VI Международная научно-практическая конференция «Образовательный процесс: взгляд изнутри» (17–18 декабря 2013г.)

Ружевич Я. І.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ

НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Зростаюча роль шкільної гуманітарної освіти у пізнанні культурних цінностей різних народів, духовних надбань людства актуалізує проблему залучення школярів до кращих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських та національних духовних цінностей, виховання високої читацької та загальної культури. Застосовуючи різноманітні засоби виразності, світова література забезпечує розвиток естетичних смаків і вподобань читачів, формує культуру міжособистісних стосунків, сприяє вихованню милосердя, шляхетності, людяності, толерантності, що складають основні неперехідні цінності як для окремої людини, так і всіх народів.

Проблема формування ціннісних орієнтацій була предметом дослідження методистів Г. Бєлєнького , В. Голубкова, М. Кудряшова, В. Маранцмана , Є. Пасічника, Л. Мірошниченко, О. Ісаєвої, Ж. Клименко, А. Лісовського, Ю. Султанова та інших. Увагу методистів привертають умови, що найбільше сприяють формуванню ціннісних орієнтацій.

У дослідженні спираємося на послідовність етапів вивчення художнього твору в старших класах: підготовка учнів до сприйняття, первинне читання тексту, підготовка до його аналізу, власне аналіз прочитаного твору та підсумкові заняття, творчі усні й письмові роботи учнів.

Головне на етапі підготовки до сприйняття художнього твору – зацікавити учнів, викликати у них бажання прочитати текст. Учитель проводить презентацію твору: подає цікаві фрагменти з тексту, які найбільше інтригують, застосовує методи і прийоми, види та форми навчальної діяльності, що сприяють актуалізації певних цінностей, проголошуваних у конкретних творах. Наприклад, під час експериментального навчання на першому уроці в 10-му класі пропонувалася презентація творів їхніми героями: Гобсеком з однойменної повісті О. де Бальзака, для якого головне в житті – золото; Анною Кареніною з однойменного роману Л. Толстого, для якої найважливіше – кохання; Доріаном Греєм з роману О. Вайльда «Портрет Доріана Грея », який використовує красу для отримання життєвих задоволень. Вони представляються, обмінюються своїми думками, ідеями.

Після ознайомлення з героями відбувається бесіда, яка спонукає замислитися над справжніми вартостями людського буття, знайти гідний орієнтир:

1.     Визначте, що головне в житті людини: гроші, кохання, краса?

2.     Порадьте, де шукати красу: в насолоді, мистецтві, почуттях?

3.     Поясніть, яка роль сім’ї у житті людини?

4.     Скажіть, чи мають дружина або чоловік право на життя за покликом власної душі?

Читання тексту – особливо відповідальний етап вивчення художнього твору. Учень залишається наодинці з текстом, осмислити який зможе, лише спираючись на власний читацький досвід. У кожного виникають свої враження від прочитаного, формується власне ціннісне ставлення до нього, що створює передумови для ціннісних орієнтацій. На етапі сприймання художнього твору важливими видами навчальної діяльності учнів є читання тексту, логіко-емоційне вживання в текст, відтворення образів, подій, розуміння вчинків головних персонажів.

На етапі первинного сприймання (читання) художнього твору є ще один важливий вид навчальної діяльності – орієнтація на ціннісний потенціал твору, яка певною мірою залежить від логіко-емоційного вживання в текст

Після прочитання художнього твору спрямовуємо роботу на підготовку учнів до його аналізу. На цьому етапі у свідомості учнів відбувається відображення цінностей, втілених у творі. Учні замислюються над тим, що для них у тексті цікаве, намагаються сформулювати загальне первісне враження від прочитаного. Важливо виявити первинні враження, що суттєво впливають на усвідомлення учнями морально-естетичних цінностей, виражених у художніх творах.

На етапі підготовки до аналізу відбувається проникнення учнів у зміст прочитаного, розуміння вчинків персонажів і бажання озвучити своє ставлення до них.

Сутність формування ціннісних орієнтацій полягає у вивченні художніх творів, що відбувається з опорою на усвідомлювання втілених у них цінностей, засвоєння учнями ціннісного потенціалу твору і вироблення вміння обирати позитивні цінності. Таким чином, відбувається цілеспрямоване формування в особистості ставлення до явищ дійсності шляхом впливу на особистісні якості старшокласника, фіксування факту засвоєння цінностей і зміни особистісних якостей учня.

Одним із способів вирішення проблеми відбору художніх образів, деталей для аналізу є використання випереджальних завдань.

Наступний етап вивчення художнього твору – підсумковий. Його мета – поглибити, узагальнити й систематизувати вивчений матеріал; висновки, творчі завдання. Важливо, щоб учні могли сформулювати власне естетичне судження про текст; визначити, яке місце посідає певний художній твір у їх розвитку; співвідносити цінності, виявлені в художньому творі, із власною системою цінностей.

Для цього використовуються прийоми і види роботи, що спонукали учнів до самостійної діяльності. Наприклад:

1.     Схарактеризуйте персонажів, які вплинули на ваш моральний вибір у визначенні духовних цінностей твору.

2.     Поясніть ціннісний потенціал прочитаного і сформулюйте своє естетичне судження про літературний текст.

Одним із найбільш ефективних методів формування високого рівня сформованості ціннісних орієнтацій був на цьому етапі дослідницький.

Особливостями формування ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення художнього твору є:

-         зачитування найбільш інтригуючи уривків твору;

-        формування учнями запитань до тексту, які виникли у них у процесі читання;

-        виконання дослідницьких завдань, що потребують самостійних навчально-пізнавальних дій; завдань творчого характеру, спрямованих на трансформацію авторського тексту;

-        використання різних шляхів аналізу художнього твору;

-        використання прийомів випереджальних завдань, демонстрації мікросюжетів для сценарію за прочитаними творами.