VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

К. політ. н. Ярошко О.З.

Інститут соціальної та політичної психології НАПНУкраїни, м. Київ

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ПІД ПРИЦІЛОМ НАРОДНОЇ ДОВІРИ

Довіра населення до тієї чи іншої владної інституції, за звичай, слугує мірилом її ефективності та підтримки дій. Згідно з чинним законодавством, Рада національної безпеки і оборони України (далі – РНБОУ) є консультативно-дорадчим органом при Президентові з питань національної безпеки і оборони, вона підпорядковується йому, а її рішення вводяться в дію його указами [ 2; 4 ].

Мета нашого дослідження – визначення особливостей феномену народної довіри до РНБОУ.

Для досягнення цієї мети ставляться такі дослідницькі завдання: визначення рівня довіри до РНБОУ в термінах інтегрального показника балансу довіри – недовіри, часткової («скоріше довіряю») і цілковитої («цілком довіряю») довіри, часткової («скоріше не довіряю») і цілковитої («зовсім не довіряю») недовіри, а також її регіональної специфіки.

Задля досягнення поставленої мети і завдань застосовуватимемо дані моніторингових досліджень явища довіри Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за період 2007–2011років: 21–27травня2007року, де репрезентативна вибірка становить 2000осіб [3, с. 4], 18–24грудня2009року, де опитано 1997осіб [5, с. 4], 26–31серпня2010року з вибіркою 2003респондентів [ 1, с. 4 ] , 27–31серпня2011року, де інтерв’юванню підлягали 2000осіб [ 6, с. 4 ] ; в усіх цих опитуваннях похибка вибірки становить 2,2% [ 1, с. 4; 3, с. 4; 5, с. 4; 6, с. 4 ] .

Як показують результати зазначених всеукраїнських репрезентативних опитувань, українцям важко визначитись щодо довіри до РНБОУ, показник ухилення від відповідей перевищує гранично допустиму позначку 15–20%: у 2007році – 29,8% [ 3, с. 29 ] , у 2009році – 26,6% [ 5, с. 28 ] , у 2010році – 34,4% [ 1, с. 6 ] та у 2011році – 33,6% [ 6, с. 15 ] . За результатами досліджень, чим менша визначеність щодо довіри до цієї владної інституції, тим вищий рівень довіри до неї. У період 2007, 2009–2011років інтегральний показник довіри – недовіри має тенденцію до покращення і в останній рік РНБОУ балансує на грані довіри і недовіри: –19,2 (2007), –15,4 (2009), –4,8 (2010) та +0,7 (2011) [ 1, с. 7; 3, с. 29; 5, с. 29; 6, с. 17 ] . Попри загальне керівництво, з огляду на його склад, цей державний орган не сприймається як пропрезидентський, тобто не спостерігається тісної кореляції між його балансовими показниками і аналогічними індикаторами довіри Президента у зазначений період: –21,7, –62,0, –19,3 та –25,0 [ 1, с. 7; 3, с. 29; 5, с. 29; 6, с. 17 ] .

У випадку довіри громадян до РНБОУ, довірливе ставлення має поміркований характер або ж спостерігається перевага часткової довіри над цілковитою: у 2007році – 21,6% проти 3,9% [ 3, с. 28 ] , у 2009році – 25,2% проти 3,8% [ 5, с. 28 ] , у 2010році – 23,6% проти 6,8% [ 1, с. 6 ] та у 2011році – 26,2% проти 7,3% [ 6, с. 15 ] . Проте у випадку недовіри до РНБОУ, її часткова і цілковита складові майже статистично тотожні: у 2007році показники цілковитої і часткової недовіри становили 21,0% і 23,7% [ 3, с. 28 ] , у 2009році – 24,2% і 20,2% [ 5, с. 28 ] , у 2010році – 17,7% і 17,5% [ 1, с. 6 ] та у 2011році – 17,4% і 15,4% [ 6, с. 15 ] .

Зрозуміло, що з огляду на зростання балансового показника довіри – недовіри, покращується рейтинг довіри РНБОУ у зазначений період в цілому по вибірці (або ж по Україні): 25,5%, 29,0%, 30,4% і 33,5% [ 1, с. 7; 3, с. 29; 5, с. 29; 6, с. 16 ] . Проте на Заході їй довіряють менше – 21,6%, 24,2%, 21,5%, а у 2011році – статистично тотожно (31,7%) [ 1, с. 10; 3, с. 29; 5, с. 32; 6, с. 19 ] . На Сході, навпаки, більше: 29,3%, 30,2% (тотожно із всеукраїнським індикатором довіри), 34,5% і 44,5% [ 1, с. 10; 3, с. 29; 5, с. 32; 6, с. 19 ] . Довіра мешканців Півдня до РНБОУ невизначеного характеру: то більше, то менше (в порівнянні із загальноукраїнськими показниками) – 28,6% (2007), 26,2% (2009), 33,3% (2010) і 30,8% (2011) [ 1, с. 10; 3, с. 29; 5, с. 32; 6, с. 19 ] . У компаративному вимірі довіра жителів Центру з 2009року має тенденцію до спаду: 31,8% (2009), 30,3% (2010) і 24,9% (2011) [ 1, с. 10; 3, с. 29; 5, с. 32; 6, с. 19 ] .

Таким чином, стаючи менш розпіареною в суспільстві і не привертаючи уваги до своєї роботи, РНБОУ покращує свій балансовий показник довіри – недовіри або ж їй більше довіряють, незважаючи на аналогічний президентський показник. Проте довіра до цієї інституції поміркованого характеру: часткова довіра переважає цілковиту, а недовіра – однаково цілковита і часткова. Захід менш довірливо ставиться до цього органу, а Схід, навпаки, більше їй довіряє, а ось Центр і Південь роблять це, у математичному сенсі, стрибкоподібно.

Список використаних джерел:

1. Актуальні проблеми українського суспільства на старті нового політичного сезону: інформаційний бюлетень. Вересень’2010 / за ред.М.М. Слюсаревського ; упоряд .Л.П. Черниш . – К., 2010. – 58с.

2. Конституція України від 28червня1996року №254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1359142642805519

3. Політична криза – 2007 у вимірах суспільної свідомості: інформаційний бюлетень. Травень’2007 / за ред.М.М. Слюсаревського ; упоряд .Л.П. Черниш . – К., 2007. – 48с.

4. Про Раду національної безпеки і оборони України. Закон України від 5березня1998року № 183/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. zakon0.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80

5. Україна передвиборна: рейтинги кандидатів у президенти, рівень довіри громадян до органів державної влади та інших суспільних інститутів, соціальні настрої: інформаційний бюлетень. Грудень’2009 / за ред.М.М. Слюсаревського ; упоряд .Л.П. Черниш . – К., 2009. – 50с.

6. Українська держава на рубежі третього десятиріччя незалежності: думки та оцінки громадян: інформаційний бюлетень. Вересень’2011 / за ред.М.М. Слюсаревського ; упоряд .Л.П. Черниш . – К., 2011. – 60с.

ор