IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

К. с.-г. н. Паламарчук В.Д., Колісник О. М., ПаламарчукО. Д.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

На разі підвищення продуктивності гібридів кукурудзи можливе при застосуванні адаптивних технологій вирощування сучасних гібридів, які окрім підвищення урожайності мають пристосованість до конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Відомо, що вклад гібридів у загальне збільшення продуктивності кукурудзи становить 34,0%, а технології вирощування – 66,0%.

Важливе місце в адаптивній технології вирощування має правильний вибір строків сівби, особливо в умовах кліматичних змін (глобального потепління).

Польові дослідження проводились в умовах ДП ДГ « Корделівське » НААНУ. В дослідах визначалась господарсько-біологічна оцінка гібридів кукурудзи залежно від строків сівби. Для цього закладалися виробничі польові досліди, в яких висівалося більше 30 гібридів кукурудзи різних груп стиглості у три строки (ранній – 25.04.2011 при температурі ґрунту на глибині загортання насіння 6–8˚С, середній 7.05.2011–30.04.2012 при температурі ґрунту 8–10˚С та пізній 18.05.2011–11.05.2012 року, при температурі ґрунту 10–12˚С).

Облікова площа ділянок для гібридів становила 10,5м 2 . Повторність в дослідах для гібридів – 3-х разова. Розміщення ділянок – методом рендомізованих блоків.

Результатами наших досліджень встановлено, що період проростання насіння кукурудзи суттєво залежить від строків сівби. Так, зокрема, під час посіву гібридів кукурудзи у ранній строк (25 квітня 2011 року) період проростання становив 15–20 днів, оптимальний (7 травня) – 10–11 днів, пізній (18 травня) – 6–7 днів. Така динаміка проростання обумовлена надходженням температурних показників в 2011 році, відповідно найкраща забезпеченість температурою при пізньому строку сівби забезпечила скорочення проростання гібридів кукурудзи в середньому на 12–14 днів. Що стосується, періодів сходи – цвітіння качанів та цвітіння качанів – повна стиглість зерна то вони із запізненням строків сівби, в цілому також скоротились, що відобразилось у скороченні періоду вегетації, при більш пізніх строках сівби.

Період вегетації гібридів кукурудзи у 2011 році при ранньому строку сівби коливався у межах 119–141 день, середнього – 116–139 днів, пізнього – 113–135 днів.

В 2012 році при посіві 25 квітня період проростання насіння становив 8–19днів, при сівбі 30 квітня 6-9 днів, а при сівбі 11 травня – 8–11 днів. Характеристика зміни періоду проростання залежно від строків сівби кукурудзи у 2012 році пов’язана із забезпеченням рослин вологою та температурою, тому відмічене деяке скорочення цього періоду із запізненням строків сівби. Період сходи – цвітіння качанів при ранньому терміні сівби (25.04.12 р.) коливався в межах 62–64 днів, середнього (30.04.12 р) – 60–68 днів, пізнього (11.05.12 р.) – 56–66днів. Другий період вегетації цвітіння качанів – повна стиглість при ранньому терміні сівби коливався межах 50–68 днів, при середньому 55–74 днів, пізньому – 54–74 днів. Період вегетації гібридів кукурудзи у 2012 році при ранньому строку сівби коливався у межах 113–135 днів, середнього – 116–140 днів, пізнього – 111–140днів.

Вплив строків сівби на прояв висоти рослин, висоти кріплення качанів та довжини ніжки качана приведено в табл. 1.

Із даних табл. 1, видно, що висота рослин була найбільшою при другому строку сівби (7.05.2011 р.), при ранній і пізній сівби була майже однаковою.

Що стосується динаміки зміни висоти рослин залежно від строків сівби, то при ранній сівбі ( 25.04.2011 р. ) гібридів кукурудзи вона коливалась в межах від 234,9 до 318,8см., при сівбі 07.05.2011 р. – від 257,6 до 324,3 см, а при сівбі 18.05.2011 р. висота рослин знаходилась в межах 260,3…323,4см.

Висота прикріплення качанів суттєво залежала від висоти рослин, та із збільшенням габітусу рослин зростала і висота прикріплення качанів. Найбільша висота прикріплення качанів була у таких гібридів, як: ЕЕ 2807 – 118,2 см , 131,9 та 125,5 см ; ДКС 1 – 112,6 см , 131,9 та 124,5см, відповідно 25.04.2011 р., 07.05.2011 р. та 18.05.2011 р. строку сівби.

При посіві 25.04.2012 року висота рослин коливалась у межах від 205,1 до 275,8 см , п ри сівбі 30.04.2012 р. висота рослин знаходилась у межах 205,3…270,8см, а при пізньому строку сівби (11.05.2012 р.) висота рослин коливалась в межах від 205,6 до 274,6 см .

Таблиця 1. Характеристика господарсько-цінних ознак гібридів кукурудзи

за 2011–2012 рр.

№ п/п

Назва гібриду

Висота рослин, см

Висота кріплення качанів, см

Довжина ніжки качана, см

ранній термін сівби

середній термін сівби

пізній термін сівби

ранній термін сівби

середній термін сівби

пізній термін сівби

ранній термін сівби

середній термін сівби

пізній термін сівби

2011 рік

Ранньостигла група

1.

