IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

К. биол. н. Аркушина Г. Ф.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка , Україна

ОГЛЯД ДЕНДРОФЛОРИ МІСТА НОВОМИРГОРОДА (КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ)

В озелененні міст деревно-чагарникова флора виконує дуже важливу роль. Особливе значення мають насадження міських вулиць та місць загального користування – озеленені упорядковані території, призначені для відпочинку міського населення, з вільним доступом. Саме вони мають найбільше фітомеліоративне і рекреаційне значення, створюють оптимальні умови для життя людей.

Видовий склад міських деревно-чагарникових насаджень активно досліджується майже в усіх регіонах України. Для Центральної України такі дані є фрагментарними. В Кіровоградській області детально досліджена лише дендрофлора обласного центру. Саме тому особливого значення набуває дослідження дендрофлори міста Новомиргорода як одного із районних центрів Кіровоградської області

Новомиргород розташований в лісостеповій зоні, на півночі Кіровоградської області, в долині річки Велика Вись. Рельєф міста відзначається хвилястістю. Клімат помірний, континентальний. Середньорічні температури повітря: літня ˗ +18˚С, зимова – -10˚С.

Впродовж 2012 року проведено дослідження сучасного стану деревно-чагарникових насаджень вулиць, парків та скверів Новомиргорода, встановлено її видовий склад, проаналізовано систематичну структуру, здійснено екологічний та географічний аналіз. Вперше проведено комплексну оцінку сучасного стану дендрофлори міста Новомиргорода. В дослідженні використано загальноприйняті методи маршрутно-флористичного обстеження, морфолого-екологічн и х досліджень, математичні методи аналізу флори .

Досліджена дендрофлора нараховує 52 види, які належать до 37 родів та 21 родини. Основу складають Magnoliophyta (50 видів, 96,2%). Pinophyta представлені лише 2 видами (3,8%). Провідними за чисельністю видів є родини Rosaceae, Aceraceae, Oleaceae. Перші три родини містять 24 види (46,1%) та 13 родів (35,1%).

Концентрація більшості видів в незначній кількості родин є характерною рисою синантропної та природної флори України. За порядком провідних родин наведений спектр значно відрізняється від природної флори через спрямований добір корисних видів людиною.

Найбільш численні за видовим складом роди Acer, Cerasus та Ulmus (відповідно 5, 4, та 3 види). Решта родів містить по 1 – 2 види. Наведений розподіл свідчить про зональний характер флори міста.

Таксономічні відношення досліджуваної біоти наступні: а) середня кількість сидів у родині 2,5; б) середня кількість родів у родині – 1,8; в) середня кількість видів у роді – 1,4. Наведені показники також підтверджують зональний характер флори в цілому, незважаючи на те, що у складі її є інтродуковані види.

В дослідженій дендрофлорі переважають дерева (37 видів, 71,2%), кущів лише 12 видів (23,1%); решта видів має різні життєві форми (дерева або кущі за різних умов зростання).

Екологічний аналіз дендрофлори міста виявив переважання геліофітів (23 види, 44,2%) та геліосциофітів (18, 34,6%); мегатермофітів та мезотермофітів (30, 57,7% та 21, 41,4% відповідно) та мезофітів (29 видів,55,8%). Наведені екологічні характеристики є типовими для урбанофлор малих міст України та в цілому відображають особливості освітлення, зволоження та температурний режим міста. Географічний аналіз виявив переважання видів європейського, палеарктичного, євросибірського, голарктичного та європейсько-середземноморського ареалів, що також відображає умови та загальні закономірності створення міських деревно-чагарникових насаджень.

Всі види дендрофлори складають генофонд корисних рослин міста і області. Серед них види з явними декоративними властивостями , харчові, лікарські та медоносні, дубильні , кормові, можуть бути використані в інших галузях промисловості.

Поширення дерев та чагарників у межах оцінене візуально. Найпоширенішими в місті є Acer campestre L., A. negundo L., A. platanoides , A. pseudoplatanus L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle , Armeniaca vulgaris , Populus alba L., P. nigra L., Robinia pseudoacacia L., Tilia cordata Mill . , T. platyphyllos Sсop. Зрідка зустрічаються, Symphoricarpus rivuralis Suksodorf, Tamarix ramosissima Ledeb. та інші. Деякі з таких рослин відмічені лише в природних місцезростаннях: Euonymus verrucosa Scop., Padus virginiana (L.) Roem., Rosa spinosissima L. , Spiraea hypericifolia L. та деякі інші.

Знищення штучних насаджень за умови відсутності значних площ природної деревно-чагарникової рослинності в місті – вкрай болюча проблема. За нашими спостереженнями, 60–80% дерев мають ознаки антропогенного пошкодження. Місцями дерева знищуються повністю, або частково.

На основі проведених досліджень розроблені попередні рекомендації стосовно оптимізації міського середовища. Так, площа деревно-чагарникових насаджень м. Новомиргорода може бути збільшена за рахунок вільних від забудови територій. Об’єкти міського озеленення необхідно відгородити для захисту від пошкоджень. Видова, сортова різноманітність, а також ярусність насаджень може бути збільшена за рахунок довговічних ліан та кущів. В місті необхідно висаджувати чоловічі екземпляри дводомних рослин або стерильні форми. Необхідно здійснювати контроль за інвазійно активними видами ( Ailanthus altissima Mill.) Swingle, Acer negundo L.). Асортимент озеленення можна поповнювати з числа аборигенних та добре пристосованих до міських умов інтродукованих видів рослин відповідно до кліматичних та ґрунтових особливостей міста. Перспективи подальшого дослідження ми бачимо у здійсненні моніторингу розвитку і поповнення дослідженої дендрофлори.