IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

К . е. н. Мостовенко Н. А.

Луцький національний технічний університет, Україна

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГОКРЕДИТУВАННЯ

Прибутковість банківської діяльності, а отже й успіх банківського бізнесу, безпосередньо залежать від здатності банківських установ ефективно виконувати перерозподільчу функцію, що ґрунтується на організації кредитних операцій. У докризовий період більшість банків, р облячи ставку на прибутковість, допустили суттєві прорахунки в підходах до формування активів. Це, відповідно, позначилося не лише на показниках фінансового стану банків, а й мало вплив на фінансову стійкість банківської системи загалом. Таким чином, з’ясування проблем, пов’язаних із організацією кредитних операцій у банківських установах не втрачає актуальності.

Розглянемо стан кредитної діяльності банків України та загальну прибутковість банківського бізнесу (табл. 1).

Таблиця 1. Показники кредитної діяльності та прибутковості банків України

Назва показника

2007

2008

2009

2010

2011

2012

01.09.2013

1. Активи банків, млрд. грн.

599,4

926,1

880,3

942,1

1054,3

1127,2

1212,2

2. Кредити надані, млрд. грн.

485,4

792,2

747,3

755,0

825,3

815,3

844,6

3. Прострочена заборгованість за кредитами, млрд. грн.

6,6

18,0

69,9

84,9

79,3

72,5

75,3

4.Частка довгострокових кредитів у кредитах наданих, %

60,1

64,1

59,1

55,6

51,2

48,4

47,3

5. Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, млрд. грн. *

18,5

44,5

99,2

113,0

119,0

141,3

139,0

6.Частка кредитів у активах, %

81,0

85,5

84,9

80,1

78,3

72,3

69,7

7. Частка прострочених кредитів у кредитах наданих, %

1,4

2,3

9,4

11,2

9,6

8,9

8,9

8. Частка резерву у кредитах

наданих , %

3,8

5,6

13,3

15,0

14,4

17,3

16,5

9. Рентабельність активів, %

1,50

1,03

-4,38

-1,45

-0,76

0,45

0,32

10. Рентабельність капіталу, %

12,67

8,51

-32,52

-10,19

-5,27

3,03

2,16

11. Чиста процентна маржа, %

5,03

5,30

6,21

5,79

5,32

4,51

4,08

12. Чистий спред , %

5,31

5,18

5,29

4,84

4,51

3,75

3,47

Джерело: побудовано й розраховано автором за даними НБУ [1].

* Примітки: з 01.01.2013 показник резерву змінено на «Резерв під активні операції».

Аналітика свідчить як про зростання обсягів кредитування, так і про левову частку кредитів у активах банків України. Хоча станом на 01.09.2013 року вона становила 69,7%, проте прослідковується стійка тенденція до її зниження. Розрахунки дозволяють припустити, що існує проблема спрямування кредитних коштів на розвиток реального сектору економіки, адже частка довгострокових кредитів (які певною мірою можна віднести до інвестиційних) постійно знижується. Також зауважимо, що у кредитній діяльності банків відбулася стабілізація частки прострочених кредитів, проте вона залишається досить високою – на рівні 8,9%, крім того її фактичний обсяг продовжує зростати. Тому однозначний висновок про те, що банкам вдалося поліпшити роботу із проблемними кредитами робити передчасно. На практиці такі факти потребують окремого вивчення в кожному конкретному банку, адже іноді у банківських установах фактичне прострочення виплат за кредитами приховується пролонгацією, що й впливає на зазначений показник.

Показники прибутковості банківського бізнесу, як свідчать дані табл. 1, є низькими. Розрахований по окремому банку цей показник відображає його внутрішню політику, професіоналізм його менеджерів, які підтримують оптимальну структуру активів і пасивів з погляду доходів і витрат. Вважається, що банк ефективно використовує наявні ресурси в тому випадку, коли значення показника не менше 1%. Рентабельність банківських активів в Україні станом на вересень 2013 року становить 0,32%. Рентабельність капіталу показує економічну віддачу капіталу, ефективність його використання і для банківської діяльності має становити 15%. Як бачимо на кінець аналізованого періоду у банківській системі рентабельність капіталу становить 2,16%, що є незадовільним.

Чиста процентна маржа характеризує здатність банку утворювати чистий процентний дохід, використовуючи загальні активи. Теоретично, оптимальним значенням показника є 4,5%. Як бачимо, за рахунок доволі відчутної різниці у вартості залучених і розміщених коштів, банкам України вдається досягти високого рівня цього показника. Відповідно на його стан впливає й те, що вагома частина банківських активів припадає саме на кредитні операції. Про це додатково свідчить і показник чистого спреду , який пов’язаний із процентною політикою банку. За його допомогою визначається необхідна мінімальна різниця між ставками за активними і пасивними операціями . Хоча представлені показники чистої процентної маржі та чистого спреду мають стійку тенденцію до зменшення, вони залишаються достатньо високими навіть у післякризові періоди. Викладене вище свідчить, що банківська діяльність відновлюється як сфера бізнесу, проте не відіграє ролі локомотиву економічного зростання.

Очевидно, що кредитування складає основу активних банківських операцій і потребує постійного удосконалення організаційних заходів як на рівні банківської системи, так і на рівні окремого банку. Серед організаційних заходів, які спроможні подолати причини низької ефективності банківської кредитної діяльності, ми вбачаємо постійне удосконалення методик і технологій кредитування, що ґрунтуються на роботі із споживачем банківської кредитної послуги. І це, на нашу думку, стосується не лише проблеми оцінювання кредитоспроможності банківських позичальників чи постійного моніторингу та контролю за дотриманням умов кредитного договору. Так, запропоноване у дослідженні [2] вивчення зарубіжного досвіду дозволяє дійти висновку, що забезпечення достовірною інформацією про кредитні виплати чи особливі умови кредитування, безпосередньо, споживачів кредитних банківських послуг, розтлумачення їм банківської термінології дозволяє суттєво скоротити рівень витрат самих банків. С учасний ринок банківських кредитних послуг є висококонкурентним , а тому його розвиток не повинен завершуватися розробкою нових кредитних продуктів. Важливим, елементом кредитної політики банку повинен стати аналіз бізнес-середовища позичальника, адже саме ефективність його господарювання є запорукою прибутковості банківських установ.

Список використаних джерел:

1. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=36807&showTitle=true

2. Архієреєв С. І. Інституційні фактори скорочення трансакційних витрат кредитування / С. І. Архієреєв , О. В. Попадинець // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 3. – С. 84–92.