ДКС 2960

248,9

291,8

281 , 5

70,3

99,9

104,4

25,3

12,8

19,1

2.

ДКС 2949

234,9

265,6

269,8

69,5

91,3

98,4

26,3

23,9

24,5

3.

ЕЕ 2807

281,7

320,4

319,2

118,2

131,9

125,5

12,9

11,0

15,6

4.

ДКС 1

280,9

324,3

297,6

112,6

131,9

124,5

13,7

10,8

14,8

Середньорання група

5.

ДКС 3420

290,4

306,8

285,6

98,7

112,8

103,1

18,9

14,4

22,2

6.

ДКС 3511

276,8

306,8

285,3

107,1

119,8

107,7

12,5

10,6

14,2

7.

EG 3324

273,8

293,4

276,6

94,4

106,8

93,9

15,1

11,9

16,7

8.

EG 3222

275,3

275,1

280,2

100,5

101,0

105,1

13,7

13,4

18,8

Середньостигла група

9.

ДКС 4964

291,6

299,5

282,9

97,1

106,7

101,9

12,4

11,1

12,5

10.

ДКС 4626

271,5

292,9

286,9

91,8

102,8

111,3

15,3

17,3

16,4

11.

ДКС 4490

271,7

281,4

273,2

86,7

99,9

91,2

13,7

12,2

17,2

12.

EF 4503

288 ,0

298,5

280,9

93,1

104,0

101,1

15,5

13,2

17,3

2012 рік

Ранньостигла група

1.

ДКС 2960

246 ,0

228,4

233,9

86,9

74,4

84,6

16,9

17,9

12,9

2.

ДКС 2949

205,1

205,3

205,6

73,8

71,6

73,3

19,8

17,6

17,3

3.

ЕЕ 2807

264,3

269,0

244,6

112,2

111,6

92,3

17,2

15,0

12,3

4.

ДКС 1

275,8

234,5

212,9

119,5

102,5

73,3

15,3

17,1

8,1

Середньорання група

5.

ДКС 3420

264,6

249,4

265,4

101,2

86,2

89,5

20,4

22,1

15,7

6.

ДКС 3511

270,8

268,3

237,3

107,9

103,7

77,6

14,5

16,8

10,4

7.

EG 3324

247,1

257,9

256,1

105,8

105,3

94,9

13,7

16,3

12,6

8.

EG 3222

237,7

265,5

248,1

101,9

93,3

75,8

15,3

17,5

12,9

Середньостигла група

9.

ДКС 4964

263,9

265,2

242,9

105,2

97,4

83,9

13,9

16,0

11,9

10.

ДКС 4626

262,1

250,2

233,8

104,3

101,7

87,4

20,5

16,5

19,1

11.

ДКС 4490

247,9

254,7

263,5

98,1

92,5

94,8

15,1

17,2

10,7

12.

EF 4503

253,3

270,8

259,9

105,5

99,1

93,9

18,8

17,3

11,7

В цілому протягом 2012 року досліджень спостерігалося загальне зниження прояву морфологічних ознак у вивчених гібридів кукурудзи, порівняно із 2011 роком, через дефіцит вологи протягом вегетаційного періоду.

Довжина ніжки качана впливає на стійкість качанів до обвисання та визначає процес проходження вологовіддачі при дозріванні зерна. Встановлено, що не існує чіткої залежності у збільшенні або зменшенні довжини ніжки залежно від строків сівби.

При сівбі 24 квітня 2011 року довжина ніжки качана у вивчених гібридів кукурудзи коливалась в межах 11,0–26,3 см, при сівбі 7травня 8,0–23,9 см, а при сівбі 18 травня – 11,9–24,5 см. Найменшу довжину ніжки качана мали такі гібриди, як: ДКС 4964 – 12,4; 11,1 та 12,5 см , ДКС 3511 – 12,5; 10,6 та 14,2см. Найбільша довжина ніжки качана була у таких гібридів: ДКС 2949 – 26,3см; 23,9см та 24,5см; ДКС 2960 – 25,3 см ; 12,8 см та 19,1см; відповідно при сівбі 25 квітня, 7 та 18 травня 2011 року.

В 2012 році при запізненні із строками сівби довжина ніжки качана у досліджуваних гібридів зменшувалась, так при ранній сівбі вона коливалась в межах 11,3…24,3см, при сівбі 30.04.2012 року – 11,9…25,8 см, а при пізньому терміні сівби (11.05.12 р.) – 7,9…19,2 см. Тобто запізнення із сівбою та дефіцит вологи який спостерігався протягом періоду вегетації, при досить високих активних температурах 2012 року викликав скорочення довжини ніжки качана.

Висновок: Встановлено, що періоди сходи – цвітіння качанів та цвітіння качанів – повна стиглість зерна при запізненні із строками сівби скорочуються, що відображається у скороченні періоду вегетації, при більш пізніх строках сівби. Висота рослин та закладання качанів, у досліджуваних гібридів, знаходиться на належному рівні, незалежно від строків сівби, і дозволяє вирощувати та збирати дані гібриди механізованим способом, що досить важливо при застосуванні адаптивних технологій та не існує чіткої залежності у збільшенні або зменшенні довжини ніжки залежно від строків сівби.