IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

К. е. н. Лозинський І. Є., Шмальченко Є. А.

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна

«ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС» ТА «ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»: ЗМІСТ ТА ВІДМІННІСТЬ

У науковій літературі достатньо багато йде мова про інвестиції, та інновації зокрема, про інноваційний проект, інноваційний продукт, інноваційну інфраструктуру, інноваційну програму, управління інвестиційною та інноваційною діяльністю.

Частіше інноваційну та інвестиційну діяльність розглядають окремо, не враховуючи очевидного нерозривного зв’язку даних видів діяльності. Проте, багато робіт також присвячені дослідженню інноваційно-інвестиційної діяльності, зокрема це роботи М. Бутка, А. Гальчинського , В. Геєця , О. Зеленської , С. Зеленського , В. Новицького , С. Семиноженка , В. Федоренка і багатьох інших.

Незважаючи на беззаперечно значний внесок провідних науковців у формування теоретичних і методологічних основ управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на усіх рівнях, у запропонованих дослідженнях не були у достатній мірі відображені питання, що пов'язані із висвітленням змісту поняття «інноваційно-інвестиційний процес», а також залишається взагалі не дослідженою його відмінність від економічної категорії «інноваційно-інвестиційна діяльність».

Визначень категорії «інноваційно-інвестиційна діяльність» вкрай мало. Одне з них запропоноване Т. О. Загорною : інноваційно-інвестиційна діяльність – це процес реалізації результатів інтелектуальної праці в різних видах майнових та інтелектуальних цінностях, які мають грошову оцінку та які вкладені в об’єкти підприємницької та іншої діяльності, в результаті якої формується прибуток або інший соціально-економічний ефект [1].

Як видно з визначення, характерною особливістю інноваційно-інвестиційної діяльності є взаємодія людини з виробничо-економічною системою з метою отримання певного виду ефекту, що виникає внаслідок появи потреби.

Відносно інноваційно-інвестиційного процесу, то у науковій літературі він практично не розглядається на сьогодні, зокрема, мова відносно нього йде лише у контексті підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності на мезорівні національної економіки, з урахуванням особливостей розвитку територій та регіонів [2].

Оскільки, як відомо, процесом є зміна предметів і явищ, що відбувається закономірним порядком, то можна запропонувати наступне визначення даної категорії: інноваційно-інвестиційний процес – це послідовна та цілеспрямована зміна станів окремої виробничо-економічної системи у часі внаслідок взаємодії людини з даною системою, тобто внаслідок впливу реалізації інноваційно-інвестиційної діяльності.

Отже, чітко видно що категорія «інноваційно-інвестиційна діяльність» є первинною, у свою чергу економічна категорія «інноваційно-інвестиційний процес» є вторинною та витікає з інноваційно-інвестиційної діяльності.

З проведеного аналізу можна зробити висновок про необхідність виділення та розділення категорій «інноваційно-інвестиційна діяльність» «інноваційно-інвестиційний процес», оскільки удосконалення термінологічного апарату сприятиме кращому розумінню та поглибленому баченню сутності економічних процесів на підприємстві, що призводитиме до зростання рівня конкурентоспроможності та активізації інноваційно-інвестиційної діяльності як на рівні окремого підприємства, так і на рівні регіону і всієї держави.

Список використаних джерел:

1. Загорная Т. О. Роль инновационно-инвестиционной стратеги в системе формирования конкурентних преимуществ предприятия / Т. О. Загорная // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – С. 220–227.

2. Пушкар О. І. Інноваційно-інвестиційний процес як шлях підвищення ефективності інвестицій на мезорівні національної економіки / О. І. Пушкар // Економіка і регіон. –2009. – № 3 (22). – С. 98–103.