУРА / КУЛЬТУРА / КУЛЬТУРА

№ п/п

Зони гештальтів

Українська   мова, %

Російська

мова, %

Білоруська мова,   %

1.

Мистецтво

11

5

10

2.

Люди

10

12

18

3.

Ставлення

9

10

6

4.

Ознаки

9

8

6

5.

Жанри мистецтва

9

2

6

6.

Характеристики

8

4

-

7.

Що дає

8

1

6

8.

Якості людини

6

3

4

9.

Місця культури

5

4

3

10.

Етикет

4

3

3

11.

Освіта

3

5

5

12.

Заклади культури

2

10

-

13.

Мова

2

-

3

14.

Порівняння

2

-

-

15.

Наука, її галузі

1

2

-

16.

Життя

1

1

1

17.

Правознавство

1

-

-

18.

Природа

1

-

-

19.

Релігійні поняття

1

-

-

20.

Фізична культура

1

-

-

21.

ЗМІ

-

8

4

22.

Культура мовлення

-

7

3

23.

Цивілізації

-

4

4

24.

Стан

-

1

-

25.

Час

-

1

1

26.

Відпочинок

-

1

-

27.

Попкультура

-

1

-

28.

Література

-

-

3

29.

Персоналії

-

-

2

Усього зон

20

21

18

У ході аналізу з’ясовано, що більшість виявлених зон наявні в трьох гештальтах , проте   є   і суттєві розбіжності. По-перше, не збігається кількість зон: у гештальті української мови їх 20, російської мови – 21, білоруської мови – 18.    По-друге, існують відмінності у визначенні ядра гештальту в кожній мові. Ядро гештальту стимулу КУЛЬТУРА   в українській мові становлять такі зони: І – « Мистецтво » (11 %); ІІ – «Люди» (10 %). У російській мові ядро гештальту стимулу КУЛЬТУРА складають зони: І – «Люди» (12 %); ІІ –   « Ставлення » (10 %). У білоруській мові до ядра гештальту входять зони: І –   « Люди » (18 %); ІІ –   « Мистецтво » (10 %). По-третє, окремі зони наявні лише в окремих гештальтах , наприклад: у гештальті   української мови є зони: «Природа», «Фізична культура», «Правознавство»; у гештальті   російської мови зони «Відпочинок», « Попкультура ». По-четверте, значні розбіжності спостерігаємо в кількісному та якісному складі визначених зон.

Отже, гештальти асоціативних полів трьох мов хоча на перший погляд подібні за структурою, проте відрізняються за кількістю зон, їхнім обсягом, а особливо – за якісним складом, що відображає національно-культурну специфіку образів мовної свідомості представників трьох народів.

Список використаних джерел:

1. Філософія: навч . посіб . / І.Ф. Надольний , В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко , В.П. Розумний та ін. / за ред. І.Ф. Надольного . – К.: Вікар , 1997. – 584 с.

2. Тарасов Е.Ф. Язык как средство трансляции культуры Фразеология в контексте культуры / Е.Ф. Тарасов. – М.: Языки русской культуры , 1999. – С. 34–41.