VI Международная научно-практическая конференция «Образовательный процесс: взгляд изнутри» (17–18 декабря 2013г.)

Краєвська О. Д.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-АГРАРІЇВ

 

Комунікативна компетентність майбутніх менеджерів-аграріїв перетворилася на визначальну професійну характеристику даних фахівців в сучасному інформаційному суспільстві. Процес формування комунікативної компетентності вимагає постійного удосконалення через динамічний розвиток сфери комунікації, ускладнення структури комунікативної діяльності менеджерів-аграріїв, підвищення ролі ефективності їх комунікативної діяльності. Одним із засобів підвищення якості комунікативної підготовки даних фахівців у ВНЗ ми вважаємо застосування інтерактивних технологій в процесі освоєння дисциплін комунікативного спрямування.

З англійської інтерактивний (interactive) – взаємодіючий; який впливає один на одного; погоджений [1]. Інтерактивне навчання передбачає такий перебіг навчального процесу за якого відбувається постійна, активна взаємодія студентів між собою та викладача зі студентами як рівноправних суб’єктів навчання. Як правило, інтерактивне навчання включає моделювання різноманітних ситуацій, застосування рольових ігор, навчальних дискусій – усіх можливих засобів наближення процесу вивчення навчального матеріалу до сфер та умов його професійного застосування.

Важливим аспектом підвищення ефективності комунікативної підготовки майбутніх менеджерів-аграріїв є використання існуючих та розробка нових інтерактивних технології як інструментів інтерактивного навчання. Як правило, розробка таких технологій базується на пошуку джерел підвищення активності суб’єктів навчального процесу: внутрішніх (мотиви, потреби) та зовнішніх (навчальне середовище).

Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв засобами інтерактивних технології має ряд суттєвих переваг:

-       Основними принципами інтерактивного навчання є принцип діалогічної взаємодії, принцип кооперації і співробітництва та принцип активно-рольової (ігрової) і тренінгової організації навчання [2], що відповідають умовам формування комунікативної компетентності.

-       Інтерактивні технології передбачають високу активність студентів як в процесі застосування, так і пошуку необхідних знань. Цей процес формує навички та вміння роботи з інформацією (пошук, аналіз, синтез, застосування), які безпосередньо відносяться до комунікативної компетентності.

-       Інтерактивні технології навчання опираються на підвищення активності студентів через внутрішні особистісні чинники – мотиви, потреби, інтереси – що відповідає процесу формування комунікативної компетентності.

Ми вважаємо, що процес формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв має відбуватися засобами інтерактивних технології через зазначені переваги останніх та саму інтерактивну природу ділових комунікативних процесів, значення яких виходить на перше місце в діяльності менеджерів-аграріїв.

Питання вибору інтерактивних технологій навчання для формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв є суттєвим зважаючи на різноманітність даних технологій та обмеженість часу на комунікативну підготовку майбутніх менеджерів-аграріїв в умовах ВНЗ. Основою інтерактивних технологій є інтерактивні форми та методи навчання, найбільш поширеними з яких є метод «мозкової атаки», метод «ділової гри», метод «круглого столу», кейс-метод, навчальні тренінги, бесіди та презентації.

На нашу думку, у процесі формування комунікативної компетентності слід постійно звертатися до продуктів розвитку сфери комунікації, що забезпечить відповідність комунікативної підготовки сучасним вимогам професійної комунікативної діяльності фахівців та вноситиме ефект новизни та пожвавлення інтересу до навчання в навчальний процес.

Сучасний стан розвитку сфери комунікації, а саме широке поширення технічних засобів з функціями запису й перегляду зображень та прослуховування звукового супроводу, дозволяє якісно перебудувати процес формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв і зробити його більш наочним, практичним та інтерактивним. Регулярний відео запис та аналіз комунікативних ситуацій дозволить студентам-менеджерам відслідковувати та виправляти власні проблеми в комунікації.

Необхідно зазначити, що метод обговорення відеозаписів, включаючи запис власних дій, зазначається в переліку інтерактивних методів навчання в деяких сучасних навчальних посібниках, зокрема в посібнику С. О. Сисоєвої « Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник» [2], однак, на сьогодні, відсутні теоретичні та методичні розробки із застосування даного методу у формуванні комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв. Для повноцінного та ефективного застосування даного інтерактивного методу вважаємо за необхідне розробити методичний супровід перегляду та наслідування зразків комунікативної взаємодії, а також підготовки, проведення та аналізу власної комунікативної діяльності студентів. Дані методичні розробки повинні включати іншомовну комунікативну діяльність майбутніх менеджерів-аграріїв та передбачати поєднання інших інтерактивних методів із методом аналізу та запису комунікативної діяльності.

Таким чином, ми розглянули особливості застосування інтерактивних технологій навчання у формуванні комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв та обґрунтували необхідність подальшого розвитку та застосовування даних технологій.

 

Список використаних джерел:

1.              Бусел В. Т. Українсько-англійський словник / В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: П ерун, 2005. – 464 с.

2.              Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.-метод . посіб . / С. О. Сисоєва; НАПН України, Ін-т пе­дагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ЕКМО, 2011. – 324 с.