IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

Д. е. н. Ушкаренко Ю. В., Петлюченко В. В.

Херсонський національний технічний університет, Україна

ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Харчова промисловість є складовою і стратегічно важливою галуззю агропромислового комплексу України. Її підприємства формують продовольчу безпеку країни, забезпечують населення необхідними продовольчими товарами, витрати на споживання яких складають понад 60% загальних грошових заощаджень населення [1, с. 163]. В умовах ринкових перетворень і глобалізації виробництва, розвитку інноваційних технологій головним завданням підприємств харчової промисловості є їх конкурентоспроможність. Одним з основних економічних ресурсів, що визначає результати діяльності харчових підприємств є фінансовий потенціал.

Дослідженню проблеми формування фінансового потенціалу присвячено багато публікацій видатних вчених серед яких: І. Т. Балабанова , О. І.Барановський, О. М.Волкова, А. І. Даниленко, А. І. Ковальова, Д. С. Молякова , В. М.Родіонова, Н. О. Русак, О. О. Терещенко, М. Г. Чумаченко та ін.

Щодо фінансового потенціалу, то існує багато визначень, кожен з яких має певні відмінні риси. Е. Ю. Терещенко визначає «фінансовий потенціал» – як фінансові ресурси, з приводу яких виникають відносини на підприємстві з метою досягнення його ефективного та рентабельного функціонування [2, с. 4]. Ідентичної думки дотримуються С. А. Лосєва, В. І. Зубкова, А. В. Накивайло і розглядають «фінансовий потенціал» як характеристику фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та кредитоспроможності[3, с. 5]. Проте такі визначення мають загальний характер. У своєму дослідженні Т. В. Паєнтко вважає, що фінансовий потенціал –сукупність фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію і нарощування економічного потенціалу, з метою максимізації прибутку [4, с. 96]. Таке визначення не враховує тієї особливості, що фінансовий потенціал проявляється у двох формах – наявній та прихованій.

В. Г. Бикова, Ю. М. Ряснянський та Д. О. Троц трактують фінансовий потенціал, як сукупність фінансових ресурсів, що беруть участь у виробничо-господарській діяльності й характеризуються можливістю їхнього залучення для фінансування майбутньої діяльності та певних стратегічних напрямків розвитку підприємства [5, с. 57; 6, с. 3]. Проте, лише наявність певної кількості ресурсів не може гарантувати оптимального результату від їхнього використання. «Фінансовий потенціал» у працях В. О. Кунцевич , визначається як обсяг власних, запозичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися для здійснення поточних та перспективних витрат [7, с. 124].

Найбільшої уваги заслуговує визначення Ф. І.Євдокимова та О. В. Мізіної , що «фінансовий потенціал» – система відносин на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату за умови: наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості; можливості залучення капіталу в обсязі, необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельності вкладеного капіталу; наявності ефективної системи керування фінансами, що забезпечує прозорість поточного і майбутнього фінансового стану [8, с. 54].

Аналізуючи існуючі визначення фінансового потенціалу, треба відзначити, що необхідно їх уточнення щодо підприємств харчової промисловості. Вважаємо, фінансовий потенціал підприємств харчової промисловості – це сукупність внутрішніх фінансових можливостей підприємства та його інвестування, для здійснення та виконання фінансових обов’язків, можливості ділового співробітництва та конкурентоспроможності підприємства.

Складовими фінансового потенціалу підприємств харчової промисловості є наступні елементи:

- фінансовий потенціал стійкості харчового підприємства – результати поточної діяльності підприємства;

- фінансовий потенціал розвитку підприємства – можливість подальшого конкурентоспроможного розвитку підприємства харчової промисловості, де мається на увазі сукупність всіх наявних ресурсів підприємства, що можуть забезпечити досягнення визначених стратегічних цілей з урахуванням впливу зовнішнього середовища.

Фінансовий потенціал підприємств харчової промисловості є органічною єдністю наявних фінансових ресурсів та можливостей їх використання у межах харчового підприємства. Цей потенціал доцільно розглядати як важливий показник ефективного розвитку підприємств харчової промисловості, що має використовуватися при прогнозуванні, реалізації стратегічних рішень подальшого розвитку підприємства.

Список використаних джерел:

1. Якимчук Т. В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України / Т. В. Якимчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 162–168.

2. Терещенко Е. Ю. Економічна сутність фінансового потенціалу підприємства [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http :// www . confcontact . com / 2008 dec / 7_ tereschenko . htm

3. Бикова В. Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення – оцінка та управління / В. Г. Бикова, Ю. М. Ряснянський // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 56–61.

4. Троц Д. О. Аналіз та діагностика фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Д. О. Троц , О. Е. Бурдіна // матер . конф .: «Соціум. Наука. Культура. Економіка» – Режим доступу: http :// www.intkonf . org / trots - do - burdina - oe - analiz - ta - diagnostika - finansovogo - potentsialu - pidpriemstva /

5. Лосєва С. А. Финансово-инвестиционный потенциал предприятия и его влияние на управление инвестициями [ Е лектронн и й ресурс] / С. А. Лосєва . – Режим доступ у : http :// www . cci . zp . ua / invest / article / knp 20_7. doc

6. Кунцевич В. О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки / В. О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 14. – С. 18–21.

7. Євдокимов Ф. І. Дослідження категорії «економічний потенціал промислового підприємства» / Ф. І. Євдокимов, О. В. Мізіна // Наукові праці ДонНТУ . Серія 6: «Економічна». – 2004. – Вип. 75. – С. 54–59.

8. Паентко Т. В. Налоговое регулирование в контексте формирования финансового потенциала предприятия / Т. В. Паентко // Бизнесинформ . – 2006. – № 9. – С. 96 – 98.