VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

К. т. н. Кузь М. В.

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Україна

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ПОБУТОВІЙ СФЕРІ

За останні роки обсяги споживання природного газу в побутовій сфері переважили споживання цього енергоносія в промисловості. Тому питання підвищення точності його обліку є на даний час дуже актуальним. Більшість побутових лічильників газу, на відміну від промислових лічильників, не обладнані пристроями компенсації впливу параметрів газу: тиску і температури на обліковані об’єми газу і, як наслідок, не достовірно обліковують природний газ. Такий стан обліку газу суперечить ряду нормативних документів, відповідно до яких розрахунок зі споживачами ведеться за об’єми газу, які приведені до стандартних умов.

Газорозподільні (ГРС) та вимірювальні станції (ВС) обладнуються лічильниками та електронними коректорами об’єму газу, які обліковують газ з вищою точністю ніж побутові лічильники газу.

Об’єм газу за стандартних умов V c обчислюють за формулою:

, (1)

де V – об’єм газу за умов вимірювання; p c і T c – абсолютний тиск та температура газу, відповідно, за стандартних умов; p і – абсолютний тиск та температура газу, відповідно, за умов вимірювань; і Z c – коефіцієнт стисливості за умов вимірювань та за стандартних умов, відповідно.

За такою методикою виміряні на ВС та ГРС об’єми газу приводяться до стандартних умов. Таким чином газотранспортні організації транспортують до газопостачальних організацій природний газ, який приведений до стандартних умов. В свою чергу газопостачальні організації транспортують побутовим споживачам газ також приведений до стандартних умов. В останніх газ обліковується побутовими лічильниками газу, які, в основному, не обладнані пристроями приведення виміряних ними об’ємів газу до стандартних умов. В наслідок цього газопостачальні організації несуть значні втрати.

Для зведення балансу природного газу між обсягами, облікованими на ГРС, і в побутових споживачів пропонується наступна методика.

Газопостачальна організація встановлює дублюючу вимірювальну систему об’єму природного газу як зображено на рис. 1.

Рис. 1. Структурна схема модифікованої системи транспортування газу газопостачальною організацією :

ГРС – газорозподільна станція, ДВС – дублююча вимірювальна станція, ВС – вимірювальна станція об’єму природного газу, ГПО – газопостачальна організація, ГТО – газотранспортна організація

Об’єм газу, виміряний на ДВС та ВС, приводиться до стандартних умов за формулою (1), а об’єм виміряний побутовим лічильником газу – за наступною формулою:

, (2)

де – середнє значення зваженого річного коефіцієнта коригування спожитих об’ємів газу.

Зважений річний коефіцієнт коригування спожитих об’ємів газу K зсо визначається за формулою:

, (3)

де K кр n – чисельне значення коефіцієнта коригування показів лічильника газу в певному місяці року, яке наведене в [ 1 ] ; W n – ваговий коефіцієнт обсягів споживання природного газу в n -ому місяці .

На основі розробленої методики газопостачальні організації можуть здійснювати фінансові розрахунки з газотранспортними організаціями за показами засобів обліку газу, встановлених на ДВС, а з побутовими споживачами за показами засобів обліку газу, встановлених на ГРС. Таким чином, враховуючи формули (1) та (2), баланс витрат природного газу газозбутової організації визначається за формулою:

, (4)

де V ВС , V ДВС , V ГРС – виміряні в робочих умовах об’єми газу лічильниками газу, які розміщені на вимірювальній станції, дублюючій вимірювальній станції та газорозподільній станції, відповідно; р ВС , р ДВС , р ГРС – тиски газу, що протікає через лічильники, що розміщені на ВС, ДВС та ГРС, відповідно; T ВС , T ДВС , T ГРС – температури газу, що протікає через лічильники, що розміщені на ВС, ДВС та ГРС, відповідно; Z ВС , Z ДВС , Z ГРС – коефіцієнти стисливості газу, що протікає через лічильники, що розміщені на ВС, ДВС та ГРС, відповідно.

Після спрощення формула (4) набуде вигляду:

. (5)

Щоб уникнути використання коефіцієнтів коригування показів побутових лічильників газу, формула (5) повинна мати наступний вигляд:

. (6)

З наведеного в формулі (6) балансу витрат газу випливає, що виміряні об’єми природного газу лічильниками, які встановлені на ГРП, повинні приводитися до стандартних умов за формулою:

. (7)

Використання розробленої методики зведення балансу витрат газу для газозбутових організацій дозволить визначати втрати природного газу не розрахунковим шляхом, а на основі результатів вимірювань обсягів постачання та споживання газу. Різниця між обсягами споживання природного газу в побутовому секторі та виміряними об’ємами газу лічильниками, розміщеними на ГРС, не буде трактуватися як втрати природного газу, оскільки буде врахована при здійсненні процедури приведення облікованих на ГРС об’ємів газу до стандартних умов.

Список використаних джерел:

1. Методика визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об'єму газу до стандартних умов. Затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України 21.10.2003 № 595, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1224 /8545.