IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

Іванов В. І. * , к. т. н. Радченко Ю. М. ** , к. т. н. Нестеренко Т. М. * ,

к. т. н. Зінченко В. Ю. * , к. пед. н. Мосейко Ю. В. *

* Запорізька державна інженерна академія, Україна;

** Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИФУЗІЙНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА МАСИ РЕЧОВИНИЗА ПЕРЕХРЕСНИХ ЕФЕКТІВ

 

На підставі положень термодинаміки необоротних процесів [1] рушійними силами процесів перенесення теплової енергії та маси речовини слугують відповідно   і :

,   (1)

, (2)

де – різниця хімічних потенціалів перенесення двох компонентів маси.

Зазначені термодинамічні сили є векторами (тензорами першого рангу), тому згідно принципу Кюрі цілком припустимим є їх поєднання, тобто рушійна сила, що обумовлює потік теплової енергії, може спричинювати потік маси речовини та навпаки.

Таким чином, потоки теплової енергії та маси речовини за наявності перехресних ефектів визначаються відповідно співвідношеннями:

; (3)

, (4)

де ,   – кінетичні коефіцієнти перенесення теплової енергії на маси речовини відповідно.

На підставі принципу взаємності Онзагера можна записати таку рівність:

; , . (5)

Маючи на увазі, що для двокомпонентної системи потенціал перенесення маси описується співвідношенням [2]:

,   (6)

вводять позначення:

; (7)

;     (8)

;     (9)

та одержують:

; (10)

.   (11)

Згідно із рівнянням Умова можна записати:

; (12)

. (13)

Враховуючи, що , рівняння (12) переписують як

.   (14)

Для зональних розрахунків, тобто за   і   рівняння (14) набуває вигляду:

, (15)

де   – коефіцієнт температуропровідності системи під час перенесення теплової енергії в ній за рахунок градієнта температури, ;   – коефіцієнт теплопровідності системи за наявності градієнта потенціалів перенесення маси (концентрації маси речовини );   – коефіцієнт температуропровідності системи за дифузійного перенесення в ній -го компонента, .

Аналіз розмірності коефіцієнта   показує, що його можна подати у вигляді співвідношення:

,   (16)

де   – коефіцієнт питомої масоємності системи за дифузійного перенесення теплової енергії масою речовини.

Таким чином, рівняння теплопровідності за наявності перенесення маси (15) можна записати як

.   (17)

Аналогічно розглядають процес перенесення маси за перехресним ефектом.

Так, із рівняння (13) з урахуванням співвідношень (9) одержують

, (18)

де – коефіцієнт масопровідності системи за наявності градієнта температур на ізопотенціальних поверхнях, тобто коефіцієнт термодифузії;   – коефіцієнт потенціалопровідності системи під час перенесення маси за рахунок градієнта потенціалів перенесення маси, тобто коефіцієнт дифузії.

Аналіз розмірності коефіцієнта потенціалопровідності   свідчить про сожливість його подавання через співвідношення

, (19)

де   – коефіцієнт масопровідності системи;   – коефіцієнт питомої масоємності системи за дифузійним перенесенням маси речовини.

Виділяють частину дифузійного потоку маси у рівнянні (11), що є наслідком наявності градієнта температур

. (20)

Такий потік може бути подано як

, (21)

де   – коефіцієнт питомої енергоємності системи на перенесення маси.

Тоді

  (22)

чи з урахуванням того, що , де   – коефіцієнт термодифузії, можна записати у вигляді:

.   (23)

Таким чином, аналіз особливостей дифузійних процесів перенесення теплової енергії та маси речовини у системі, яку розглядають, з позицій феноменологічної термодинаміки дозволяє одержати систему диференційних рівнянь перенесення теплоти та маси за наявності перехресних ефектів у вигляді:

  ;   (24)

. (25)

Список використаних джерел:

1. Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов / Р. Хаазе ; под ред. А. В. Лыкова . – М.: Мир, 1967. – 644 с.

2. Лыков А. В. Тепломассообмен : справочник / А. В. Лыков . – М.: Энергия , 1972. – 554 с.