IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

К. е. н. Лозинський І. Є., Камишна А. Г.

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Конкуренція є однією з найбільш ефективних форм боротьби за існування на ринку, рушійною силою та механізмом відбору.

Тому дуже важливо побудувати ефективну систему управління конкурентоспроможністю підприємства на основі окремих напрямків досліджень теорії та практики менеджменту.

Проблемам конкуренції та конкурентоспроможності присвячено наукові праці вітчизняних вчених, зокрема, Я. Б. Базилюка , С. М. Кваші, М. Й. Маліка , Н. А. Мазура, Н. В. Місюка , П. Р. Пуцентайло , Б. Й. Пасхавера, П. Т. Саблука , В. М. Трегобчука .

На думку Ю. Б. Іванова конкурентоспроможність є «відносною категорією, що відображає відмінність процесу розвитку підприємства від конкурента за ступенем задоволення продукцією суспільної потреби і ефективністю виробничо-господарської діяльності», а також «властивістю виробничо-економічних систем (якими є підприємства) змінювати траєкторію руху чи намічуваний режим функціонування в процесі адаптації до впливу зовнішнього середовища з ціллю збереження, розвитку уже наявних чи створення нових конкурентних переваг».

У окремих роботах вчених запропоновано структуру системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Проте здебільшого у них використовується поєднання функціонального (комплекс функцій управління) та процесного (послідовність дій або станів системи) підходів. Наприклад, джерело [1] розглядає управління конкурентоспроможністю як сукупність основних елементів управління. Запропоновано наступні елементи управління конкурентоспроможністю підприємства:

- планування: розробляння продукції; виробництва; збуту;

- організація: оптимізація організаційної структури; забезпечення ресурсами; НДДКР; стимулювання збуту;

- мотивація: робітників підприємства; контрагентів;

- контроль: якості управлінських рішень; якості продукції; якості ресурсів; реалізації управлінських рішень; відстеження рівня конкурентоспроможності.

Очевидно, що використано функціональний підхід до визначення елементів системи управління конкурентоспроможністю.

Проте слід пам’ятати, що управління конкурентоспроможністю є складним економічним утворенням, що містить окремі елементи, які у взаємодії, взаємозалежності та взаємозв’язку між собою формують цілісну систему. А саме «процес» управління конкурентоспроможністю, тобто поетапна реалізація дій, щодо управління, є одним з елементів зазначеної системи.

Отже, на рис. 1. зображено структуру комплексної системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Де показано також причинно-наслідкові зв’язки між основними категоріями, що характеризують конкурентний стан підприємства.

Структура комплексної системи управління конкурентоспроможністю підприємства

Рис. 1. Структура комплексної системи управління конкурентоспроможністю підприємства

Запропонована структура системи управління конкурентоспроможністю підприємства є комплексною оскільки охоплює максимальну кількість елементів, що її формують а також дає розуміння щодо характеру зв’язків з основними категоріями, що характеризують конкурентний стан підприємства

Список використаних джерел:

1. Тьетар Р. А. Менеджмент / Р. А. Тьетар : пер. с франц . – СПб .: Изд . дом «Нева » , 2003. – 96 с