IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

Кравченко В. В., д. біол. н. Кіфоренко С. І.

Міжнародний навчально-науковий центр інформаційних технологій і систем, м. Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ТОЧНОСТІ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Сучасні соціальні та економічні умови, погіршення стану навколишнього середовища і пов’язані з цим зростаючі навантаження різного характеру, що діють на організм, створюють передумови і потребу своєчасного акцентування уваги на оцінці здоров’я людини.

Розвиток інформаційних технологій відкрив новий підхід до комп’ютеризації оцінки здоров’я: автоматизація збору індивідуальних даних, обчислення та аналіз результатів обстежень і т.д., але незважаючи на те, що сучасні інформаційні технології все ширше використовуються, проблема контролю за станом здоров’я залишається невирішеною і потребує подальшого вдосконалення.

Одним з перспективних та актуальних напрямків використання програмно-інструментальних комплексів на основі комп’ютерних технологій, є створення комп’ютерної моніторингової системи оцінки здоров’я, яка включатиме в себе суб’єктивну і об’єктивну оцінки, науковий аналіз даних комп’ютерної обробки, підготовку наукового звіту та пакетів цільової інформації для споживачів.

Зазначимо, що сучасний етап розвитку, поряд з традиційними методами аналізу та оцінювання окремих фізіологічних систем організму, характеризується розробкою фундаментальних напрацювань, пов’язаних з розробкою кількісних оцінок, узагальнених індексів здоров’я людини в цілому та окремих його компонент.

Використання інформаційних технологій – сукупність методів, програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації, забезпечить підтримку інформаційних процесів (збору, передачі, збереження, накопичення інформації) та процедури доступу до неї.

Інформаційно-структурна модель вирішення даної проблеми включає засоби експериментального дослідження та методи теоретичного аналізу, до яких входять: метод інфотомування, метод нормованої уніфікації різноякісної інформації показників здоров’я (МНУРІ), ієрархічна згортка показників, визначення вагових коефіцієнтів та вербальна характеристика шкали оцінок стану.

Задачею дослідження постає розробка методології системного підходу до застосування інформаційно-структурної схеми оцінки ФЗ.

Здоров’я – це стан фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб (за трактуванням ВООЗ). Фізичне здоров’я (ФЗ) – стан організму, за якого інтегральні показники фізіологічних систем лежать у межах фізіологічної норми й адекватно змінюються при взаємодії людини із середовищем. Фізичне здоров’я обумовлюється здатністю організму до самоорганізації (самооновлення, саморегулювання і самовідновлення). Підтримання ступеня впорядкованості проявляється у відносній динамічній сталості внутрішнього середовища організму – гомеостазі. Індивідуальне здоров’я підтримується захисно-пристосувальними реакціями організму, спрямованими на збереження сталості внутрішнього середовища і адаптацію (пристосування ) до умов існування.

Фізичне здоров’я, як складова частина інтегрального здоров’я, розглядається нами як об’єкт дослідження та управління.

Компоненти фізичного здоров’я представлені внутрішніми фізіологічними системами (ВФС – серцево-судинна, кровоносна та дихальна системи) і керуючими системами організму (КСО – нервова, ендокринна та імунна системи) оскільки представлена ​​структура може бути доповнена іншими фізіологічними системами. Число складових компонентів фізичного статусу залишається відкритим. Наступний рівень в інформаційній структурі ФС – система моніторингу. Система моніторингу представляє собою показники складових ФЗ (ВФС, КСО), для оцінки яких використовуються об’єктивні та суб’єктивні аспекти.

До об’єктивних способів можна віднести лабораторно – інструментальні методики, в яких використовуються вимірювання, обчислення індексів, оцінка яких дозволяє здійснювати донозологічну діагностику. Перевага об’єктивних підходів в тому, що при цьому виключається прямий вплив досліджуваного суб’єкта, стан здоров’я якого оцінюється, принаймні, мінімізується свідомий його вплив на результат діагностики. У той же час дослідження, проведені за допомогою інструментально-лабораторних методик, не виключають негативного впливу на результат оцінювання точності виконання вимірювань та лабораторних аналізів, що може внести похибки в остаточні висновки.

Поряд з об’єктивними оцінками, не менш важливим для адекватної орієнтації в життєвих обставинах є використання різних методик самооцінки, заснованих на самоспостереження і самоконтролі. Альтернативна оцінка здоров’я, заснована на самооцінці, базується на технології тестування за допомогою запитань. Однією з переваг такого способу оцінювання, який знайшов широке застосування для різних життєвих аспектів, є гуманістична спрямованість. Саме результати самооцінки є головним стимулом для самоконтролю та вироблення життєво важливих для суб’єкта вирішальних правил.

Суть ІТ побудови ієрархічної системи оцінки ФСЗ полягає в тому, що ФЗ оцінюватиметься одним уніфікованим і нормованим числом. Усі інформаційні оцінки статусу лежать в інтервалі [0;1].

Представимо інформаційно-структурну схему оцінки стану ФЗ (рис. 1), що представляє собою покроковий алгоритм: 1) уніфікація і нормування показників (переклад натурних показників в інформаційні ), 2) побудова оцінок стану складових, як згортка відповідних інформаційних показників в одне нормоване число; 3) оцінка стану компонентів ФЗ; 4 ) оцінка стану фізичного статусу.

 

Рис. 1. Інформаційно-структурна схема оцінки стану фізичного здоров’я.

 

Використання розробленої інформаційно-структурної схеми оцінки дозволить у процесі аналізу стану фізичного здоров’я застосувати запропонований алгоритм оцінки та сформувати інформаційне поле систем оздоровлення, орієнтованих на фізичну природу людини, в залежності від стану резервів здоров’я та переваг самої людини.

Перспективи подальших досліджень в тому, щоб створити комп’ютерну програму, котра буде здійснювати експрес-оцінку рівня здоров’я, враховуючи суб’єктивні та об’єктивні аспекти, для кількісної оцінки фізичного здоров’я.