VI Международная научно-практическая конференция «Образовательный процесс: взгляд изнутри» (17–18 декабря 2013г.)

Терешенко Н. В.

Херсонський державний університет, Україна

БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

 

Розв’язання проблем естетичного виховання є важливим пріоритетом педагогічної діяльності. Це цілеспрямований соціально значущий процес сприяння гармонійному розвиткові особистості, котрий реалізується в ході взаємодії вихователя і вихованця. Результатом такої взаємодії має бути сформованість у вихованця духовно збагаченої системи якостей, наукового світогляду, громадянської позиції, а також культури та здатності до особистісної творчої самореалізації.

Структурними компонентами процесу виховання є мета, завдання, закономірності, принципи, зміст, методи, прийоми, форми, засоби, результати виховання. Головними рушійними силами процесу виховання особистості є суперечності, що виникають між наявним рівнем естетичної вихованості і необхідним досвідом поведінки в суспільстві.

Важливим є вплив процесу виховання на формування позитивних поглядів і переконань особистості, які визначають її поведінку. Так, для старшокласника, який займається бальним танцем, необхідним елементом є мистецьке середовище, в якому учень має здатність виявляти інтерес до навколишньої дійсності, вивчати предмети і явища художньо-естетичного спрямування. Саме тому формування сталого інтересу і уважності до прекрасного є запорукою набуття провідних основ вихованості.

Чільним структурним компонентом старшокласника є культура в художньо-естетичному та морально-етичному проявах. Тому заняття бальним танцем сприяють сформованості естетичної вихованості й визначаються наявністю у вихованців знань, смаків, ідеалів, здібностей до естетичного сприйняття явищ дійсності, творів мистецтва, потреби вносити прекрасне в стосунки з оточуючими, прагнення до естетичного перетворення навколишнього світу.

Результатом занять бальним танцем має стати високий рівень вихованості особистості. Зміст естетичного виховання реалізується за такими напрямами: громадянське, морально-етичне, розумове, художньо-естетичне, трудове, фізичне, правове, екологічне, економічне, гендерне (статеве).

Ефективність виховної роботи засобами занять в колективі бального танцю залежить від використання системи спеціальних методів: методи формування свідомості особистості, методи формування суспільної поведінки, методи стимулювання діяльності і поведінки. Актуальним в сучасних умовах є використання нетрадиційних методів виховання: інформаційно-організаційних, мотиваційно-стимулюючих, пізнавально-пошукових та регулятивно-корекційних .

Сьогодні поширення набула сфера позашкільної хореографічної діяльності: танцювальні гуртки, студії, ансамблі. Здебільшого, самодіяльні танцювальні колективи зорієнтовані на підготовку танцівників для участі в концертній діяльності, формування відповідного репертуару. Основне завдання танцювальних колективів полягає у формуванні естетичної культури школярів. У науковому дослідженні Л. Богомолової превалює думка, що в танцювальних колективах, студіях, ансамблях спортивно-бального танцю особливо яскраво виражені риси змагання, бажання досягнути найкращого результату за будь-яку ціну, що витісняє сам процес формування естетичної культури школярів [1, с. 214 ]. Сучасні педагоги-хореографи враховують вікові особливості школярів та їх психофізичну специфіку. Особливо це стосується спортивно-бального танцю, оскільки це не лише жанр танцювального мистецтва, а й самостійний вид спорту.

Естетичне виховання старшокласників, що займаються бальним танцем, тісно пов’язане із самовихованням, що передбачає формування власних позитивних якостей, та перевихованням, спрямованим на подолання негативних якостей особистості. Самовиховання розпочинається із самопізнання, що є запорукою успіху та важливим чинником гармонійної особистості.

Бальний танець є важливим засобом виховання, оскільки у всіх своїх формах і проявах реалізовує виховну функцію через: розвиток емоційно-логічного сприйняття навколишньої дійсності; формування естетичних смаків, ідеалів, поглядів, переконань, естетичного ставлення до явищ і предметів навколишньої дійсності; стимулювання пізнавальної активності та самостійності, розвиток творчих здібностей та вмінь. Освоєння латиноамериканської програми виховує здатність самостійного судження на основі естетичних поглядів, європейські танці сприяють розвитку у старшокласників артистичних здібностей – компоненту, що визначає рівень виконавської танцювальної майстерності [3].

«Прекрасне пробуджує добре, – стверджував К. Д. Ушинський, – збудіть у людини щирий інтерес до всього корисного, високого і морального і ви зможете бути спокійним, що вона завжди збереже людську гідність. У цьому повинна бути мета виховання і навчання» [4, c. 406–407]. Згідно Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті головною метою національного і громадянського виховання є формування розвиненої духовності, художньо-естетичної культури [2] . Одним із засобів досягнення цієї мети є бальний танець.

Бальний танець впливає на інтелектуальну, пізнавальну, моральну сферу особистості, що є під ґрунтям для формування в неї здібностей, потреб і є важливим засобом виховання ціннісного ставлення до себе і навколишнього світу.

 

Список використаних джерел:

1.              Богомолова Л. В. Формирование эстетической культуры подростков на занятиях хореографией : дис. ... канд. пед. наук / Л. В. Богомолова . – М., 1998. – 177 с.

2.              Національна доктрина розвитку освіти   у ХХІ   ст. // Освіта України . – 2001. – № 1. – C. 22–25.

3.              Регаццони Г. Латиноамериканские танцы : пер. с франц . / Г. Регаццони , А. М. Росси, А. Маджони. – М.: БММ АО, 2001. – 192 с.

4.              Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: у 2-х т. / Ушинський К. Д.; за ред. В. М. Столєтова . – К.: Рад. школа, 1983. – С. 406–407.