VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

К. е. н. Білоченко А. М.

Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Незважаючи на те, що 2012 рік виявився одним із найбільш складних та за останнє десятиріччя для розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки і, насамперед, для рослинництва, у агропромисловому комплексі вдалося забезпечити позитивні показники практично по всім видах виробництва сільськогосподарської продукції. Певну роль у цьому процесі, на нашу думку, відіграв кардинальний перегляд механізмів державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників та підвищення ефективності діяльності окремих фінансових інституцій, насамперед Аграрного фонду.

Широкий спектр питань фінансово-кредитного забезпечення АПК знайшли своє відображення у працях таких вітчизняних дослідників, як В. М. Алексійчук, В. Г. Андрійчук, А. Г. Борщ, М. Я. Дем’яненко, М. Ф. Кропивко, В. С. Лобас, Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, Л. О. Мармуль, О. В. Олійник, Д. В. Полозенко, П. Т. Саблук, В. П. Ситник та інших. Разом з тим, питанням вдосконалення механізмів бюджетної підтримки галузі на сучасному етапі її розвитку поки що приділяється недостатньо уваги.

В цілому поділяючи думки експертів щодо відсутності системності та комплексності у фінансовому забезпеченні діяльності вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників [1, с. 65], вважаємо що у минулому році, навіть в умовах браку бюджетних джерел фінансування, державою були зроблені певні позитивні кроки у даному напрямку. Так, всі програми бюджетної підтримки були переорієнтовані на малих та середніх товаровиробників та на ключові галузі виробництва. Це дало змогу вперше за роки незалежності одержати стійкий ріст показників у тваринництві.

Незаперечним є той факт, що саме державна фінансова підтримка має особливе значення в загальній системі фінансового забезпечення аграрного сектора. Завдяки їй можуть бути вирішені (принаймні частково) такі суспільно значимі питання, як забезпечення продовольчої безпеки держави, зниження природних та економічних ризиків сільськогосподарського виробництва, збереження навколишнього середовища, сталого розвитку сільських територій.

Законом України «Про державний бюджет України на 2012 рік» (зі змінами) Мінагрополітики України було передбачено видатки в обсязі 18,1 млрд грн., у тому числі лише 6,4 млрд грн. – за рахунок коштів загального фонду та 11,7 млрд грн. – за рахунок спеціального фонду. В тому числі, на основні програмами підтримки розвитку АПК було передбачено спрямувати 10,4 млрд грн., з яких за рахунок коштів загального фонду – 1,4 млрд грн. (13,5%) та спеціального фонду – 9 млрд грн. (86,5%). Майже 7,3 млрд грн. (71%) коштів фінансової підтримки галузі було надано на поворотній основі.

Нестача бюджетного фінансування призвела до необхідності концентрації зусиль на розвитку окремих стратегічних напрямків. Це, насамперед, підтримка тваринництва (848,5 млн грн.), розвиток соціальної сфери села (64,8 млн грн.), загальна підтримка галузей АПК (487,8 млн грн.), підтримка рослинництва (понад 1,23 млрд грн.),

Крім того, у минулому році продовжували працювати такі непрямі форми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, як фіксований сільськогосподарський податок та спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, що передбачає акумуляцію сільськогосподарськими підприємствами коштів ПДВ.

Враховуючи обмеженість видаткової частини Державного бюджету України на 2013 рік (лише за ключовими програмами граничні обсяги фінансування майже на 43% меншими, ніж у минулому році) додаткова потреба Мінагрополітики України у коштах складає біля 7,4 млрд грн., включаючи програми підтримки АПК на суму у 2,1 млрд грн.

За умов, що склалися, основний обсяг державної підтримки підприємств АПК здійснюватиметься саме за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, зокрема: спрямування для потреб аграріїв 40% сум ПДВ за реалізоване молоко, м'ясо та іншу продукцію тваринництва до спеціального фонду (на розвиток тваринництва) (проти 30% у поточному році); державна підтримка розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства; формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду.

Крім того, у поточному році змінено форму надання державної підтримки розвитку АПК за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з безповоротної на поворотну за окремими програмами підтримки, зокрема: «Часткове відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів», «Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», «Часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, а також програми, направленої на розвиток зрошувального землеробства шляхом лізингу зрошувальних систем».

При цьому фінансову допомогу на безповоротній основі буде надано пріоритетним галузям сільського господарства і лише за напрямами, за якими фінансування на поворотній основі неможливе. Зокрема, йдеться про галузь тваринництва (як пріоритетну), про підтримку сільгоспвиробників шляхом здешевлення страхових платежів, а також про здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів.

На нашу думку, впровадження програм підтримки на поворотній основі дасть змогу вже через три роки повністю відмовитись від фінансування програм в агросектор із загального фонду держбюджету за рахунок акумульованих коштів.

Список використаних джерел:

1. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К.: ІАЕ, 2012. – 182 с.

2. Наукові засади розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах: матеріали сесії Загальних зборів Національної академії аграрних наук України (24 листопада 2010 р., м. Київ). – К.: Аграрна наука, 2010. – 224 с.