IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

К. е. н. Лізогуб Р. П., Кузнецова І. В.

Донецький державний університет управління,   Україна

МАРКЕТИНГОВІ ЗУСИЛЛЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

На сьогодні визначені основні проблеми і перспективи розвитку ринку екологічно чистих товарів, а також необхідність у проведенні аналізу маркетингових зусиль екологоорієнтованого підприємства. В Україні вже розроблена концепція й основні положення системно-екологічного підходу до модернізації виробництва з метою збереження навколишнього середовища, підвищення якості й безпеки виробництва продукції, які передбачають: екологізацію функції управління підприємством із впровадженням міжнародних стандартів екологічного менеджменту, маркетингу та   інжинірингу; оновлення виробничих процесів з метою поліпшення екологічних характеристик виробництва та підвищення екологічного ефекту; підвищення екологічної свідомості та кваліфікації виробничого управлінського персоналу.

Збільшення витрат на виробництво екологічно чистої продукції в декілька разів перевищують витрати на виробництво звичайної продукції, передпродажну підготовку товару, його зберігання та відвантаження. Оскільки обсяги екологічно чистих товарів поки що порівняно невеликі, то необхідно гарантувати уникнення ризику змішування їх з іншою продукцією - з неорганічними добавками. Незважаючи на труднощі та проблеми, що виникають при виробництві й реалізації екологічно чистих товарів, в українських магазинах усе частіше можна зустріти продукти з позначкою «екологічно чистий», «без консервантів», «органічний» або префіксом « біо ». До таких продуктів можна віднести різні кисломолочні продукти, питну та мінеральну воду, крупи, продукти із сої, м’ясо, соки, дитяче харчування, чай тощо.

Одним із негативних наслідків економічного зростання є інтенсифікація впливу людської діяльності на навколишнє середовище.

Дослідження підтверджують, що Україна перебуває в стані затяжної економічної кризи, котра поглиблюється і негативно впливає, як на конкурентоспроможність національної економіки, так і на якість життя людей. Сьогодні спостерігається глобальність масштабів екологічних проблем, а отже, зростає необхідність реалізації принципів сталого розвитку світової економіки.

Чільне місце у забезпеченні такого балансу займає актуальна для українських підприємств проблема екологізації виробництва. Приймаючи рішення про вдосконалення власного виробництва, суб’єкти господарювання в основному керуються меркантильними інтересами, тому важливо створити дієві механізми регулювання та стимулювання екологізації як на державному, так і на рівні підприємства.

Екологізація – це процес безупинного і послідовного розроблення та впровадження у виробничі процеси нових технологічних і управлінських заходів, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів при збереженні чи поліпшенні якості довкілля.

Сучасні масштаби екологічних порушень, а також необхідність компенсації втрат від великих аварій і стихійних лих створюють реальну загрозу переключення фінансових і матеріальних ресурсів із розв’язання стратегічних завдань   формування нової структури економіки на підтримання її наявного потенціалу.

Екологічна ситуація може стабілізуватися через зміну орієнтації соціально-економічного розвитку, формування нових цінностей, перегляд структури потреб, цілей пріоритетів і способів діяльності людини. Для цього необхідно розробити комплекс радикальних політичних, законодавчих, соціальних, економічних, технологічних і організаційних заходів. У разі виконання цих комплексів важливо дотримуватись принципу розумних компромісів при розв’язанні конфліктів, що виникають між необхідністю дотримання екологічних рекомендацій і обмежень та економічною мотивацією виробничо-господарської діяльності.

У процесі розроблення механізмів державної мотивації та стимулювання екологізації виробничо-господарської діяльності варто виходити з того, що в ринкових умовах природоохоронна діяльність повинна бути економічно доцільною.

До основних видів організаційно-економічних механізмів екологізації виробництва віднесено: примусові, заохочувальні та маркетингові.

Для реалізації запроваджень загальнодержавних організаційно-економічних механізмів потрібні відповідні механізми на рівні підприємств. Найактуальнішими для вітчизняних підприємств є такі заходи, як запровадження концепції «зеленого офісу»; формування та розвиток екологічної культури, екологічного менеджменту та маркетингу; використання концепції «бережливого виробництва» тощо.

Екологізація виробництва вітчизняними підприємствами дозволить зменшити протиріччя між економічним зростанням та збереженням і охороною природних ресурсів, дасть можливість підвищити ефективність ресурсоспоживання , вийти на нові ринки продуктових «зелених» інновацій та забезпечити конкурентоспроможність української економіки.