VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ХХI ВЕКА» (19–20 декабря 2013 года)

Акімова Т. В.

Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

Основні проблеми розвитку підприємства в умовах недосконалого конкурентного середовища

 

В умовах недосконалої конкуренції зберігати конкурентні переваги на ринку мають можливість підприємства, які впроваджують у виробництво нововведення товарного, технологічного чи організаційного характеру.

Проблеми та перспективи розвитку України в цілому та підприємств в умовах недосконалого конкурентного середовища зокрема неодноразово розглядалися в працях ряду вітчизняних та закордонних вчених , які наголошують більшою мірою на окремих аспектах розвитку підприємства, що потребують теоретичного обґрунтування.

Метою доповіді є визначення проблем розвитку підприємства в умовах недосконалої конкуренції.

Факторами сталого розвитку підприємства чи організації є: позитивна динаміка у прибутковості і фінансова стабільність; наявність замовників, клієнтів чи споживачів продукції або послуг, тобто джерела доходів підприємства; комфортність праці, соціальна захищеність у забезпечені персоналу – тобто фактори, які створюють конкурентні переваги в результативності праці персоналу [1].

Окреме підприємство функціонує у фінансовому середовищі, тому обов’язковими умовами є отримання максимального прибутку. Одним з важливих чинників, який впливає на динаміку збуту товару та на формування прибутку є ціна. Ціна представляє собою єдину складову всього маркетингового комплексу, яка приносить прибуток. Тому вибір стратегії цінової конкуренції та ціноутворення є першочерговим завданням для кожного підприємства. На рівні підприємства ціна грає подвійну роль: вона представляє собою головний фактор довгострокової рентабельності та є інструментом стимулювання попиту. При виборі цінової стратегії і тактики необхідно враховувати внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення. До внутрішніх чинників належать: втрати виробництва, цілі та стратегії маркетингу та організаційна структура підприємства. До найпоширеніших цілей відносять: виживання компанії, максимізація поточних прибутків, максимізація частки ринку, лідерство за показниками якості. Кожна з представлених цілей потребує особливого підходу та стратегії ціноутворення. Зовнішні чинники представлені природою ринку та попиту, конкуренцією, конкурентним середовищем, станом економіки, посередниками, діями уряду тощо.

На конкурентному ринку остаточне рішення щодо придбання товару приймає лише покупець. Тому підприємство в своєму рішенні про встановлення ціни, повинно спиратися на таку ціну, яка буде прийнятна для ринку [2] .

Ступінь незалежності підприємства при виборі цінової стратегії обмежений двома факторами пов’язаними з конкуренцією:

– конкурентна ситуація на ринку, яка залежить від кількості конкурентів на ринку;

– сприйняття споживачами цінності товару.

Конкурентна ситуація може бути представлена у вигляді чистої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії та монополії. Сприйняття споживачами цінності товару спонукає фірми до його диференціації з метою отримання конкурентних переваг.

Якщо фірма діє на ринку досконалої конкуренції, де ціна визначається попитом та пропозицією, вона не володіє ринковою силою і приймає ціну як дану, не маючи змоги на неї впливати. В умовах монополії та диференційованої олігополії підприємство має тим більшу цінову незалежність, чим вище сприймається цінність елементу диференціації. У випадку недиференційованої олігополії фірми-конкуренти сильно взаємопов’язані між собою, що в значній мірі обмежує їх цінову самостійність. Оскільки на ринку олігополії завжди існує ризик цінової війни, тому фірми рідко йдуть на зниження ціни. В деяких випадках цінова війна все ж таки може дозволити певним підприємствам покращити своє становище на ринку. Ринок монополістичної конкуренції представлений сильно диференційованими товарами. Підприємство має певну цінову самостійність обмежену гострою конкуренцією [2].

В умовах монополії та диференційованої олігополії ринку прийняття цінових рішень на підприємстві ускладнюється, що може бути пов’язано з існуванням ряду проблем у сфері цінової політики.

Так, до таких проблем належать:

-     відсутність стратегічного підходу в ціноутворенні;

-     недосконалість інформаційного забезпечення процесу ціноутворення;

-     нестабільність законодавчої бази;

-     відсутність (або недієвість) маркетингових досліджень як основи для прийняття цінових рішень;

-     низький рівень оцінки факторів ціноутворення;

-     відсутність комплексної оцінки цінової чутливості споживачів;

-     ігнорування моніторингу цін конкурентів у процесі розробки цінової політики;

-     необґрунтований вибір цілей ціноутворення;

-     брак кваліфікованих кадрів, що володіють сучасною методологією ціноутворення;

-     відсутність єдиного підходу до механізму ціноутворення на підприємствах;

-     використання затратного підходу в ціноутворенні;

-     несвоєчасність та недієвість заходів щодо коригування цін;

-     відсутність зв’язку ціни з іншими елементами комплексу маркетингу.

