IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

Шелешей Т. В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕС

Сучасний стан теплоенергетики України можна охарактеризувати як критичний. Обладнання здебільшого вводилося в експлуатацію в 60–70 ті роки минулого століття, а отже вже відпрацювало свій ресурс, фізично та морально застаріло. 92% енергоблоків з них відпрацювало свій розрахунковий ресурс (100 тис. годин) [1].

Щоб усунути негативні явища в енергетиці та забезпечити її розвиток потрібно орієнтуватися на оновлення обладнання з застосування прогресивних технологій. До таких відносяться технічні рішення запропоновані ОАО «ВТІ», що дозволять генеруючим компаніям більш ефективно експлуатувати тепломеханічне обладнання ТЕС:

1.   Оптимізація графіків ремонтів обладнання ТЕС.

2.   Модернізація газомазутних блоків з використанням парогазової технології.

3.   Розробка комплексу заходів для переводу діючих котлів на спалювання непроектних палив

4.   Розробка і впровадження комплексного методу зниження викидів оксидів азоту для котлів, що працюють на вугіллі та природному газі

5.   Розробка заходів по зниженню газової корозії поверхонь нагріву котлів

6.   Розробка заходів по зниженню зашлакованості поверхонь нагріву на пиловугільних котлоагрегатах

7.   Впровадження на електростанціях з блоками СКТ потужністю 300-800 МВт режимів пусків на ковзному тиску по всьому пароводяному тракті котлів

8.   Типові рішення по збільшенню теплового навантаження теплофікаційних турбін за рахунок зниження втрат тепла в конденсаторі

9.   Автоматизована система контролю вібрації і діагностики турбоагрегатів, включаючи АРМ по вібраційному обслуговуванні обладнання, що обертається

10.   Впровадження відновлювальної термічної обробки паропроводів

11.   Розробка і впровадження консервації енергетичного обладнання при довгострокових простоях

12.   Технічні рішення по малозатратній модернізації електрофільтрів діючих ТЕС [2].

Одною з головних задач економіки в енергетиці являється постійне і безперервне підвищення енергоефективності . Досягнення цього результату можливе при вирішенні наступних проблем:

1.   Зняття обмежень потужності.

2.   Підвищення коефіцієнту використання встановленої потужності електростанцій.

3.   Зниження питомої витрати палива.

4.   Виключення використання природних джерел води.

5.   Впровадження технологій використання низько потенціального тепла.

6.   Впровадження технологій забезпечення власних потреб.

7.   Вирішення питань утилізації теплоти димових газів котлів [3].

Останнє питання вирішується шляхом установки, наприклад, теплообмінників в конвективній шахті для нагріву води на власні потреби або теплопостачання та підвищення електричної потужності енергоблоків за технологією «Блоки підвищеної ефективності» – БПЕ, розробки Подільського машинобудівного заводу тa НПО ЦКТІ (РФ).

Технологія «БПЕ» реалізується наступним чином: в зоні повітропідігрівача (перед ним або в розсічку ) в тракті димових газів чи повітря встановлюється спеціальний теплообмінник для їх охолодження. Таким теплообмінником може бути: турбінний економайзер – ТуЕ , повітроводяний теплообмінник – ПВТО або вбудований теплообмінник – СВТО, що включені в байпаси системи регенерації турбіни [4]. При цьому подача живильної води в котельний економайзер здійснюється двома потоками: основним, (після підігріву в ПВТ) і байпасним , що відводиться з тракту живильної води перед ПВТ та поступає в ТуЕ . В турбінному економайзері вода нагрівається за рахунок відбору тепла від димових газів і подається в котельний економайзер в суміш з основним потоком.

Аналіз використання переваг технології БПЕ, що використані при модернізації енергоблоків ТЕС показав [4]:

– підвищення ККД котла за рахунок зниження температури газів, що відходять від котла, і більш повного використання теплоти палива (зниження q 2 );

– додаткове вироблення електричної енергії на тепловому споживанні за рахунок пари відборів, що «витіснені»;

– заміна пікової резервної потужності в енергосистемі збільшенням конденсаційного виробітку електроенергії на ТЕС;

– зниження екологічних викидів в навколишнє середовище, за рахунок зменшення температури димових газів.

До недоліків БПЕ слід віднести те, що при відсутності потреби у збільшенні електричної потужності вони працюють при заниженій паропродуктивності котла без додаткового підвищення економічності [4].

 

Список використаних джерел:

1. Проблеми діагностики обладнання ТЕС і продовження термінів його експлуатації // Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за січень-травень 2013 року . – К., 2013.

2. Рез инских В. Ф. Повышение надежности и эффективности действующего оборудования ТЕС / В. Ф. Рез инских , А . Г. Тумановский // Труды конференции « Повышение надежности и эффективности эксплуатации электрических станций и энергетических систем». – 2010. – С. 124–128.

3. Калатузов В. А. Основные проблемы повышения энергоэффективности работы ТЭС и АЭС / В. А. Калатузов // Доклад на Четвертом Международном Энергетическом Форуме: «Основные проблемы повышения энергоэффективности ТЭС и АЭС». – 2009. – С. 77–80.

4. Опыт заводських разработок энергоблоков повышенной эффективности / В. Г. Овчар, В. В. Гордеев, И. А. Сотников, А. У.   Липец // Теплоэнергетика. – 1999. – № 9. – С. 2–5.