Існуючі в даний час у середовищі недосконалої конкуренції проблеми у сфері ціноутворення знижують як ефективність діяльності підприємств у цілому, так і дієвість цінової політики підприємств зокрема. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність пошуку й утвердження нового підходу до процесу формування цінової політики підприємств [3] .

Однією з основних проблем в галузі цінової політики вітчизняних підприємств в умовах недосконалого конкурентного середовища є недосконалість її інформаційного забезпечення. Водночас, систематичний збір і аналіз інформації виступають необхідною умовою прийняття оптимальних рішень з цін. Так, І. В. Ліпсіц вважає, що «... виробити добре цінове рішення можливо тільки за умови врахування всіх чотирьох категорій суттєво-важливих даних: про витрати, про покупців, про конкурентів і про урядову політику» [4] . Даний підхід є найбільш поширеним. На думку Н. Е. Васильєвої, Л. І. Козлової, при прийнятті рішень щодо встановлення цін необхідно аналізувати такі види інформації: про ринок у цілому, про конкуренцію на ринку, про ціни, про урядову політику, про виробництво і витрати, про обсяги збуту товарів і прибутку [4] . Негативним моментом викладеного підходу є ігнорування такого важливого в сучасних умовах виду інформації, як інформація про покупців.

Формування цінової політики також обумовлює необхідність системного підходу до інформаційного забезпечення обґрунтування управлінських рішень з цін [3].

Даний підхід реалізується в комплексній системі інформаційного забезпечення процесу ціноутворення, що включає шість окремих систем: систему інформації про ринок у цілому; систему інформації про урядову політику; систему інформації про витрати; систему інформації про конкурентів; систему інформації про покупців; систему інформації про обсяги збуту і прибутку підприємства.

За даних умов, великого значення набуває здатність утримувати та розвивати рівень конкурентоспроможності власної продукції для забезпечення можливості перспективного зростання ринкових часток у певних сегментах в умовах недосконалої конкуренції. Враховуючи посилення конкурентної боротьби між підприємствами галузі за обмежені сировинні ресурси, за ринки збуту, за споживачів, актуальним є вибір привабливих для розвитку видів продукції, ринкових сегментів та формування набору маркетингових конкурентних стратегій для досягнення окреслених стратегічних цілей. Це зумовлює необхідність формування новітніх дієвих методів та способів щодо подолання негативних наслідків недосконалої конкуренції на ринку України [6] .

Одним із таких дієвих методів подолання негативних наслідків недосконалої конкуренції на підприємствах, є їх достатній рівень інноваційного потенціалу. Напрямком подальших досліджень є обґрунтування шляхів подолання проблем розвитку підприємства в умовах недосконалої конкуренції шляхом активізації інноваційної діяльності підприємства.

 

Список використаних джерел:

1.              Богацька Н. М. Умови розвитку підприємства в сучасному ринковому середовищі [Електронний ресурс] /   Н. М. Богацька, А. В. Кохан, Я. Л. Майданюк. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/10_53371.doc.htm

2.              Кузьменко О. С. Вплив життєвого циклу та ціни товару на динаміку збуту на ринках недосконалої конкуренції [Електронний ресурс] / О. С. Кузьменко   // «Вісник Чернігівського державного технологічного університету». Сер. «Економічні науки». – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 46. – 361 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_ 46/10.htm

3.              Кудлай В. Г. Актуальні проблеми ціноутворення на підприємствах в сучасних умовах недосконалої конкуренції / В. Г. Кудлай // Науковий журнал «Український соціум», 2006. – № 6. – С. 73–80.

4.              Липсиц И. В . Коммерческое ценообразование: учеб. / И. В . Липсиц. – М.: БЕК, 2009. – 353 с.

5.              Васильева Н. 3. Формирование цены в рыночных условиях / Н. 3. Васильева, Л. И . Козлова . – М.: АО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1995. – 62 с.

6.              Карачина Н. П. Дослідження недосконалої конкуренції на ринку / Н. П. Карачина, Л. С. Філатова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18 – С. 197–201.